Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Rozwiń skrzydła - Wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Izabelinie

Gmina Izabelin wraz z Grupą Szkoleniowo Doradczą Europlus Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Rozwiń skrzydła - Wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Izabelinie”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.

Wsparcie w ramach Projektu otrzyma Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji kluczowych i cyfrowych naszych uczniów oraz umiejętności i  postaw ułatwiających funkcjonowanie w przyszłości na rynku pracy.

W ramach projektu zrealizujemy dodatkowe zajęcia (matematyczne, przyrodnicze, informatyczne, robotyka, chemiczne, fizyczne, kółko szachowe). Doposażymy również pracownie przedmiotowe w szkołach (m.in. laptopy, tablice interaktywne). W ramach projektu planowane są także pikniki edukacyjne. Realizowane zajęcia mają na celu kształtowanie i rozwijanie właściwych postaw uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej.


Wartość projektu: 960 742,89 zł

Wysokość dofinansowania: 815 974,89 zł
Termin realizacji projektu: 01.07.2021 - 30.06.2023

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Gmina Izabelin w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w 472 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu szkoła podstawowa w Izabelinie otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 70 624 291, 63 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 45 499 838, 76 zł.

 • plakat

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych szkoły podstawowej w Izabelinie na rok szkolny 2022/2023

Harmonogramy i zarządzenie dostępne są poniżej:

 • infografika
 • infografika

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji, statystyczna liczba dzieci w przedszkolach gminnych – 2021 r.

Na podstawie   art. 46 ustawy ust. 1 z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.) Gmina Izabelin ogłasza:

 1. Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na rok 2021 dla przedszkoli obliczona na dzień 30.09.2021r, o której mowa w art. 12 ust.1 i ustalona na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy w przeliczeniu na jednego ucznia wynosi: 21 443,26 zł roczna / 1 786,10 zł miesięczna
 2. Wyliczona zaktualizowana statystyczna liczba dzieci, o której mowa w art.11 ust.2 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izabelin według SIO 30 września 2020 i 2021 wynosiła 353,00 a statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach za ten sam okres wynosiła 7,00.

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji, statystyczna liczba dzieci w przedszkolach gminnych - 2021 r.

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji, statystyczna liczba dzieci w przedszkolach gminnych - 2020 r.

Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba dzieci w przedszkolach gminnych – 2020 r.

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2020 r. poz. 17 ) Gmina Izabelin ogłasza :

 1. podstawowa kwota dotacji na rok 2020 dla przedszkoli obliczona na dzień 1.01.2020 r. wynosi: 18 041,37 zł roczna / 1 503,45 zł miesięczna
 2. statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izabelin według SIO na dzień 30 września 2019 wynosiła 378, a statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach za ten sam okres wynosiła 10.

Powyższe dane będą aktualizowane w terminach określonych w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych.

drukuj (Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba dzieci w przedszkolach gminnych – 2020 r.)

 • autor: Joanna Czajka

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji, statystyczna liczba dzieci w przedszkolach gminnych – 2019 r.

Na podstawie   art. 46 ust. 2 pkt 1 ustawy  z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.  2017 r. poz. 2203 ze zm.)

Gmina Izabelin  ogłasza: 

 1. Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji  na rok 2019 dla przedszkoli dokonywanej na podstawie art.44 ust.1  obliczona na dzień 28.02.2019 r. wynosi: 14 981,02 zł roczna / 1 248,42 zł  miesięczna.
 2. statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izabelin według SIO na dzień 30 września 2018 wynosiła  414, a statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach za ten sam okres – 10.

drukuj (Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji, statystyczna liczba dzieci w przedszkolach gminnych – 2019 r.)

Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba dzieci w przedszkolach gminnych – 2019 r.

Na podstawie   art. 46 ustawy  z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.  2017 r. poz. 2203 ze zm. ) Gmina Izabelin  ogłasza : 

 1. podstawowa kwota dotacji  na rok 2019 dla przedszkoli  obliczona na dzień 01.01.2019 r. wynosi: 14 957,21 zł roczna / 1246,43 zł  miesięczna;
 2. statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izabelin według SIO na dzień 30 września 2017 wynosiła  414, a statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach za ten sam okres  wynosiła 10.

Powyższe dane będą aktualizowane w terminach określonych w art. 44 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych.
 

drukuj (Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba dzieci w przedszkolach gminnych – 2019 r.)

Rekrutacja do szkoły i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Rodzice!


Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 odbywa się na zasadach, które określone zostały w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996), zarządzeniu Nr 17/2019 Wójta Gminy Izabelin z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz do publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Izabelin, uchwale Nr XXI/180/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Izabelin, oraz uchwale XXXIV/305/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest Gmina Izabelin.

Rekrutacja do gminnych przedszkoli publicznych oraz do szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izabelin oraz do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Izabelin.

Rekrutacja do publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Izabelin

Rekrutacja do gminnych przedszkoli

13 marca 2017 r. rozpoczęła się rekrutacja dzieci go gminnych przedszkoli na rok szkolny 2017/2018.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znależć na stronie Gminnego Przedszkola w Laskach oraz Gminnego Przedszkola w Izabelinie.

Informacja o wynikach konkursów na stanowiska dyrektorów gminnych przedszkoli.

Konkurs na najpiękniejszą pocztówkę dla autora


Bezpłatne warsztaty dla rodziców - porozumienie bez przemocy

Dzień otwarty w Szkole Podstawowej w Izabelinie

Harmonogram rekrutacji do gminnych przedszkoli i szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017

Trwa Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2015!

X edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

W tym roku już po raz dziesiąty fotografowie-amatorzy staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nabór prac trwać będzie do końca czerwca br.
 

Rekrutacja do gminnych przedszkoli

Informujemy, że trwa rekrutacja dzieci na rok szkolny 2015/2016 do gminnych przedszkoli.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych:

Gminne przedszkole w Izabelinie

Gminne Przedszkole w Laskach

drukuj (Rekrutacja do gminnych przedszkoli)

 • autor: Agnieszka Kostarz

Informacja o stanie oświaty

Wójt gminy, w terminie do dnia 31 października, przedstawia radzie gminy informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

uchwała Rady Gminy Izabelin Nr XLI/350/14

 • autor: Agnieszka Kostarz, data: 2014-11-28

Sieć publicznych przedszkoli i szkół

Rada Gminy Izabelin w uchwale Nr XLI/349/14 z dnia 29 października 2014 r. ustaliła granice obwodów szkoły podstawowej, gminazjum i przedszkoli.

uchwała Rady Gminy Izabelin Nr XLI/349/14

 • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2014-12-02

Opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola

Zgodnie z art 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr. 256, poz. 2572 z póź. zm.) organ prowadzący przedszkole ustala wysokość opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej.

uchwała Rady Gminy Izabelin Nr XXXVII/321/14

 • autor: Agnieszka Kostarz, data: 2014-12-23

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer