Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

APEL do Mieszkańców Gminy Izabelin o wykaszanie chwastów i traw na gruntach własnych

Przypominamy o dobrej praktyce (obowiązku) wykaszania chwastów i traw na gruntach własnych oraz utrzymania w prawidłowym stanie drzew i krzewów, szczególnie tych przerastających przez ogrodzenia na drogi i chodniki. Zaniedbane działki są siedliskiem patogenów, szkodników glebowych, gryzoni i ślimaków stanowiąc zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodowych i dla nas samych. Z racji specyficznego położenia gminy Izabelin w granicach i otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego wysokie trawy i chwasty umożliwiają bliskie podchodzenie do zabudowań dzikiej zwierzyny (łosie, dziki itp.) co jest niebezpieczne dla mieszkańców. Dodatkowo - w okresach suszy - zarośnięte działki zwiększają zagrożenie pożarami.

Wysiew chwastów z zaniedbanych działek stanowi znaczną uciążliwość dla użytkowników sąsiednich terenów, których naraża się na większe koszty związane z dodatkową pielęgnacją swoich upraw lub ogrodów. Likwidację chwastów należy prowadzić systematycznie. Konieczność podejmowania takich działań wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2013 poz. 1205 ze zm.).

Obowiązek usuwania chwastów i wykaszania traw obowiązuje bezwzględnie rolników korzystających z płatności obszarowych. Rolnicy zgłaszający użytki zielone lub tzw. „ugory zielone” do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mają obowiązek spełniania minimalnych wymogów odnośnie przestrzegania zasad dobrej kultury rolnej na działkach rolnych objętych treścią zgłoszenia. Niezastosowanie się do powyższych zasad może skutkować odebraniem beneficjantom płatności obszarowej.

Przypominamy o bezwzględnym zakazie wypalania traw, gdyż działania takie powodują niszczenie środowiska naturalnego i życia biologicznego oraz zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia.

 

 

Dbajmy wszyscy o bezpieczeństwo i estetyczny wygląd naszej Gminy!

 

Wójt Gminy Izabelin

Witold Malarowski

drukuj (APEL do Mieszkańców Gminy Izabelin o wykaszanie chwastów i traw na gruntach własnych)

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.