Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Za darmo zaczipuj swojego pupila - uchroń siebie i jego!!!

Sezon letni sprzyja zjawisku „swobodnego” przemieszczania się psów - bez sprawowania nadzoru przez ich właścicieli  - po terenie gminy Izabelin. Zwierzęta te mogą stwarzać niebezpieczeństwo tak dla pieszych, jak i kierowców samochodów, którzy chcąc je ominąć, mogą wywołać inne zdarzenia. Dodatkowo zanieczyszczają okoliczne trawniki, rowy, chodniki, drogi, czy tereny leśne. Pragniemy przypomnieć, że takie niezbyt odpowiedzialne podejście właścicieli psów do utrzymywania zwierząt grozi poważnymi konsekwencjami, które przytaczam poniżej:

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (Dz. U. 2017r. poz. 1840 ze zm.) 
  • Art. 10a ust. 3. Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.
  • Art. 37. 1. Kto narusza nakazy albo zakazy określone w art. 9, art. 10a ust. 1–3, art. 11 ust. 3, art. 12 ust. 1–6, art. 13 ust. 1, art. 14, art. 15 ust. 1–5, art. 16, art. 17 ust. 1–7, art. 18, art. 22 ust. 1, art. 22a, art. 25 lub art. 27 podlega karze aresztu albo grzywny.
 • ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. (Dz. U. 2018r.  poz. 618 ze zm.)
  • Art. 77. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. 
  • Art. 166. Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo nagany.

Ponadto zgodnie z rozdziałem 3 § 6 uchwały nr XXXV/320/18 z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izabelin na 2018 rok. 

„Zwierzęta wyłapane na terenie Gminy jako bezdomne będą zwracane ich właścicielom po udokumentowaniu przez nich swoich praw właścicielskich do zwierzęcia. Właściciel zwierzęcia zobligowany jest do uiszczenia opłat poniesionych przez Gminę Izabelin z tytułu wyłapania, leczenia i przetrzymywania zwierzęcia.”

Wobec osób które nie uiszczą opłaty przy odbiorze zwierzęcia będą wszczynane z urzędu postępowania egzekucyjne. 

Przypominamy również o obowiązku sprzątania do woreczków (które następnie należy wrzucać do koszy na odpady zmieszane) nieczystości po swoich pupilach. Odchody naszych pupili są uciążliwe dla innych użytkowników przestrzeni publicznej. Ponadto utrudniają prace związane z utrzymaniem miejsc użyteczności publicznej w tym dróg, pracownikom służb komunalnych. 
Takie działania łamią również przepisy prawa i mogą drogo kosztować każdego kto nie ma ochoty posprzątać po swoim pupilu.

 • ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. (Dz. U. 2018 r.  poz. 618 ze zm.)
  • art. 145. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.
 • Uchwała Nr XXXIV/303/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izabelin

Rozdział 6. § 10. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
4) dołożenie wszelkich starań, aby zwierzęta nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku;
5) bezzwłoczne usuwanie odchodów tych zwierząt z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. Uprzątnięte odchody zwierząt należy umieszczać w pojemnikach na odpady zmieszane. Uprzątanie  nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

Odpowiedzialne utrzymywanie zwierząt uchroni nas przed niepożądanymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi.

W tym miejscu pragniemy przypomnieć, że Gmina w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt finansuje w 100% koszt elektronicznego znakowania psów i kotów (czipowania). Wystarczy zgłosić się do Urzędu Gminy Izabelin (pokoje nr 3, 4 lub 5) i wypełnić oświadczenie. Z kopią takiego oświadczenia właściciel zwierzaka udaje się do jednego z 4 zakładów leczniczych dla zwierząt z którymi gmina zawarła umowę:

 1. „Pod Centaurem s.c. lek. wet. Grzegorz Pęczek, lek. wet. Ewa Gliszczyńska Pęczek”, ul. 3-Maja 49, Mościska, 05-080 Izabelin, tel. 22 752 26 27 
 2. Vetriver Klinika Weterynaryjna Andrzej Małkowski, ul. 3 Maja 89, Laski, 05-080 Izabelin tel. 22 721 00 75 
 3. Gabinet Weterynaryjny Grzegorz Toporkiewicz, ul. Rolna 49, Hornówek, 05-080 Izabelin, tel. 22 722 75 50. 
 4. Gabinet Weterynaryjny „Mokry Nosek” s.c., Marzena Stanisławska, Kamila Hoszcz-Komar ul. Arkuszowa 73 lok. 3 (01-934 Warszawa), tel. 22 290 87 66 

Akcja trwa do 30 listopada 2018 roku lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Akcja powtarzana jest co roku. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 22 722 89 31.
Przypominamy zarazem o obowiązku uiszczania opłat za posiadanie psów w kwocie 24 zł rocznie, z których finansujemy m.in. czipowanie i program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Opłata od posiadania psów pobierana jest w gminie Izabelin na podstawie uchwał Rady Gminy Izabelin nr X/76/15 z dnia 28 października 2015 r. oraz XI/86/15 z dnia 2 grudnia 2015 r. 

Opracowanie: Urząd Gminy Izabelin, Wydział Środowiska
 

drukuj (Za darmo zaczipuj swojego pupila - uchroń siebie i jego!!!)

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.