Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Informacja w sprawie odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Izabelin w roku 2019

Drodzy Mieszkańcy, Szanowni Państwo,
 
Jak większość z Państwa wie, we wrześniu 2018 r. poprzednie władze naszej gminy podpisały rozwiązanie umowy (za porozumieniem stron) z firmą odbierającą odpady "Byś". Nastąpiło to po wielomiesięcznych negocjacjach, w których gmina nie zgodziła się na ok. 30-procentową podwyżkę cen (z 12 na 18 zł za odpady segregowane). Umowa z firmą "Byś", pierwotnie podpisana do końca 2019 roku, została więc skrócona do końca stycznia 2019 r.

Po rozwiązaniu umowy został ogłoszony nowy przetarg. Otwarcia ofert dokonano 7 listopada 2018 r., ale nie wybrano wykonawcy - wpłynęła bowiem tylko jedna oferta, niemal dwukrotnie przewyższająca środki gminy na realizację zamówienia. Po niewielkiej zmianie warunków (SIWZ) przetarg został ogłoszony ponownie. Otwarcia ofert dokonano 21 grudnia 2018 r. Wówczas powtórzyła się sytuacja z pierwszego przetargu - wpłynęła oferta firmy „Byś”, blisko dwukrotnie przewyższająca zaplanowane przez gminę środki.

Po głębokiej analizie sytuacji odpadowej w całym kraju, a szczególnie w województwie mazowieckim, po konsultacjach z otaczającymi nas gminami i w warunkach ogromnej niestabilności legislacyjnej zdecydowaliśmy się przyjąć tę ofertę. Umowa zostanie podpisana na 11 miesięcy z terminem obowiązywania do końca 2019 roku. 

Oznacza to podwyżkę cen dla Mieszkańców z 12 do 29 złotych za odpady segregowane. W przypadku zbierania odpadów bez segregacji stawka zmieni się z 24 na 58 zł. Dodatkowo, gmina będzie musiała dołożyć do systemu odbioru odpadów ok. 1,3 mln złotych.
 

L.p.

Źródło finansowania

Kwota finansowania

1

Dodatkowe wpływy za zrealizowane w 2018r. inwestycje ze środków Unii Europejskiej (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne)

506 102 zł

2

Zmniejszenie dofinansowania do kapitału zakładowego spółki gminnej Mokre Łąki

500 000 zł

3

Zmniejszenie wydatków na oświetlenie uliczne (koszty energii oświetlenia ulicznego na terenie gminy)

100 000 zł

4

Zmniejszenie wydatków na transport zbiorowy (po podpisaniu porozumień z ZTM pozostały wolne środki)

100 000 zł

5

Zmniejszenie wydatków na realizację zmiany planów miejscowych (wolne środki pozostałe na realizację nowych planów miejscowych)

26 266 zł

Zdajemy sobie sprawę ze skali tej podwyżki oraz wpływu na domowe budżety wszystkich Mieszkańców.  Nie mogliśmy jednak ryzykować pozostawienia Izabelina z nieodbieranymi odpadami. Ceny odpadów będą rosły we wszystkich gminach, niestety mamy nieszczęście być pierwsi we wprowadzaniu tych zmian.
Ze względu na zaistniałą sytuację zdecydowaliśmy również o przygotowaniu Uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za odbiór odpadów osób najuboższych z naszej gminy. Osoby uprawnione do częściowego zwolnienia będą ponosiły koszt w wysokości 15 zł za odpady segregowane za osobę. Zwolnienie będzie przysługiwało wyłącznie osobom, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz segregującym odpady. Zwolnienie nie będzie dotyczyło osób, które nie chcą segregować odpadów, mimo spełnienia pierwszego z kryteriów.

Informujemy również, że zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonej jako iloczyn nowej stawki oraz danych podanych w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej w UGI. Zawiadomienia zostaną doręczone przez Sołtysów do 27 stycznia 2019 r. Wprowadzenie zmiany stawek nie wymaga konieczności złożenia nowej deklaracji. 
 
Na wzrost cen śmieci składa się wiele czynników. Dotyczą one trzech podstawowych kwestii: wadliwych konstrukcji prawnych z poziomu rządowego (ustawowego), w tym blokowanej przez przepisy konkurencyjności firm wywożących odpady oraz zwiększonej produkcji nieczystości w gospodarstwach domowych (także w naszej gminie).

Decyzją Ministerstwa Środowiska przyjęto nowe zasady segregacji odpadów, wymagające od firm zwiększenia nakładów finansowych. Rozporządzenie w tej sprawie wycofano w końcu grudnia, gdy większość gmin kontraktowało już wywóz nieczystości na nowych zasadach (z większą ilością frakcji do odbioru). Zmieszane odpady komunalne musza być przetwarzane w instalacjach o statusie RIPOK. W uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wykonania WPGO 2012-2023 jako RIPOK do obsługi regionu warszawskiego zostało wskazanych jedynie 6 instalacji – BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, MPO w st. Warszawa, REMONDIS Sp. z o.o., PPHU LEKARO Jolanta Zagórska, MZO Sp. zo.o. w Pruszkowie, PU HETMAN sp. z o.o.
A przy braku konkurencji stawki rosną. Przyjęto też zbyt niskie limity przyjmowania odpadów zmieszanych oraz nałożono obowiązek dodatkowej segregacji, co podrożyło koszty działania Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK-ów). Dodatkowo wzrosły stawki opłat za składowanie niektórych frakcji odpadów.

 
Dodatkowo, w naszej gminie nastąpił skokowy wzrost liczby odpadów: 

 • ilość odpadów ogółem kg/mieszkańca

Najszybciej rosły tzw. "odpady zielone":

 • Na wzrost cen śmieci składa się wiele czynników. Dotyczą...

Warto też spojrzeć na problem gospodarki odpadami długofalowo i z poziomu globalnego: problem wytwarzania coraz większej ilości śmieci, w tym tych nie ulegających biodegradacji, staje się jednym z poważniejszych na świecie. Jego rozwiązań systemowych można poszukiwać w przetwarzaniu odpadów na energię (vide Szwecja), ale przede wszystkim zachęcać ludzi do produkcji mniejszej ilości odpadów. 

Mamy nadzieję, że wspólnie z Państwem uda się podjąć próbę redukcji odpadów w naszej gminie, tak by - po konsultacjach społecznych - w roku 2020 wybrać korzystne i satysfakcjonujące dla naszego obszaru rozwiązanie. W najbliższym czasie przygotowany zostanie zmieniony regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Izabelin z propozycjami ograniczającymi zarówno częstotliwość jak i ilość odbieranych od mieszkańców odpadów.

Chcemy również aktywnie włączyć się w rozwiązywanie problemu odpadów w województwie mazowieckim - wypracowanie wspólnych dla wielu gmin metod działania i postulatów dla władz centralnych będzie kluczowe na kolejne lata. Dlatego 31 stycznia br. organizujemy w Izabelinie konferencję dla Aglomeracji Warszawskiej na temat gospodarki odpadami.


Dorota Zmarzlak
Wójt gminy Izabelin
 


 

 • ODPADY-ULOTKA-1a

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.