Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

W nawiązaniu do pojawiających się zapytań w kwestii zmianwysokości należnego podatku od nieruchomości za rok 2015 informujemy, iż zaistniałe korekty(in plus lub in minus) są skutkiem zmian w ewidencji gruntów i budynków jaka nastąpiłana skutek przeprowadzonej przez starostwo powiatowe na terenie powiatu warszawskiego zachodniego aktualizacji ewidencji gruntów i budynków. Zmianywprowadzone w rejestrze gruntów i budynków są sukcesywnie przesyłane w formie zawiadomienia przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, któregmina  otrzymuje do wiadomości celem dokonania zmian w ewidencji podatkowej.

 

Ponieważ organ podatkowy z mocy zapisu art. 21 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.) przy ustalaniu podatku wiążą aktualne dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków, gmina tym samym nie jest stroną w postępowaniu dotyczącym dokonywania zmian w ewidencji gruntów i budynków. W związku z powyższym gmina nie ma możliwości weryfikacji tych zmian ani badania zgodności danych ze zgłoszonymi zmianami.

 

Podatnik kwestionujący poprawność danych w ewidencji gruntów i budynków, jaka wpłynęła na zmianę wysokości podatku od nieruchomości, powinien we własnym zakresie spowodować przed właściwym organem -  Starosta warszawski-zachodni  wraz z Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej -  wszczęcie procedury mającej na celu ich zmianę. Stosownie do orzeczenia NSA z dnia 12.01.1994 r., III SA 911/94, OSS 1994/4-5/164)  „Ewidencja gruntów i budynków jest urzędowym źródłem informacji faktycznych wykorzystywanych w postępowaniach administracyjnych, w tym i w postępowaniu podatkowym. Jeżeli skarżący kwestionuje zawarte tam dane, winien najpierw wystąpić o ich korektę, w trybie określonym w powołanym akcie prawnym. Następnie w przypadku uwzględnienia jego zastrzeżeń, na podstawie zmienionych danych z ewidencji wnosić o wzruszenie ostatecznych decyzji ustalających wysokość zobowiązań podatkowych”. Taki stan rzeczy oznacza, że w postępowaniu podatkowym organ nie ma podstaw do samodzielnego kwestionowania zapisów w ewidencji gruntów i budynków, ich poprawiania, jak również weryfikowania stanu rzeczywistego nieruchomości.

Zgodnie z §44 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego  i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków do zadań starosty związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów, należy m.in. utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności. A zatem jest on zobowiązany do ciągłej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków zarówno na wniosek osób, jak również z urzędu na podstawie opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykazy zmian ewidencyjnych.

Na podstawie powołanych wyżej przepisów organem właściwym do dokonywania zmian w ewidencji gruntów i budynków jest starosta.

Wszelkie zmiany stanu faktycznego bądź uwagi dotyczące zapisów w ewidencji gruntów i budynków powinny być kierowane przez Mieszkańca kwestionującego zaistniałe zmiany do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ponieważ decyzje zmiany wymiaru podatku od nieruchomości są konsekwencją dokonanych przez ten Ośrodek zmian w ewidencji gruntów i budynków.

 

 

                                                                             Ryszard Haczek

                                                                             Zastępca Wójta Gminy Izabelin

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.