Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Kilka słów o debacie

W dniu 12 marca br. w centrum Kultury Izabelin odbyła się debata Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Izabelin”.

Zebranie zgromadziło wielu zainteresowanych tematem mieszkańców gminy Izabelin, włodarzy okolicznych gmin, lokalne media oraz pasjonatów „gorącego” obecnie tematu.

Spotkanie otworzyła Pani Wójt – Dorota Zmarzlak, która w swoim wystąpieniu przedstawiła zmiany w gospodarce odpadami jaka miała miejsce na przestrzeni lat 2013 – 2018 po wejściu ustawowego obowiązku organizowania przez gminy systemu gospodarki odpadami.

Nasza włodarz wyjaśniła również jakie czynniki mają wpływ na wysokość opłat za odbiór i utylizację odpadów tj. m.in. podwyżki opłaty marszałkowskiej oraz wzrost kosztów pracy, paliwa, prądu oraz szereg nowych obowiązków nałożonych przez instytucje kontrolujące.

Mogliśmy również w formie graficznej zobaczyć jak wygląda kształtowanie prawa miejscowego w odniesieniu do przepisów krajowych i unijnych. Prawo miejscowe musi być dostosowane do wymogów: prawa unijnego, ustaw i aktów równym ustawom, umów międzynarodowych nie wymagające ratyfikacji, rozporządzeń.

Pani Wójt przedstawiła mieszkańcom krótko i długoterminowe cele w odniesieniu do gospodarowania odpadami w naszej gminie.

Głównym celem długoterminowym jest podjęcie zobowiązania „Izabelin gminą bez odpadów”, czyli ograniczenie ilości wytwarzanych śmieci. Marzeniem Pani Wójt jest by do 2022 roku ograniczyć wytwarzanie odpadów poniżej średniej krajowej tj.  312 kg odpadów na 1 mieszkańca/rocznie.

Pod względem prawnym zagadnienie omówił Pan Maciej Kiełbus – Partner w Dziale Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna w Poznaniu.

Pan Mecenas dokonał porównania rozwiązań prawnych obowiązujących przed wprowadzeniem ustawowego obowiązku i po jego wprowadzeniu.

Jasno zaznaczył, że są to zupełnie odmienne rozwiązania gdyż obecny system nie przewiduje rozliczania mieszkańców za kg odpadów czy „od pojemnika”, jak to odbywało się poprzednio. Obecnie, zgodnie z art. 6 j ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być naliczana od:

  • liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub
  • ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub
  • powierzchni lokalu mieszkalnego

oraz

  • od gospodarstwa domowego,

Ustawodawca nie przewidział możliwości uzależnienia wysokości opłaty od ilości wytwarzanych odpadów na poziomie konkretnego Mieszkańca.

Prelegent wyjaśnił również co ma największy wpływ na wysokość stawki tj. m.in.: koszt odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługa administracyjna tego systemu; edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi; koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Podsumowując Pan Maciej zaznaczył, że system odbioru odpadów ewaluuje i będzie ewaluował w przyszłości. Musimy się zatem liczyć z kolejnymi zmianami, chociażby w  zasadach selektywnej zbiórki. Uzależnione jest to od zmian prawnych, oczekiwań ze strony mieszkańców i konieczności ich zoptymalizowania.

W swoim krótkim wystąpieniu osobiście miałam przyjemność zaprezentować uczestnikom spotkania gminę Izabelin na tle innych gmin Województwa Mazowieckiego, w szczególności Powiatu Warszawskiego – Zachodniego.

W Izabelinie jako pierwszej gminie  tego regionu wprowadziliśmy system odbioru odpadów wedle znowelizowanej ustawy. Jesteśmy gminą, która jest wzorem w zakresie segregacji odpadów, oddajemy jednak duże ilości odpadów „zielonych”, co niewątpliwie wpływa na wysokość opłat.

Jeśli chodzi o częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych i zbiórki selektywnej - w powiecie warszawskim – zachodnim - mieszkańcy Izabelina mają najbardziej korzystne zasady odbioru odpadów.

Przytoczyłam również kilka przykładów problemów z jakim w ostatnim zetknęli się nasi sąsiedzi w zakresie odbioru odpadów.  

Firmy odbierające odpady zareagowały na nowe rozwiązania prawne wypowiadając stare umowy samorządom i drastycznie zwiększając opłaty.

W wielu miejscach ceny wywozu śmieci wzrosły nawet o kilkaset procent. Samorządy stanęły przed ogromnym wyzwaniem: ryzykować bałagan w miastach i gminach czy zgadzać się na znaczną podwyżkę cen.

W niektórych miejscowościach doszło do dramatycznych sytuacji. Dla przykładu w gminach Nieporęt i Nasielsk z powodu braku wykonawców czasowo został wstrzymany odbiór odpadów.

Gmina Piaseczno z wyłonieniem odbiorcy boryka się od połowy 2018 roku. Obecnie usługa – po raz kolejny świadczona jest na podstawie zamówień zastępczych.

Kolejnym mówcą była Pani Agata Bartoszewicz – kierownik Wydziału Środowiska w gminie Izabelin.

Pani Kierownik mówiła o możliwościach i propozycjach zmian w gminnym systemie odbioru odpadów komunalnych. Jakich ograniczeń w częstotliwości odbioru odpadów czy limitów w ich ilości musielibyśmy dokonać aby zmniejszyć stawkę za odbiór i utylizację odpadów.

W swojej prezentacji Pani Agata podkreśliła na jakie zmiany zezwalają nam przepisy prawa a które są niemożliwe do realizacji.

Jeśli chodzi o ograniczenie ilości odpadów dopuszcza się limitowanie poniższych frakcji:

 - odpadów zielonych,

- zużytych opon,

- odpadów wielkogabarytowych,

- odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.

Ograniczenia częstotliwości na terenach wiejskich dotyczą wszystkich frakcji odpadów. Pozostaje niestety kwestia uciążliwości zapachowych i zwierząt, które mogą rozszarpywać worki.

Po tym wystąpieniu rozpoczęła się dyskusja. Mieszkańcy zadawali pytania, przedstawiali swoje propozycje zmian.

Zaproszeni do udziału w debacie – Pani Ewa Chodkiewicz z WWF oraz Pan Karol Wójcik – przedstawiciel firmy BYŚ, ze względu na liczne pytania mieszkańców, nie mieli okazji zaprezentować swoich slajdów, udzielili za to szeregu odpowiedzi.

Pani Ewa zachęciła mieszkańców do podjęcia prób w zakresie ograniczania odpadów m. in. używania pojemników i toreb wielokrotnego użytku, kompostowania odpadów ulegających biodegradacji.

Pan Karol Wójcik opowiedział po krótce jak działa sortownia odpadów, dlaczego frakcje odbierane sprzed posesji mieszkańca mogą być łączone (trafiają na linię sortowniczą), jakie czynności kontrolne w zakresie pomiaru odpadów stosuje firma BYŚ (każda śmieciarka wracająca z rejonu jest ważona przy wjeździe na teren firmy).

Wszelkie uwagi mieszkańców zostały odnotowane, będą przeanalizowane i uwzględnione przy tworzeniu nowych rozwiązań.

Dla osób, które zainteresowane są tematem odpadów, a nie mogły uczestniczyć w spotkaniu, zamieszony zostały materiały w formie: prezentacji na stronie: www.gmina.izabelin.pl w zakładce odpady oraz nagrania ze spotkania na kanale gminy Izabelin na stronie www.youtube.com.

Wszystkich, którzy chcieliby uczestniczyć w działaniach, mających na celu ograniczenia ilości odpadów w gminie Izabelin lub chcieliby podzielić się ciekawymi pomysłami zachęcam do kontaktu: (22) 722 86 24, m.merchel@izabelin.pl.

drukuj (Kilka słów o debacie)

Prezentacja Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Izabelin - 12.03.2019 r.

drukuj (Prezentacja Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Izabelin - 12.03.2019 r.)

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.