Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Stypendium szkolne 2016/2017

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów/słuchaczy pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolnego, poniżej dostępny jest wzór wniosku.

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami można składać w Centrum Usług Wspólnych przy ul. Szkolnej 2a, 05-080 Izabelin w terminie:

- uczniowie do dnia 15 września 2016 r.,

- słuchacze kolegiów - do dnia 15 października 2016 r.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r. poz.2156 ze zm.) stypendium szkolne przysługuje osobom zamieszkałym na terenie Gminy Izabelin:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
 2. dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, które uczęszczają do publicznych i niepublicznych ośrodków, umożliwiających im realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji tego obowiązku;
 3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może być przyznane uczniom/słuchaczom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 514 zł netto. Powyższa kwota wynika z art. 8 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.).

Świadczenie wychowawcze „500 +” nie wlicza się do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.

O przyznanie stypendium szkolnego mogą wystąpić rodzice ucznia, opiekunowie lub prawni opiekunowie, pełnoletni uczniowie lub dyrektor szkoły.

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres do 10 miesięcy w danym roku szkolnym lub w przypadku słuchaczy – do 9 miesięcy.

Wypłata stypendium następuje po przedstawieniu przez Wnioskodawcę imiennych rachunków lub faktur potwierdzających poniesienie kosztów stypendialnych.

Druk wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dostępny jest do pobrania poniżej, w kancelarii Urzędu Gminy Izabelin lub w Centrum Usług Wspólnych.

Szczegółowe informacje mżna uzyskać pod numerami telefonów: (22) 722 89 52 lub (22) 111 00 75

Harmonogram przyznawania szkolnego stypendium w roku szkolnym 2016/2017

Przyznawanie i wypłata szkolnego stypendium odbywa się zgodnie z poniższym harmonogramem.

L.P.

Data

Czynności rodziców/ opiekunów/ pełnoletnich uczniów

Czynności Urzędu

1.

Do dnia 15 września 2016r.

W przypadku słuchaczy kolegiów: do dnia 15 października 2016r.

Składanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego w Centrum Usług Wspólnych ul. Szkolna 2a, 05-080 Izabelin

przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego w Centrum Usług Wspólnych w godzinach: w pon. 8-17, wt.-pt. 8-16

2.

15.09.2016r.-15.10.2016r.

W przypadku słuchaczy kolegiów w terminie:

15.10.2016r.-13.11.2016r.

 

Rozpatrywanie złożonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego przez komisję stypendialną i wydanie pozytywnej lub negatywnej decyzji stypendialnej przez Wójta Gminy Izabelin

3.

Od dnia 15.10.2016r. do czerwca 2017r.

W przypadku słuchaczy kolegiów: od dnia 14 listopada 2016r.

 

Przedstawianie przez rodziców/ opiekunów/ pełnoletnich uczniów imiennych rachunków lub faktur potwierdzających poniesienie kosztów stypendialnych. Rachunki lub faktury należy składać w Centrum Usług Wspólnych przy ul. Szkolnej 2a, 05-080 Izabelin.

Wypłata, przez Centrum Usług Wspólnych, przyznanego stypendium po przedstawianiu przez rodziców/ opiekunów/ pełnoletnich uczniów rachunków lub faktur potwierdzających poniesienie kosztów stypendialnych.

 

drukuj (Stypendium szkolne 2016/2017)

 • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2016-08-19

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.