Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Wyniki ankiety dotyczącej przyszłego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

707 mieszkańców zabrało głos w sprawie przyszłych rozwiązań systemu odbioru odpadów od mieszkańców. 5 ankiet było nieważnych.

Zasady, jakich życzyliby sobie mieszkańcy sporządzone na podstawie 702 ważnych ankiet przedstawiają się następująco:

- Szkło i papier – odbiór 1 raz w miesiącu (w praktyce co 4 tygodnie),

- Tworzywa sztuczne, metale i opakowania – raz na dwa tygodnie.

- Odpady biodegradowalne kuchenne i zielone – odbierane co 2 tygodnie sprzed posesji.

 - Choinki bożonarodzeniowe również odbierane będą sprzed posesji.

-  Odpady zmieszane – co 2 tygodnie.

Mieszkańcy w ankietach wskazali, że odpady kuchenne mają być zbierane razem z zielonymi, jednak aby ułatwić mieszkańcom kwestię zakupu worków proponujemy rozdzielenie tych frakcji. Odpady biodegradowalne – kuchenne byłyby odbierane w brązowych workach dostarczanych przez Operatora, natomiast odpady zielone w dowolnym kolorze worków (innych niż te do selektywnej zbiórki) zakupionych przez mieszkańca.

Odpady zielone nie będą limitowane.

Gmina wyposaży mieszkańców w worki do selektywnej zbiórki oraz pojemniki na odpady zmieszane.

Ankieta była materiałem wyjściowym do przygotowanego projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Izabelin.

W dniach 27 maja – 14 czerwca br. odbędą się konsultacje społeczne regulaminu. Zachęcamy do lektury projektu i wnoszenia uwag.

drukuj (Wyniki ankiety dotyczącej przyszłego systemu gospodarki odpadami komunalnymi)

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.