Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Pytanie z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie wdrażania "Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030"

Szanowny Panie Wójcie,

W dniu 27 stycznia 2016 roku Rada Gminy, uchwałą nr XIII/102/16, przyjęła „Strategię rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030”. W związku z powyższym proszę o udzielenie wyczerpującej informacji, czy a jeżeli tak to jakie działania podjął  Pan, jako odpowiedzialny za wykonanie przedmiotowej uchwały, co do rozpoczęcia procesu wdrażania obowiązującej już Strategii.  

 

Szanowny Panie,  

Dziękuję za skorzystanie z formy kontaktu Pytania do Wójta.

W związku z Pańskim zapytaniem dotyczącym rozpoczęcia wdrażania „Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030” przyjętej uchwałą Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2016r. informuję jak niżej.

Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030 jest dokumentem o charakterze ogólnym tj. takim, który wskazuje ogólne kierunki działania, nie precyzując przy tym - dla poszczególnych propozycji szczegółowych - form i zakresu ich faktycznej i ostatecznej realizacji, ponieważ powinno to być przedmiotem odrębnych opracowań/ekspertyz, każdorazowo dostosowanych do aktualnych (bieżących) uwarunkowań gminy i jej otoczenia. Strategia wyznacza główne cele do osiągnięcia oraz kierunki rozwoju naszej Gminy na najbliższe 14 lat pełniąc funkcję uzewnętrznienia i usystematyzowania potrzeb oraz oczekiwań Mieszkańców w zakresie realizacji zadań, spójnych z opracowaną i rekomendowaną koncepcją rozwoju gminy. Jest także dokumentem niezbędnym dla potrzeb uzasadnienia i realizacji projektów inwestycyjnych w oparciu o dofinansowania unijne. O przystąpieniu do realizacji poszczególnych proponowanych zadań czy inwestycji wyszczególnionych w Strategii będzie decydowała Rada Gminy przyjmując je do realizacji w ramach budżetu rocznego i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wobec faktu, że prace nad Strategią trwały równolegle z pracami nad Budżetem 2016 już w obecnym budżecie zawarto szereg zadań wpisujących się w cele i kierunki przyjętej już po uchwaleniu tegoż budżetu Strategii rozwoju naszej gminy.

Wśród zadań zbieżnych z kierunkami i celami Strategii jakie zostały już przyjęte do realizacji w tym roku pragniemy zwrócić szczególną uwagę na :

- kontynuację procesu budowy sieci kanalizacyjnej – w oparciu o fundusze unijne -tak, by zakończyć cały proces kanalizacji gminy w 2017r.

- kontynuację procesu utwardzania dróg, tak by do 2020r wszystkie drogi posiadające pełną infrastrukturę były drogami utwardzonymi, a drogi zaliczone do podstawowego układu drogowego posiadały nawierzchnie ulepszone.

- zmianę struktury organizacyjnej UGI i Regulaminu Organizacyjnego UGI mającą na celu poprawę komunikacji z mieszkańcami w powiązaniu z planowanym wdrożeniem nowoczesnej platformy wielokanałowego kontaktu z Mieszkańcami i ich alarmowania w przypadku zagrożeń

- aktualizację istotnych dla uaktywnienia i wzrostu partycypacji obywatelskiej  procedur, regulaminów i zarządzeń począwszy od Statutu Gminy i Regulaminu Konsultacji Społecznych

- uruchomienie z dniem 1 stycznia 2016 r całodobowego telefonu interwencyjnego umożliwiającego rozwiązywanie pilnych potrzeb i problemów Mieszkańców

- przygotowanie koncepcji monitoringu gminy mającej na celu poprawę bezpieczeństwa Mieszkańców i przekazanie jej do prac Komisji Bezpieczeństwa Rady

- kontynuację prac nad systematyczną modernizacją oświetlenia dróg w naszej gminie

- kontynuację prac nad rozwiązaniem problemu parkowej osady w Sierakowie

- kontynuację prac nad rozwiązaniem problemu skrzyżowań w Mościskach (3 Maja z Sikorskiego i 3 Maja z Estrady)

- wynegocjowanie wsparcia ze strony Powiatu dla modernizacji dróg w Laskach (Brzozowa, Partyzantów, Poznańska) oraz w Izabelinie (Sienkiewicza i 3 Maja)

- rozpoczęcie prac nad rozbudową przedszkola w Laskach celem umożliwienia wchłonięcia wszystkich przedszkolaków od 3 roku życia w 2017 roku oraz uruchomienia gminnego oddziału żłobkowego dla 15 dzieci w 2017 roku

- rozpoczęcie prac w zakresie racjonalnego zagospodarowania ruchu turystycznego na terenie gminy w porozumieniu z KPN

- w czerwcu 2016 r. planujemy rozpocząć prace nad przygotowaniem Budżetu 2017 i Wieloletniej Prognozy Finansowej w których to dokumentach planujemy uwzględnić możliwe do realizacji i postulowane przez Mieszkańców inwestycje i zadania jakie zostały zawarte w Strategii Rozwoju na lata 2016-2030.

Przyjęta kolejność zadań odzwierciedla zasygnalizowaną przez Mieszkańców  podczas prac nad strategią preferencję przyspieszenia realizacji zadań o charakterze infrastrukturalnym.

Wyrażam przekonanie, że w/w zadania są zbieżne z potrzebami zdecydowanej większości Mieszkańców (od 70% do 92%), która poparła poszczególne cele i kierunki oraz zadania podczas konsultacji społecznych Strategii rozwoju w 2015r.

Z wyrazami szacunku,

Witold Malarowski
Wójt Gminy

 

Odpowiedź na pytanie z dnia 25 marca 2016 r. wdrażania "Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030"

Szanowny Panie Wójcie,

W dniu 27 stycznia 2016 roku Rada Gminy, uchwałą nr XIII/102/16, przyjęła „Strategię rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030”. W związku z powyższym proszę o udzielenie wyczerpującej informacji, czy a jeżeli tak to jakie działania podjął  Pan, jako odpowiedzialny za wykonanie przedmiotowej uchwały, co do rozpoczęcia procesu wdrażania obowiązującej już Strategii.  

 

Szanowny Panie,  

Dziękuję za skorzystanie z formy kontaktu Pytania do Wójta.

W związku z Pańskim zapytaniem dotyczącym rozpoczęcia wdrażania „Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030” przyjętej uchwałą Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2016r. informuję jak niżej.

Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030 jest dokumentem o charakterze ogólnym tj. takim, który wskazuje ogólne kierunki działania, nie precyzując przy tym - dla poszczególnych propozycji szczegółowych - form i zakresu ich faktycznej i ostatecznej realizacji, ponieważ powinno to być przedmiotem odrębnych opracowań/ekspertyz, każdorazowo dostosowanych do aktualnych (bieżących) uwarunkowań gminy i jej otoczenia. Strategia wyznacza główne cele do osiągnięcia oraz kierunki rozwoju naszej Gminy na najbliższe 14 lat pełniąc funkcję uzewnętrznienia i usystematyzowania potrzeb oraz oczekiwań Mieszkańców w zakresie realizacji zadań, spójnych z opracowaną i rekomendowaną koncepcją rozwoju gminy. Jest także dokumentem niezbędnym dla potrzeb uzasadnienia i realizacji projektów inwestycyjnych w oparciu o dofinansowania unijne. O przystąpieniu do realizacji poszczególnych proponowanych zadań czy inwestycji wyszczególnionych w Strategii będzie decydowała Rada Gminy przyjmując je do realizacji w ramach budżetu rocznego i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wobec faktu, że prace nad Strategią trwały równolegle z pracami nad Budżetem 2016 już w obecnym budżecie zawarto szereg zadań wpisujących się w cele i kierunki przyjętej już po uchwaleniu tegoż budżetu Strategii rozwoju naszej gminy.

Wśród zadań zbieżnych z kierunkami i celami Strategii jakie zostały już przyjęte do realizacji w tym roku pragniemy zwrócić szczególną uwagę na :

- kontynuację procesu budowy sieci kanalizacyjnej – w oparciu o fundusze unijne -tak, by zakończyć cały proces kanalizacji gminy w 2017r.

- kontynuację procesu utwardzania dróg, tak by do 2020r wszystkie drogi posiadające pełną infrastrukturę były drogami utwardzonymi, a drogi zaliczone do podstawowego układu drogowego posiadały nawierzchnie ulepszone.

- zmianę struktury organizacyjnej UGI i Regulaminu Organizacyjnego UGI mającą na celu poprawę komunikacji z mieszkańcami w powiązaniu z planowanym wdrożeniem nowoczesnej platformy wielokanałowego kontaktu z Mieszkańcami i ich alarmowania w przypadku zagrożeń

- aktualizację istotnych dla uaktywnienia i wzrostu partycypacji obywatelskiej  procedur, regulaminów i zarządzeń począwszy od Statutu Gminy i Regulaminu Konsultacji Społecznych

- uruchomienie z dniem 1 stycznia 2016 r całodobowego telefonu interwencyjnego umożliwiającego rozwiązywanie pilnych potrzeb i problemów Mieszkańców

- przygotowanie koncepcji monitoringu gminy mającej na celu poprawę bezpieczeństwa Mieszkańców i przekazanie jej do prac Komisji Bezpieczeństwa Rady

- kontynuację prac nad systematyczną modernizacją oświetlenia dróg w naszej gminie

- kontynuację prac nad rozwiązaniem problemu parkowej osady w Sierakowie

- kontynuację prac nad rozwiązaniem problemu skrzyżowań w Mościskach (3 Maja z Sikorskiego i 3 Maja z Estrady)

- wynegocjowanie wsparcia ze strony Powiatu dla modernizacji dróg w Laskach (Brzozowa, Partyzantów, Poznańska) oraz w Izabelinie (Sienkiewicza i 3 Maja)

- rozpoczęcie prac nad rozbudową przedszkola w Laskach celem umożliwienia wchłonięcia wszystkich przedszkolaków od 3 roku życia w 2017 roku oraz uruchomienia gminnego oddziału żłobkowego dla 15 dzieci w 2017 roku

- rozpoczęcie prac w zakresie racjonalnego zagospodarowania ruchu turystycznego na terenie gminy w porozumieniu z KPN

- w czerwcu 2016 r. planujemy rozpocząć prace nad przygotowaniem Budżetu 2017 i Wieloletniej Prognozy Finansowej w których to dokumentach planujemy uwzględnić możliwe do realizacji i postulowane przez Mieszkańców inwestycje i zadania jakie zostały zawarte w Strategii Rozwoju na lata 2016-2030.

Przyjęta kolejność zadań odzwierciedla zasygnalizowaną przez Mieszkańców  podczas prac nad strategią preferencję przyspieszenia realizacji zadań o charakterze infrastrukturalnym.

Wyrażam przekonanie, że w/w zadania są zbieżne z potrzebami zdecydowanej większości Mieszkańców (od 70% do 92%), która poparła poszczególne cele i kierunki oraz zadania podczas konsultacji społecznych Strategii rozwoju w 2016r.

Z wyrazami szacunku,

Witold Malarowski
Wójt Gminy

 

 

Odpowiedź na pytanie z dnia 25 marca 2016 r. wdrażania "Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030"

Szanowny Panie Wójcie,

W dniu 27 stycznia 2016 roku Rada Gminy, uchwałą nr XIII/102/16, przyjęła „Strategię rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030”. W związku z powyższym proszę o udzielenie wyczerpującej informacji, czy a jeżeli tak to jakie działania podjął  Pan, jako odpowiedzialny za wykonanie przedmiotowej uchwały, co do rozpoczęcia procesu wdrażania obowiązującej już Strategii.  

 

Szanowny Panie,  

Dziękuję za skorzystanie z formy kontaktu Pytania do Wójta.

W związku z Pańskim zapytaniem dotyczącym rozpoczęcia wdrażania „Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030” przyjętej uchwałą Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2016r. informuję jak niżej.

Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030 jest dokumentem o charakterze ogólnym tj. takim, który wskazuje ogólne kierunki działania, nie precyzując przy tym - dla poszczególnych propozycji szczegółowych - form i zakresu ich faktycznej i ostatecznej realizacji, ponieważ powinno to być przedmiotem odrębnych opracowań/ekspertyz, każdorazowo dostosowanych do aktualnych (bieżących) uwarunkowań gminy i jej otoczenia. Strategia wyznacza główne cele do osiągnięcia oraz kierunki rozwoju naszej Gminy na najbliższe 14 lat pełniąc funkcję uzewnętrznienia i usystematyzowania potrzeb oraz oczekiwań Mieszkańców w zakresie realizacji zadań, spójnych z opracowaną i rekomendowaną koncepcją rozwoju gminy. Jest także dokumentem niezbędnym dla potrzeb uzasadnienia i realizacji projektów inwestycyjnych w oparciu o dofinansowania unijne. O przystąpieniu do realizacji poszczególnych proponowanych zadań czy inwestycji wyszczególnionych w Strategii będzie decydowała Rada Gminy przyjmując je do realizacji w ramach budżetu rocznego i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wobec faktu, że prace nad Strategią trwały równolegle z pracami nad Budżetem 2016 już w obecnym budżecie zawarto szereg zadań wpisujących się w cele i kierunki przyjętej już po uchwaleniu tegoż budżetu Strategii rozwoju naszej gminy.

Wśród zadań zbieżnych z kierunkami i celami Strategii jakie zostały już przyjęte do realizacji w tym roku pragniemy zwrócić szczególną uwagę na :

- kontynuację procesu budowy sieci kanalizacyjnej – w oparciu o fundusze unijne -tak, by zakończyć cały proces kanalizacji gminy w 2017r.

- kontynuację procesu utwardzania dróg, tak by do 2020r wszystkie drogi posiadające pełną infrastrukturę były drogami utwardzonymi, a drogi zaliczone do podstawowego układu drogowego posiadały nawierzchnie ulepszone.

- zmianę struktury organizacyjnej UGI i Regulaminu Organizacyjnego UGI mającą na celu poprawę komunikacji z mieszkańcami w powiązaniu z planowanym wdrożeniem nowoczesnej platformy wielokanałowego kontaktu z Mieszkańcami i ich alarmowania w przypadku zagrożeń

- aktualizację istotnych dla uaktywnienia i wzrostu partycypacji obywatelskiej  procedur, regulaminów i zarządzeń począwszy od Statutu Gminy i Regulaminu Konsultacji Społecznych

- uruchomienie z dniem 1 stycznia 2016 r całodobowego telefonu interwencyjnego umożliwiającego rozwiązywanie pilnych potrzeb i problemów Mieszkańców

- przygotowanie koncepcji monitoringu gminy mającej na celu poprawę bezpieczeństwa Mieszkańców i przekazanie jej do prac Komisji Bezpieczeństwa Rady

- kontynuację prac nad systematyczną modernizacją oświetlenia dróg w naszej gminie

- kontynuację prac nad rozwiązaniem problemu parkowej osady w Sierakowie

- kontynuację prac nad rozwiązaniem problemu skrzyżowań w Mościskach (3 Maja z Sikorskiego i 3 Maja z Estrady)

- wynegocjowanie wsparcia ze strony Powiatu dla modernizacji dróg w Laskach (Brzozowa, Partyzantów, Poznańska) oraz w Izabelinie (Sienkiewicza i 3 Maja)

- rozpoczęcie prac nad rozbudową przedszkola w Laskach celem umożliwienia wchłonięcia wszystkich przedszkolaków od 3 roku życia w 2017 roku oraz uruchomienia gminnego oddziału żłobkowego dla 15 dzieci w 2017 roku

- rozpoczęcie prac w zakresie racjonalnego zagospodarowania ruchu turystycznego na terenie gminy w porozumieniu z KPN

- w czerwcu 2016 r. planujemy rozpocząć prace nad przygotowaniem Budżetu 2017 i Wieloletniej Prognozy Finansowej w których to dokumentach planujemy uwzględnić możliwe do realizacji i postulowane przez Mieszkańców inwestycje i zadania jakie zostały zawarte w Strategii Rozwoju na lata 2016-2030.

Przyjęta kolejność zadań odzwierciedla zasygnalizowaną przez Mieszkańców  podczas prac nad strategią preferencję przyspieszenia realizacji zadań o charakterze infrastrukturalnym.

Wyrażam przekonanie, że w/w zadania są zbieżne z potrzebami zdecydowanej większości Mieszkańców (od 70% do 92%), która poparła poszczególne cele i kierunki oraz zadania podczas konsultacji społecznych Strategii rozwoju w 2016r.

Z wyrazami szacunku,

Witold Malarowski
Wójt Gminy

 

 

Odpowiedź na pytanie z dnia 25 marca 2016 r. wdrażania "Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030"

Szanowny Panie Wójcie,

W dniu 27 stycznia 2016 roku Rada Gminy, uchwałą nr XIII/102/16, przyjęła „Strategię rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030”. W związku z powyższym proszę o udzielenie wyczerpującej informacji, czy a jeżeli tak to jakie działania podjął  Pan, jako odpowiedzialny za wykonanie przedmiotowej uchwały, co do rozpoczęcia procesu wdrażania obowiązującej już Strategii.  

 

Szanowny Panie,  

Dziękuję za skorzystanie z formy kontaktu Pytania do Wójta.

W związku z Pańskim zapytaniem dotyczącym rozpoczęcia wdrażania „Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030” przyjętej uchwałą Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2016r. informuję jak niżej.

Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030 jest dokumentem o charakterze ogólnym tj. takim, który wskazuje ogólne kierunki działania, nie precyzując przy tym - dla poszczególnych propozycji szczegółowych - form i zakresu ich faktycznej i ostatecznej realizacji, ponieważ powinno to być przedmiotem odrębnych opracowań/ekspertyz, każdorazowo dostosowanych do aktualnych (bieżących) uwarunkowań gminy i jej otoczenia. Strategia wyznacza główne cele do osiągnięcia oraz kierunki rozwoju naszej Gminy na najbliższe 14 lat pełniąc funkcję uzewnętrznienia i usystematyzowania potrzeb oraz oczekiwań Mieszkańców w zakresie realizacji zadań, spójnych z opracowaną i rekomendowaną koncepcją rozwoju gminy. Jest także dokumentem niezbędnym dla potrzeb uzasadnienia i realizacji projektów inwestycyjnych w oparciu o dofinansowania unijne. O przystąpieniu do realizacji poszczególnych proponowanych zadań czy inwestycji wyszczególnionych w Strategii będzie decydowała Rada Gminy przyjmując je do realizacji w ramach budżetu rocznego i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wobec faktu, że prace nad Strategią trwały równolegle z pracami nad Budżetem 2016 już w obecnym budżecie zawarto szereg zadań wpisujących się w cele i kierunki przyjętej już po uchwaleniu tegoż budżetu Strategii rozwoju naszej gminy.

Wśród zadań zbieżnych z kierunkami i celami Strategii jakie zostały już przyjęte do realizacji w tym roku pragniemy zwrócić szczególną uwagę na :

- kontynuację procesu budowy sieci kanalizacyjnej – w oparciu o fundusze unijne -tak, by zakończyć cały proces kanalizacji gminy w 2017r.

- kontynuację procesu utwardzania dróg, tak by do 2020r wszystkie drogi posiadające pełną infrastrukturę były drogami utwardzonymi, a drogi zaliczone do podstawowego układu drogowego posiadały nawierzchnie ulepszone.

- zmianę struktury organizacyjnej UGI i Regulaminu Organizacyjnego UGI mającą na celu poprawę komunikacji z mieszkańcami w powiązaniu z planowanym wdrożeniem nowoczesnej platformy wielokanałowego kontaktu z Mieszkańcami i ich alarmowania w przypadku zagrożeń

- aktualizację istotnych dla uaktywnienia i wzrostu partycypacji obywatelskiej  procedur, regulaminów i zarządzeń począwszy od Statutu Gminy i Regulaminu Konsultacji Społecznych

- uruchomienie z dniem 1 stycznia 2016 r całodobowego telefonu interwencyjnego umożliwiającego rozwiązywanie pilnych potrzeb i problemów Mieszkańców

- przygotowanie koncepcji monitoringu gminy mającej na celu poprawę bezpieczeństwa Mieszkańców i przekazanie jej do prac Komisji Bezpieczeństwa Rady

- kontynuację prac nad systematyczną modernizacją oświetlenia dróg w naszej gminie

- kontynuację prac nad rozwiązaniem problemu parkowej osady w Sierakowie

- kontynuację prac nad rozwiązaniem problemu skrzyżowań w Mościskach (3 Maja z Sikorskiego i 3 Maja z Estrady)

- wynegocjowanie wsparcia ze strony Powiatu dla modernizacji dróg w Laskach (Brzozowa, Partyzantów, Poznańska) oraz w Izabelinie (Sienkiewicza i 3 Maja)

- rozpoczęcie prac nad rozbudową przedszkola w Laskach celem umożliwienia wchłonięcia wszystkich przedszkolaków od 3 roku życia w 2017 roku oraz uruchomienia gminnego oddziału żłobkowego dla 15 dzieci w 2017 roku

- rozpoczęcie prac w zakresie racjonalnego zagospodarowania ruchu turystycznego na terenie gminy w porozumieniu z KPN

- w czerwcu 2016 r. planujemy rozpocząć prace nad przygotowaniem Budżetu 2017 i Wieloletniej Prognozy Finansowej w których to dokumentach planujemy uwzględnić możliwe do realizacji i postulowane przez Mieszkańców inwestycje i zadania jakie zostały zawarte w Strategii Rozwoju na lata 2016-2030.

Przyjęta kolejność zadań odzwierciedla zasygnalizowaną przez Mieszkańców  podczas prac nad strategią preferencję przyspieszenia realizacji zadań o charakterze infrastrukturalnym.

Wyrażam przekonanie, że w/w zadania są zbieżne z potrzebami zdecydowanej większości Mieszkańców (od 70% do 92%), która poparła poszczególne cele i kierunki oraz zadania podczas konsultacji społecznych Strategii rozwoju w 2016r.

Z wyrazami szacunku,

Witold Malarowski
Wójt Gminy

 

 

Odpowiedź na pytanie z dnia 25 marca 2016 r. wdrażania "Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030"

Szanowny Panie Wójcie,

W dniu 27 stycznia 2016 roku Rada Gminy, uchwałą nr XIII/102/16, przyjęła „Strategię rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030”. W związku z powyższym proszę o udzielenie wyczerpującej informacji, czy a jeżeli tak to jakie działania podjął  Pan, jako odpowiedzialny za wykonanie przedmiotowej uchwały, co do rozpoczęcia procesu wdrażania obowiązującej już Strategii.  

 

Szanowny Panie,  

Dziękuję za skorzystanie z formy kontaktu Pytania do Wójta.

W związku z Pańskim zapytaniem dotyczącym rozpoczęcia wdrażania „Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030” przyjętej uchwałą Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2016r. informuję jak niżej.

Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030 jest dokumentem o charakterze ogólnym tj. takim, który wskazuje ogólne kierunki działania, nie precyzując przy tym - dla poszczególnych propozycji szczegółowych - form i zakresu ich faktycznej i ostatecznej realizacji, ponieważ powinno to być przedmiotem odrębnych opracowań/ekspertyz, każdorazowo dostosowanych do aktualnych (bieżących) uwarunkowań gminy i jej otoczenia. Strategia wyznacza główne cele do osiągnięcia oraz kierunki rozwoju naszej Gminy na najbliższe 14 lat pełniąc funkcję uzewnętrznienia i usystematyzowania potrzeb oraz oczekiwań Mieszkańców w zakresie realizacji zadań, spójnych z opracowaną i rekomendowaną koncepcją rozwoju gminy. Jest także dokumentem niezbędnym dla potrzeb uzasadnienia i realizacji projektów inwestycyjnych w oparciu o dofinansowania unijne. O przystąpieniu do realizacji poszczególnych proponowanych zadań czy inwestycji wyszczególnionych w Strategii będzie decydowała Rada Gminy przyjmując je do realizacji w ramach budżetu rocznego i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wobec faktu, że prace nad Strategią trwały równolegle z pracami nad Budżetem 2016 już w obecnym budżecie zawarto szereg zadań wpisujących się w cele i kierunki przyjętej już po uchwaleniu tegoż budżetu Strategii rozwoju naszej gminy.

Wśród zadań zbieżnych z kierunkami i celami Strategii jakie zostały już przyjęte do realizacji w tym roku pragniemy zwrócić szczególną uwagę na :

- kontynuację procesu budowy sieci kanalizacyjnej – w oparciu o fundusze unijne -tak, by zakończyć cały proces kanalizacji gminy w 2017r.

- kontynuację procesu utwardzania dróg, tak by do 2020r wszystkie drogi posiadające pełną infrastrukturę były drogami utwardzonymi, a drogi zaliczone do podstawowego układu drogowego posiadały nawierzchnie ulepszone.

- zmianę struktury organizacyjnej UGI i Regulaminu Organizacyjnego UGI mającą na celu poprawę komunikacji z mieszkańcami w powiązaniu z planowanym wdrożeniem nowoczesnej platformy wielokanałowego kontaktu z Mieszkańcami i ich alarmowania w przypadku zagrożeń

- aktualizację istotnych dla uaktywnienia i wzrostu partycypacji obywatelskiej  procedur, regulaminów i zarządzeń począwszy od Statutu Gminy i Regulaminu Konsultacji Społecznych

- uruchomienie z dniem 1 stycznia 2016 r całodobowego telefonu interwencyjnego umożliwiającego rozwiązywanie pilnych potrzeb i problemów Mieszkańców

- przygotowanie koncepcji monitoringu gminy mającej na celu poprawę bezpieczeństwa Mieszkańców i przekazanie jej do prac Komisji Bezpieczeństwa Rady

- kontynuację prac nad systematyczną modernizacją oświetlenia dróg w naszej gminie

- kontynuację prac nad rozwiązaniem problemu parkowej osady w Sierakowie

- kontynuację prac nad rozwiązaniem problemu skrzyżowań w Mościskach (3 Maja z Sikorskiego i 3 Maja z Estrady)

- wynegocjowanie wsparcia ze strony Powiatu dla modernizacji dróg w Laskach (Brzozowa, Partyzantów, Poznańska) oraz w Izabelinie (Sienkiewicza i 3 Maja)

- rozpoczęcie prac nad rozbudową przedszkola w Laskach celem umożliwienia wchłonięcia wszystkich przedszkolaków od 3 roku życia w 2017 roku oraz uruchomienia gminnego oddziału żłobkowego dla 15 dzieci w 2017 roku

- rozpoczęcie prac w zakresie racjonalnego zagospodarowania ruchu turystycznego na terenie gminy w porozumieniu z KPN

- w czerwcu 2016 r. planujemy rozpocząć prace nad przygotowaniem Budżetu 2017 i Wieloletniej Prognozy Finansowej w których to dokumentach planujemy uwzględnić możliwe do realizacji i postulowane przez Mieszkańców inwestycje i zadania jakie zostały zawarte w Strategii Rozwoju na lata 2016-2030.

Przyjęta kolejność zadań odzwierciedla zasygnalizowaną przez Mieszkańców  podczas prac nad strategią preferencję przyspieszenia realizacji zadań o charakterze infrastrukturalnym.

Wyrażam przekonanie, że w/w zadania są zbieżne z potrzebami zdecydowanej większości Mieszkańców (od 70% do 92%), która poparła poszczególne cele i kierunki oraz zadania podczas konsultacji społecznych Strategii rozwoju w 2016r.

Z wyrazami szacunku,

Witold Malarowski
Wójt Gminy

 

 

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.