Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ I MYŚLIWYCH -Czerwona strefa-

Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2017/2267 z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. UE L324/57) obszar powiatu warszawskiego zachodniego w całości został włączony do strefy czerwonej, tzn. do obszaru objętego ograniczeniami.

Producenci trzody chlewnej są zobowiązani m.in. do nakazu:

 1. Utrzymywania świń w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami;
 2. Sporządzenia przez posiadaczy świń spisu świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki oraz bieżące aktualizowanie tego spisu;
 3. Karmienia świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
 4. Wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wejściami do gospodarstw, wyjazdami i wyjściami z tych gospodarstw, wejściami do pomieszczeń w których utrzymywane są świnie i wyjściami z tych pomieszczeń;
 5. Utrzymywania wyłożonych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;
 6. Bieżącego oczyszczania i odkażania narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanego do obsługi świń;
 7. Stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF w tym odkażanie rąk i obuwia i wnoszenia na teren gospodarstwa sprzętu, materiałów i przedmiotów mogących mieć kontakt z dzikami.

Zabrania się także wprowadzania na teren gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie zwłok dzików, tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących od dzików.

Ponadto nakazuje się oczyszczanie i odkażanie, a w razie potrzeby dezynsekcję pojazdów po każdym przemieszczeniu świń lub produktów ubocznych użytych w obszarze ochronnym, zagrożenia lub objętym ograniczeniami.

Jednocześnie zakazuje się przemieszczania z obszaru objętego ograniczeniami poza ten obszar, Świnie z tego obszaru przemieszcza się bezpośrednio z gospodarstwa do rzeźni lub do przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce pochodzenia świń (w naszym przypadku PLW w Ożarowie Mazowieckim). To samo dotyczy wszelkich innych przemieszczeń świń oraz wprowadzenia świń z innych obszarów do gospodarstw położonych na terenie powiatu Warszawa Zachodnia.

Świnie oprócz zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione i podpisane przez urzędowego lekarza weterynarii po badaniu klinicznym przeprowadzonym na 24 godziny przed wysyłką świń. Świadectwo zachowuje ważność 48 godzin.

Każdy dzik odstrzelony w obszarze objętym ograniczeniami winien być niezwłocznie dostarczony, wraz z patrochami i narogami, do miejsca nadzorowanego przez Inspekcję Weterynaryjną celem poddania badaniom w kierunku ASF i wykluczenia tej choroby.

Informacja pochodzi z pisma Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim z dnia 11 grudnia 2017 r., znak: PIW.ZZ.5201.86.2017, udostępniona na prośbę o jej rozpowszechnienie.

drukuj (INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ I MYŚLIWYCH -Czerwona strefa-)

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.