Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

INFORMACJA W SPRAWIE PSZOK

Szanowni Państwo,


W ostatnich tygodniach dużo się mówiło o Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)– czym są, jak funkcjonują, gdzie powinny zostać zlokalizowane.  Wstępna propozycja o przeniesieniu gminnego PSZOK z powrotem na teren GPWiK „Mokre Łąki” wywołała duże zaniepokojenie wśród mieszkańców sołectwa Truskaw i potrzebę dyskusji, nie tylko o samym PSZOK-u ale również  o całym systemie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy. Podczas spotkań otwartych z udziałem Mieszkańców zgłoszono wiele obaw i wątpliwości wobec projektu tej inwestycji. Okazało się, że sprawa jest dla wszystkich bardzo ważna i wymaga konstruktywnej debaty i namysłu z udziałem sołectw, przedstawicieli gminy i wszystkich mieszkańców. Przepraszam tych wszystkich, którzy poczuli się zaniepokojeni i mam nadzieję, że powstanie Rady Społecznej pozwoli na wypracowanie pozytywnych scenariuszy i rzeczowych rekomendacji zarówno dla PSZOK, jak i całej gminnej gospodarki odpadami komunalnymi.
Temat jest bardzo ważny i dlatego przygotowaliśmy dla Państwa aktualną informację dotyczącą uwarunkowań formalno-prawnych i organizacyjnych dotyczących PSZOK-u.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami – art. 3 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - to miejsce na terenie gminy, w którym mieszkańcy pozostawiać mogą odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.
Zgodne z ustawą „Gmina jest obowiązana utworzyć co najmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, samodzielnie lub wspólnie z inną gminą lub gminami”. U nas możliwości utworzenia takiego punktu z wspólnie inną gminą nie ma, bo jedyny nasz sąsiad, z którym potencjalnie miałoby to sens – Babice Stare - nie jest tym tematem zainteresowany.  
Musimy zadać sobie pytanie: co z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w roku 2020?
Zgodnie ze złożoną obietnicą, obecnie zostały wstrzymane prace nad lokalizacją PSZOK-u na najbliższy rok. Jesteśmy w trakcie konstytuowania się Rady Społecznej ds. systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Izabelin.  
W najbliższych dniach przedstawicielom sołectw zostaną przedstawione możliwe rozwiązania dotyczące organizacji oraz funkcjonowania PSZOK w roku 2020 wraz z analizą kosztów tych rozwiązań.  Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda się ukonstytuować Radę Społeczną, z którą wspólnie wypracujemy rekomendacje dotyczące lokalizacji i funkcjonowania PSZOK w nadchodzącym roku.
Jednakże najważniejszym tematem dla naszej gminy i jej mieszkańców jest stworzenie nowoczesnego i sprawnego systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Izabelin. Złożony przez nas wniosek o pozyskanie środków unijnych z programu 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Infrastruktura i Środowisko, POIiŚ z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czeka teraz ocena formalna a następnie merytoryczna. Nie wiemy, czy w ogóle otrzymamy dofinansowanie a jeśli tak, to w jakiej wysokości. Mam nadzieję, że na spotkaniach Rady Społecznej oraz podczas innych, planowanych form konsultacji, będziemy rozmawiali z mieszkańcami na temat tego systemu – jak chcemy aby wyglądał, jak jesteśmy w stanie się zaangażować,  jako Mieszańcy w selektywną zbiórkę, co chcemy zrobić sami, a co musi zrobić za nas „system” oraz gdzie zlokalizować docelowy PSZOK w naszej gminie.
Przygotowany wniosek dot. gminnego systemu odpadowego został poddany analizie pod kątem zgodności z planem (w aktualnie zaproponowanej lokalizacji) oraz zgodności z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska. Zaproponowane rozwiązania zostały wstępnie uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Inwestycja typu PSZOK nie jest formalnie inwestycją klasyfikowaną jako „mogąca znacząco oddziaływać na środowisko”, nie wymaga więc przeprowadzenia tzw. procedury OOŚ (uzyskania decyzji środowiskowej).  Jest to inwestycja w pełni bezpieczna ekologicznie, nie może i nie będzie negatywnie oddziaływać na otaczające elementy środowiska naturalnego i co ważniejsze na jakość życia mieszkańców!
Szeroko rozumiana gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Izabelin to temat złożony i sukcesywnie staramy się wdrażać kolejne etapy i rozwiązania zwiększające efektywność gminnego systemu. Rozwijamy selektywną zbiórkę. Prowadzimy działania edukacyjne oraz akcję rozdawania kompostowników w celu wykorzystania tzw. odpadów zielonych i tym samym zmniejszenia ilości odpadów oddawanych do systemu. Jednym z elementów nowoczesnego i dobrze funkcjonującego systemu jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). I taki PSZOK ma powstać w naszej gminie przy wykorzystaniu w znacznym stopniu środków unijnych. Chcemy jednak, aby cały system, a w szczególności PSZOK był funkcjonalny i przyjazny dla mieszkańców gminy.
Deklaruję raz jeszcze, że zarówno kwestia PSZOK  - jego lokalizacja (obydwu wariantów, ‘tymczasowego’ i docelowego) i zasady funkcjonowania, jak i zakres naszego gminnego systemu selektywnej zbiórki odpadów to tematy otwarte, które będą przedmiotem prac Rady i konsultacji z Mieszkańcami. Podjęcie jakichkolwiek decyzji zostało wstrzymane do momentu wypracowania  rekomendacji przez członków Rady Społecznej.
Przed nami dużo pracy, ale jestem przekonana że z Państwa udziałem uda nam się przygotować najlepsze dla gminy i jej mieszkańców rozwiązania dotyczące nie tylko PSZOK, ale całego systemu gospodarki odpadami.

Z poważaniem,

Dorota Zmarzlak
Wójt gminy Izabelin

drukuj (INFORMACJA W SPRAWIE PSZOK)

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.