Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Konkurs „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej” - Edycja 2019

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłosiło czwartą edycję Konkursu „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej” oraz rozpoczęło przyjmowanie oficjalnych aplikacji konkursowych.

Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej to wyróżnienie dla najlepiej funkcjonujących podmiotów ekonomii społecznej na Mazowszu przyznawane raz w roku przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. To wyraz dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej jako symbolu usług i produktów o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego. Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej to wartość wypracowana na rzecz lokalnej społeczności.

Do konkursu można zgłaszać wyróżniające się w lokalnym środowisku podmioty ekonomii społecznej oraz osoby i instytucje z otoczenia ekonomii społecznej, w tym jednostki samorządu terytorialnego, wspierające oraz zaangażowane w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej na Mazowszu.

Konkurs adresowany jest do wszystkich podmiotów ekonomii społecznej, czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, towarzystw wzajemnościowych oraz spółek non profit, zarejestrowanych i działających na terenie województwa mazowieckiego, a także do osób i instytucji z otoczenia ekonomii społecznej.

Podmioty mogą zgłaszać swoich kandydatów do wyróżnień w każdej z trzech kategorii konkursowych:

 • Rozwój
 • Reintegracja
 • Odpowiedzialność

Każdemu z podmiotów przysługuje prawo zgłoszenia jednej propozycji w każdej kategorii.

W kategorii Rozwój zostaną nagrodzone widoczne w swoim środowisku lokalnym podmioty ekonomii społecznej, mające na celu nie tylko działalność gospodarczą ukierunkowaną na zysk, ale biorące pod uwagę również korzyści społeczne – spółdzielnie socjalne, spółki non-profit oraz organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje prowadzące odpłatną działalność pożytku publicznego. Pokazane zostaną w ten sposób ciekawe przykłady przedsiębiorczości społecznej, a także marketingowe pomysły na produkty lub usługi oferowane w celu zaspokojenia określonych potrzeb lokalnych środowisk.

W kategorii Reintegracja zostaną nagrodzone podmioty ekonomii społecznej, których jednym z podstawowych celów działalności jest reintegracja jako forma aktywizacji zawodowej. W tej kategorii wyróżnione będą takie podmioty jak: Centra oraz Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. Docenione zostaną różnorodne formy wsparcia, upowszechnione dobre praktyki stosowane w ramach działalności warsztatowej oraz ciekawe projekty realizowane przez te podmioty.

W kategorii Odpowiedzialność nagrodzony zostanie pozytywny wizerunek osób i instytucji zaangażowanych w rozwój oraz propagowanie ekonomii społecznej w województwie mazowieckim. W tej kategorii wyróżnione zostaną jednostki samorządu terytorialnego, organizacje reprezentujące przedsiębiorców oraz inne instytucje otoczenia ekonomii społecznej, osoby prywatne lub reprezentujące organizacje społeczne, które podejmują różnego rodzaju inicjatywy, wartościowe z punktu widzenia odpowiedzialności społecznej.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać na formularzu wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Do zgłoszenia należy dołączyć prezentację zawierającą odpowiedzi na pytania odnoszące się do kryteriów oceny jednej z ww. kategorii.

Zgłoszenia do konkursu można składać:

 • w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62A, w godzinach: 8:00-16:00 – w kopertach, z dopiskiem: Konkurs „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’ 2019”
 • za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa – o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data nadania;
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: a.idziak@mcps-efs.pl – decyduje data wysłania zgłoszenia drogą elektroniczną.

Termin składania wniosków upływa 31 marca 2019 r.

Lista laureatów konkursu zostanie ogłoszona na uroczystej gali podczas V Mazowieckich Spotkań z Ekonomią Społeczną, które odbędą się we wrześniu br. w Warszawie. Oficjalne wręczenie wyróżnień nastąpi w trakcie Targów Podmiotów Ekonomii Społecznej organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Szczegóły dotyczące konkursu, regulamin oraz formularz zgłoszenia dostępne są na stronie: http://mcps.com.pl/aktualnosci/konkurs-mazowiecka-marka-ekonomii-spolecznej-2019/ 
 

drukuj (Konkurs „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej” - Edycja 2019)

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.