Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Regulamin PSZOK

REGULAMIN  FUNKCJONOWANIA

PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH
 DLA MIESZKAŃCÓW GMINY IZABELIN

 

1

Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 42 w Izabelinie prowadzonego przez Gminę Izabelin.

2

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest 5 dni w tygodniu z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach:

 • od 1100 do 1800 od poniedziałku do środy,
 • od 700 do 1400 od piątku do soboty.

3

Zasady przyjmowania odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 

 1. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zbierane odpady komunalne wytworzone w gospodarstwach domowych na terenie gminy Izabelin.
 2. Przed umieszczeniem odpadów w pojemnikach na terenie PSZOK dostarczający zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu obsłudze punktu. Pracownik PSZOK dokonuje ważenia odpadów komunalnych lub / i identyfikacji ich rodzaju. W przypadku dostarczenia przedmiotów przeznaczonych do ponownego użycia o fakcie tym również musi być poinformowana obsługa punktu.
 3. Obsługa PSZOK prowadzi ewidencję dostarczanych odpadów z uwzględnieniem:
 4. numeru abonenckiego mieszkańca,
 5. adresu nieruchomości z której pochodzą odpady,
 6. ilości poszczególnych frakcji odpadów.
 7. Odbieranie odpadów w PSZOK odbywa się w ramach poniesionej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. W celu weryfikacji informacji obsługa PSZOK będzie żądać podania indywidualnego numeru abonenckiego (7 cyfrowy numer zamieszczony w zawiadomieniu / informacji o płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi) oraz adresu posesji, z której pochodzą odpady bądź po okazaniu zawiadomienia / informacji o płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Obsługa PSZOK ma prawo domagania się wyjaśnień, a w szczególności podania źródła pochodzenia dostarczanych odpadów. W przypadku jeżeli ta sama osoba dostarcza odpady z dużą częstotliwością - kilkukrotnie w ciągu dnia lub kilkunastokrotnie w ciągu miesiąca zachodzi podejrzenie, że dostarczane odpady pochodzą z prowadzonej działalności gospodarczej.
 10. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być:
 11. posortowane, tak aby mieszkaniec przywożący kilka rodzajów odpadów, mógł je w łatwy sposób umieścić w odpowiednich pojemnikach i kontenerach.
 12. umieszczane przez dostarczającego we wskazanych przez obsługę PSZOK oznaczonych pojemnikach, kontenerach, w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska. Odpady dostarczone w workach muszą być z nich wysypane do wskazanych pojemników a worki umieszczone w oddzielnym pojemniku. Odpady płynne w pojemnikach zbiorczych umieszcza obsługa PSZOK.
 13. pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazują jedynie miejsce gdzie należy je donieść i w którym oznakowanym miejscu umieścić, z zastrzeżeniem pkt. d poniżej
 14. pracownicy PSZOK udzielają pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym przy umieszczaniu odpadów w miejscach wskazanych do ich zbierania.
 15. odpady wymagające opakowania (np. farby, kleje itp.) powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili dostarczenia,
 16. opony dostarczone do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 tony.
 17. Mieszkaniec, który chciałby dowieść do PSZOK większą ilość odpadów zobowiązany jest zgłosić ten fakt w Wydziale Ochrony Środowiska co najmniej na 2 dni przed planowanym przywozem celem przygotowania dodatkowych kontenerów.
 18. Obsługa PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku:
 19. jeśli rodzaj i ilość dostarczonych odpadów wykracza poza zakres funkcjonowania PSZOK,
 20. brak jest możliwości stwierdzenia rodzaju przywożonych odpadów,
 21. odpady zostały dostarczone w sposób nieposegregowany,
 22. ilość dostarczanych odpadów oraz ich skład (nietypowy dla prac domowych) wskazuje na ich pochodzenie z prowadzonej działalności gospodarczej.
 23. pochodzących od podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów,
 24. jeżeli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

4

 1. Rodzaje odpadów przyjmowane nieodpłatnie w PSZOK :
 1. papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
 2. szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
 3. metal, w tym odpady opakowaniowe z metalu,
 4. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzy w sztucznych,
 5. odpady opakowanie wielomateriałowe,
 6. odpady zielone (bez bioodpadów kuchennych),
 7. przeterminowane leki,
 8. odpady powstałe w wyniku iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (igły, strzykawki),
 9. przeterminowane chemikalia,
 10. zużyte baterie i akumulatory,
 11. świetlówki,
 12. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 13. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 14. zużyte opony,
 15. odzież i inne tekstylia,
 16. odpady budowlane i rozbiórkowe (przyjmowane w ilości nieprzekraczającej 300 kg rocznie z jednej nieruchomości objętej deklaracją w zabudowie jednorodzinnej lub 1000 kg rocznie z jednej nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym objętej deklaracją).

5

 1. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane odpady takie jak:
 2. zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne,
 3. odpady zanieczyszczone,
 4. materiały zawierające azbest,
 5. gaśnice i butle gazowe,
 6. szyby samochodowe,
 7. części samochodowe (tj. fotele, zderzaki, reflektory itp.),
 8. odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 9. odpady w opakowaniach cieknących.

6

 1. Obowiązuje zakaz przywożenia do PSZOK odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

7

 1. Zasady przyjmowania przedmiotów przeznaczonych do ponownego użycia:
  1. mieszkańcy mogą pozostawić we wskazanym przez pracownika PSZOK miejscu stare lecz wciąż działające sprzęty, meble, zabawki, książki itp.,
  2. pozostawione rzeczy muszą być sprawne, czyste i nie mogą posiadać uszkodzeń stwarzających zagrożenie, czy niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia innych,
  3. ostateczną decyzję, o tym czy dany przedmiot nadaje się do ponownego wykorzystania podejmuje obsługa PSZOK.

 

8

 1. Uregulowania porządkowe i BHP
 1. teren PSZOK jest pod stały monitoringiem,
 2. osoby korzystające z PSZOK są zobowiązane do przestrzegania zasad BHP,
 3. na terenie PSZOK obowiązuję całkowity zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia,
 4. dzieci mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod opieką osób dorosłych,
 5. wjazd pojazdem na teren PSZOK następuje w momencie otrzymania zgody obsługi PSZOK,
 6. kierowca pojazdu jest zobowiązany do zabezpieczenia go przed samowolnym przemieszczeniem,
 7. na czas rozładunku pojazdu silnik w pojeździe musi być unieruchomiony,
 8. dostarczający odpady do PSZOK wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Systemu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony przez Gminę Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

 

 

drukuj (Regulamin PSZOK)

  [treść archiwalna]

drukuj ()

  [treść archiwalna]

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.