Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Regulamin PSZOK

REGULAMIN  FUNKCJONOWANIA

PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH
 DLA MIESZKAŃCÓW GMINY IZABELIN

 

§1

 

Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy
ul. 3 Maja 42 w Izabelinie prowadzonego przez Gminę Izabelin.

 

§2

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest 6 dni w tygodniu z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach:

 • od 700 do 1000 oraz od 1400 do 1800 od poniedziałku do piątku,
 • od 1000 do 1400 soboty.

§3

 

Zasady przyjmowania odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 

 1. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zbierane odpady komunalne wytworzone w gospodarstwach domowych na terenie gminy Izabelin.
 2. Przed umieszczeniem odpadów w pojemnikach na terenie PSZOK dostarczający zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu obsłudze punktu. Pracownik PSZOK dokonuje ważenia odpadów komunalnych lub / i identyfikacji ich rodzaju. W przypadku dostarczenia przedmiotów przeznaczonych do ponownego użycia o fakcie tym również musi być poinformowana obsługa punktu. 
 3. Pracownicy obsługujący PSZOK posiadają przypięty w widocznym miejscu identyfikator z imieniem i nazwiskiem
 4. Obsługa PSZOK prowadzi ewidencję dostarczanych odpadów z uwzględnieniem:
 1. danych dostarczającego odpady,
 2. miejsca pochodzenia odpadów (adres),
 3. ilości poszczególnych frakcji odpadów.
 1. Odbieranie odpadów w PSZOK odbywa się w ramach poniesionej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. W celu weryfikacji informacji obsługa PSZOK będzie żądać podania indywidualnego numeru abonenckiego (7 cyfrowy numer zamieszczony w zawiadomieniu / informacji o płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi) oraz adresu posesji, z której pochodzą odpady bądź po okazaniu zawiadomienia / informacji o płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Obsługa PSZOK ma prawo domagania się wyjaśnień, a w szczególności podania źródła pochodzenia dostarczanych odpadów. W przypadku jeżeli ta sama osoba dostarcza odpady z dużą częstotliwością - kilkukrotnie w ciągu dnia lub kilkunastokrotnie w ciągu miesiąca zachodzi podejrzenie, że dostarczane odpady pochodzą z prowadzonej działalności gospodarczej.
 4. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być:
 1. posortowane, tak aby mieszkaniec przywożący kilka rodzajów odpadów, mógł je w łatwy sposób umieścić w odpowiednich pojemnikach i kontenerach.
 2. umieszczane przez dostarczającego we wskazanych przez obsługę PSZOK oznaczonych pojemnikach, kontenerach, w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska. Odpady dostarczone w workach muszą być z nich wysypane do wskazanych pojemników a worki umieszczone w oddzielnym pojemniku. Odpady płynne w pojemnikach zbiorczych umieszcza obsługa PSZOK.
 3. pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazują jedynie miejsce gdzie należy je donieść i w którym oznakowanym miejscu umieścić, z zastrzeżeniem pkt. d poniżej
 4. pracownicy PSZOK udzielają pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym przy umieszczaniu odpadów w miejscach wskazanych do ich zbierania.
 5. odpady wymagające opakowania (np. farby, kleje itp.) powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili dostarczenia,
 6. opony dostarczone do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 tony.
 1. Mieszkaniec, który chciałby dowieść do PSZOK większą ilość odpadów zobowiązany jest zgłosić ten fakt w Wydziale Ochrony Środowiska co najmniej na 2 dni przed planowanym przywozem celem przygotowania dodatkowych kontenerów.
 2. Obsługa PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku:
 1. jeśli rodzaj i  ilość dostarczonych odpadów wykracza poza zakres funkcjonowania PSZOK,
 2. brak jest możliwości  stwierdzenia rodzaju przywożonych odpadów,
 3. odpady zostały dostarczone w sposób  nieposegregowany,
 4. ilość dostarczanych odpadów oraz ich skład (nietypowy dla prac domowych) wskazuje na ich pochodzenie z prowadzonej działalności gospodarczej.
 5. pochodzących od podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów, 
 6. jeżeli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

 

§4

 

 1. Rodzaje odpadów przyjmowane nieodpłatnie w PSZOK :

 

 1. papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
 2. szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
 3. metal, w tym odpady opakowaniowe z metalu,
 4. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzy w sztucznych,
 5. odpady opakowanie wielomateriałowe,
 6. odpady zielone (bez bioodpadów kuchennych),
 7. przeterminowane leki,
 8. odpady powstałe w wyniku iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (igły, strzykawki),
 9. przeterminowane chemikalia,
 10. zużyte baterie i akumulatory,
 11. świetlówki,
 12. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 13. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 14. zużyte opony,
 15. odzież i inne tekstylia,
 16. odpady budowlane i rozbiórkowe (przyjmowane w ilości nieprzekraczającej 300 kg rocznie z jednej nieruchomości objętej deklaracją w zabudowie jednorodzinnej lub 1000 kg rocznie z jednej nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym objętej deklaracją).

 

§5

 

 1. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane odpady takie jak:
 1. zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne,
 2. odpady zanieczyszczone,
 3. materiały zawierające azbest,
 4. gaśnice i butle gazowe,
 5. szyby samochodowe,
 6. części samochodowe (tj. zderzaki,  reflektory itp.),
 7. odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 8. odpady w opakowaniach cieknących.

 

§6

 

 1. Obowiązuje zakaz przywożenia do PSZOK odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

 

 

 

§7

 

 1. Zasady przyjmowania przedmiotów przeznaczonych do ponownego użycia:
  1. mieszkańcy mogą pozostawić we wskazanym przez pracownika PSZOK miejscu stare lecz wciąż działające sprzęty, meble, zabawki, książki itp.,
  2. pozostawione rzeczy muszą być sprawne, czyste i nie mogą posiadać uszkodzeń stwarzających zagrożenie, czy niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia innych,
  3. ostateczną decyzję, o tym czy dany przedmiot nadaje się do ponownego wykorzystania podejmuje obsługa PSZOK.

 

§8

 

 1. Uregulowania porządkowe i BHP

 

 1. teren PSZOK jest pod stały monitoringiem,
 2. osoby korzystające z PSZOK są zobowiązane do przestrzegania zasad BHP,
 3. na terenie PSZOK obowiązuję całkowity zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia,
 4. dzieci mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod opieką osób dorosłych,
 5. wjazd pojazdem na teren PSZOK następuje w momencie otrzymania zgody obsługi PSZOK,
 6. kierowca pojazdu jest zobowiązany do zabezpieczenia go przed samowolnym przemieszczeniem,
 7. na czas rozładunku pojazdu silnik w pojeździe musi być unieruchomiony,
 1. dostarczający odpady do PSZOK wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Systemu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony przez Gminę Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

 

drukuj (Regulamin PSZOK)

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.