Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Proszę o wyjaśnienie dlaczego na mieszkańców gminy został narzucony przymus składania nowej deklaracji w sprawie naliczenia opłaty za śmieci. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 6m. pkt 2a W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Wbrew powyższej ustawie, gmina Izabelin wymusza na mieszkańcach złożenie nowej deklaracji. Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie prawnej został wydany przymus doręczenia nowej deklaracji.

 

Proszę o wyjaśnienie dlaczego w nowej deklaracji wymagane jest podanie numeru PESEL. Zgodnie z powyższa ustawą Art. 6m. pkt 1b, nie jest wymagane podanie nr PESEL, ani nie jest on niezbędny do wystawienia tytułu wykonawczego. Również zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, na przetwarzanie danych potrzebna jest nasza zgoda. Dlaczego gmna stosuje przymus podania danych osobowych zbędnych dla sysytemu odbioru odpadów? Dlaczego w deklaracji nie ma możliwości zaznaczenia braku zgody/zgody na przetwarzanie danych osobowych? Daczego nie jest podane w jakim celu i przez kogo te dane mają być przetwarzane? Czy można nie podawać numeru PESEL?

A.G.

 

Izabelin, dnia 10 listopada 2015 r.

Uprzejmie wyjaśniam, że  deklaracje składane są ponownie przez mieszkańców gminy Izabelin ze względu na wymogi ustawowe:

 

 1. ustawa z dnia 28 listopada 2014 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w art.11 mówi iż "dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art.4, art.6l, art.6n, art 6r ust.3 i 4 ustawy zmieniającej w art.1 zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy". Istniała więc konieczność uchwalenia nowego wzoru deklaracji uwzględniającego wszystkie zapisy art 6m.
 1. Uchwała Rady Gminy zgodnie z uzgodnieniami z RIO musiała też zawierać terminy złożenia tych deklaracji. Ponadto zgodnie z zapisami art. 6m ust 1a - "deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi". Dotychcas na naszej deklaracji nie było tzw. wyliczenia opłaty, a zgodnie z ustawą musi być.
 1. Art. 6m pkt 2a działa dopiero od nowelizacji czyli od teraz nie będzie obowiązku składania deklaracji przy zmianie stawki a Urząd wyśle tylko mieszkańcowi zawiadomienie lub informację o wysokości opłaty.
 1. Wzór deklaracji został przyjęty uchwałą Rady Gminy Izabelin jako akt prawa miejscowego, a akty prawa miejscowego stanowią kategorię źródeł prawa powszechnie obowiązującego na terenie naszej gminy, co wynika wprost z art. 94 Konstytucji RP oraz rozdziału IV, a przede wszystkim art. 40 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr  142 poz. 1591 z późn. zm.). Uchwały Rady Gminy Izabelin są stanowione na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Akty prawa miejscowego, jako źródło prawa powszechnie obowiązującego, mają charakter normatywny i generalny zarazem, a zatem ich adresatami są m.in. mieszkańcy gminy w zakresie przedmiotowym tego prawa, a w tym konkretnym przypadku w zakresie szeroko rozumianej gospodarki odpadami komunalnymi. Delegacja ustawowa do wydania ww. regulacji w zakresie prawa miejscowego wynika z upoważnień zawartych w przepisach ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.).
 1. Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych w części A nr16 wymaga uzupełnienia o nr PESEL (adnotacja na tytule wykonawczym informuję, że "pozycji nie wypełnia się w przypadku zobowiązanego nie będącego osobą fizyczną" )
 2. Mieszkańcy którzy nie wypełnią wszystkich wymaganych pół w deklaracji zostaną wezwani do jej uzupełnienia - dlatego każdy mieszkaniec składający deklarację ma ją sprawdzaną przez pracowników Zespołu ds. odpadów i ewentualne braki są na miejscu uzupełniane.

Wyrażam przekonanie, że przedstawione powyżej uzasadnienie wyczerpuje treść Pani zapytania. 

Serdecznie pozdrawiam,

Witold Malarowski
Wójt Gminy

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.