Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Program kompostowania odpadów na terenie gminy Izabelin

W ramach akcji ograniczania ilości odpadów biodegradowalnych na terenie gminy Izabelin uruchomiony został „Program kompostowania na terenie gminy Izabelin”.

Od 23 kwietnia br. mieszkańcy gminy Izabelin będą mogli składać wnioski o bezpłatne użyczenie kompostownika.

Celem programu jest:

 • zmniejszenie ilości odpadów oddawanych w ramach gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych,
 • edukacja mieszkańców w zakresie prawidłowego kompostowania odpadów,
 • promocja kompostowania na własne potrzeby,
 • zwiększenie ilości odpadów ulegających biodegradacji poddawanych odzyskowi na terenie gminy Izabelin.

W ramach akcji użyczonych zostanie mieszkańcom 100 szt. kompostowników. Wniosek o użyczenie może złożyć każda osoba fizyczna będąca mieszkańcem gminy Izabelin, która:

 • dysponuje nieruchomością, na której może ustawić kompostownik w sposób niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej posesji oraz posesji sąsiednich,
 • zamierza poddawać kompostowaniu odpady zielone oraz odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
 • zobowiązuje się do niewystawiania odpadów zielonych oraz kuchennych przed posesję.
 • złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nie zalega z płatnościami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wnioski rozpatrywane będą w kolejności zgłoszeń (decyduje data wpływu), do wyczerpania puli zakupionych kompostowników.

Kompostownie odpadów we własnym zakresie nie będzie skutkowało zmniejszeniem opłaty z tytułu odbioru odpadów od mieszkańców – na takie rozwiązanie nie zezwalają obowiązujące przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dla osób, którym wydane zostaną kompostowniki oraz innych zainteresowanych tematem zorganizowane zostaną warsztaty kompostowania. 11 maja godz.10:00 w Centrum Kultury Izabelin, sala 124. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

drukuj (Program kompostowania odpadów na terenie gminy Izabelin)

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.