Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

NOWE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

W dniu 6 listopada br. Rada Gminy Izabelin ustaliła nowe stawki za gospodarowanie odpadami dla mieszkańców gminy Izabelin. Od 1 stycznia 2020r. mieszkaniec nie może zadeklarować, że nie będzie segregował odpadów, w związku z powyższym uchwalona została jedynie stawka za segregację odpadów, która od początku przyszłego roku wynosiła będzie 33 zł na mieszkańca miesięcznie. Uchwalona została również tzw. opłata sankcyjna, za brak segregacji, w wysokości czterokrotności  opłaty podstawowej (4 x 33 zł = 132 zł na mieszkańca miesięcznie).

Firma odbierająca odpady będzie prowadziła kontrolę segregacji. Po stwierdzeniu nieprawidłowości nakładana będzie na mieszkańca (w drodze postępowania administracyjnego) ww. opłata sankcyjna.

Rada Gminy wprowadziła również ulgę dla mieszkańców, którzy w przydomowych kompostownikach zagospodarowywać będę bioodpady stanowiące odpady komunalne. Z tych gospodarstw domowych zawieszony zostanie odbiór tej frakcji (w tym liści i gałęzi), mieszkaniec nie będzie mógł również dowieźć ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Ulga wynosi 6 zł, czyli opłata dla mieszkańców kompostujących odpady wynosiła będzie 27 zł na 1 mieszkańca miesięcznie.

Również w tym zakresie prowadzone będę kontrolę wypełniania obowiązku kompostowania bioodpadów. Gospodarstwo domowe, którego właściciel zadeklarował kompostowanie, wyposażone być musi w kompostownik i wszelkie bioodpady mają do niego trafiać. Nie będzie mógł dowozić ich również do PSZOK-u. Jeśli mieszkaniec będzie pozbywał się bioodpadów w inny sposób np. wywoził je do lasu lub podrzucał sąsiadowi, ulga zostanie odebrana a możliwość ponownego jej przyznania zawieszona na 6 miesięcy.

Termin płatności poszczególnych rat pozostał bez zmian i jest to 28 dzień każdego miesiąca w którym nastąpił wywóz odpadów komunalnych.

Właścicieli działek letniskowych z pewnością ucieszy fakt, iż wysokość opłaty uległa znaczącej obniżce i w 2020 roku wyniesie 169,30 zł. Jest to opłata ryczałtowa, płatna do 28 grudnia 2020r.

Utrzymana została również ulga dla mieszkańców których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Mieszkańcy, którzy chcieliby skorzystać  z ulg, jak i właściciele działek letniskowych zobowiązani są do wypełnienia nowego wzoru deklaracji.

Wzór deklaracji również zmienił nieco swą formę. Dodana została klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych. Jest to wymóg wynikający z 1rt. 6 n ust. 1 pkt. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010).

Nowe wzory deklaracji dostępne będą zarówno w Referacie Gospodarki Odpadami, jak i na stronach internetowych gminy, dopiero po wejściu w życie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości tj. po 1 stycznia 2020r.

drukuj (NOWE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI)

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.