Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

W odpowiedzi na Pana pytania, które wpłynęły do nas w dniu 21 stycznia 2016r. w brzmieniu:

Pytanie nr 1

Dlaczego pan Witold Malarowski w swoich oświadczeniach majątkowych za ostatnich kilka lat podaje zarobki „z tytułu pracy w gminie Izabelin” wyższe niż należna mu pensja wójta uchwalona przez radę gminy i dlaczego nadwyżka ta nie jest w oświadczeniach oddzielnie wyszczególniona?

Pytanie nr 2

Jaki konkretnie przepis prawa (artykuł/paragraf/punkt) w jakim konkretnie akcie prawnym (ustawie/rozporządzeniu/zarządzeniu) spowodował podwyżkę opłat za wywóz śmieci z posesji w naszej gminie wraz z wprowadzeniem nowego operatora BYŚ? W wyjaśnieniach urzędników gminy publikowanych w Listach do Sąsiada i w internecie znajdują się tylko ogólnikowe sformułowania, że powodem podwyżki były „zmiany przepisów” bez wskazania, o które przepisy chodzi.”

uprzejmie informujemy:

Ad.1

Dochód z tytułu pracy w gminie Izabelin podawany przez p. Wójta w poz. VIII oświadczenia majątkowego zawiera wynagrodzenie uchwalone przez Radę Gminy oraz dodatkowe wynagrodzenie otrzymane zgodnie z obowiązującymi przepisami. W odniesieniu do 2014 r. było to dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka) oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypłacany na koniec kadencji.

Ad.2

Na podwyżkę stawek za odbiór odpadów na terenie gminy Izabelin wpływ miało kilka czynników o czym Urząd Gminy informował Mieszkańców w II półroczu 2015r. Nawiązując do wcześniejszych wyjaśnień informujemy:

 

Zgodnie z art. 6d.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c, albo przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów.

Z kolei art. 3 pkt. lit. 16 pkt. 2b cytowanej ustawy stanowi: Gmina jest obowiązana utworzyć co najmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, samodzielnie lub wspólnie z inną gminą lub gminami. Ponadto art. 6g. tejże ustawy mówi: Do przetargów o których mowa w art. 6d ust.1, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie przetargowe z 29.04.2015 r. na "Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminie Izabelin" oraz postępowanie przetargowe z  12.08.2015 na "Organizację i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie  gminy Izabelin" zostały przeprowadzone z zachowaniem przepisów prawa. Informacja o wynikach postępowania w została opublikowana po rozstrzygnięciu przetargów na stronie BIP UG Izabelin.

Zgodnie z art. 2 pkt. 5  ustawy Prawo zamówień publicznych kryterium oceny w odniesieniu do obu przetargów była najkorzystniejsza oferta – należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący – ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

 

Podsumowując, na wysokość końcowej ceny za odbiór odpadów w naszej gminie zasadniczy wpływ miały ceny zaoferowane przez Operatora, czyli firmę Byś oraz przez firmę prowadzącą PSZOK w przetargach, jakie UG zorganizował, a te z kolei były wynikiem:

·        wprowadzenia obowiązku odbioru odpadów budowlanych i remontowych, zgodnie wymogami art. 3 pkt. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

·        zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów selektywnej zbiórki – metal, szkło, plastik – zgodnie z preferencjami Mieszkańców (wynik konsultacji społecznych),

·        wprowadzenia odbioru odpadów „zielonych” świadczonego na podstawie jednego postępowania przetargowego,

·        podwyżki opłat za utylizację odpadów w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (w stosunku do roku 2011),

·        podwyżki cen paliwa (w stosunku do roku 2011).

 

Ponadto należy wspomnieć, że stawki, które udało się uzyskać przy poprzednim postępowaniu przetargowym były wyjątkowo korzystne, ze względu na wcześniejsze o 1 rok wdrożenie systemu odpadowego przez Gminę Izabelin w relacji do pozostałych gmin. Obecnie ceny zrównały się ze stawkami sąsiednich gmin, chociaż i tak mamy korzystną stawkę względem Warszawy, gdzie 3-osobowa rodzina mieszkająca w domu jednorodzinnym płaci 60 zł miesięcznie.

Wyrażając przekonanie, że powyższe odpowiedzi wyczerpują zakres Pana pytań,

 

Pozostaję  z poważaniem,

Ryszard Haczek

Zastępca Wójta

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.