Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390) do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:
1. opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
2. prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
3. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
4. tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Gmina realizuje powyższe zadania przy pomocy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Zespół został powołany Zarządzeniem Nr 297/2018 Wójta Gminy Izabelin z dnia 12 czerwca 2018 r.

Skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego:
1. Barbara Tenerowicz - Przewodnicząca GZI, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie,
2. Robert Marczak - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie,
3. Monika Pawełkiewicz - sekretarz ZI, specjalista pracy socjalnej GOPS w Izabelinie,
4. Anna Kępa - st. specjalista pracy socjalnej GOPS w Izabelinie,
5. Maryla Łukasińska - przedstawiciel Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów alkoholowych w Izabelinie,
6. Ryszard Górka - przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Izabelinie,
7. Justyna Szetelnicka - przedstawiciel Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Wola,
8. kom. Robert Kanp - Naczelnik Wydziału Prewencji KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Starych Babicach,
9. asp. szt. Marcin Płoński - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Starych Babicach,
10. asp. Marcin Górski - dzielnicowy KPP w Starych Babicach,
11. st. sierż. Zbigniew Bednarski - dzielnicowy KPP w Starych Babicach
12. Alina Rokicka - pielęgniarka środowiskowa SPZOZ w Izabelinie,
13. Joanna Kinczel - kurator specjalista VI Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie,
14. Bożena Zalewska - starszy kurator zawodowy IV Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Spraw Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych,
15. Patrycja Brodowska - koordynator pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim,
16. Edyta Krogulec - koordynator pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim,
17. Iwona Wiśniewska-Rudak - przedstawiciel Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta z siedzibą w Laskach,
18. Maria Wawrzuła - pielęgniarka SPZOZ w Izabelinie

 

drukuj (Skład Zespołu Interdyscyplinarnego)

 • data: 2019-03-11

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.