Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Szanowny Panie Wójcie,

Dziękuję za „błyskawiczną” odpowiedź na moje pytanie. Niestety z treści pańskiej odpowiedzi wnioskuję, że jest tak, jak spodziewałem się, że będzie. Strategia rozwoju Gminy wydaje się nie być, dla Władz Gminy, a zwłaszcza Pana najważniejszym dokumentem, który wyznacza kierunki rozwoju Gminy i jest podstawą wszelkich działań a wszystkie pozostałe dokumenty, jak budżet Gminy, Wieloletnia Prognoza Finansowa czy programy operacyjne wynikają z tej Strategii. Dlaczego tak twierdzę? Ano dlatego, że:

 1. Strategia nie wyznacza tylko celów i  kierunków, jak Pan twierdzi, ale także sposoby osiągania tych celów, czyli swoistą „drogę” dojścia do nich.
 2. Następnym krokiem, jaki powinien być uczyniony to rozpisanie wszystkich kierunków rozwoju w postaci konkretnych planów operacyjnych i harmonogramów,  a niestety w ogóle Pan tego nie dostrzega, co oznacza jedno, że Strategia będzie realizowana w takim zakresie, jak będzie to Panu wygodne.
 3. Działania te, a które Pan wskazał w swoim piśmie określił Pan, jako zbieżne z celami i kierunkami, co jest oczywistym błędem, bo działania mają wynikać z zapisów Strategii a nie być pod nią „podciągane”.
 4. Wszystkie, które zostały wymienione są tylko hasłami ani nie wiadomo czy, a tym bardziej kiedy będą zrealizowane, a to dlatego, że nie ma właśnie żadnego harmonogramu. Przykład, wiele z tych działań jest określonych przez słowo „kontynuacja” a to , jak widać w naszej Gminie raczej znaczy „nie wiadomo kiedy”.
 5. Nic nie wspomniał Pan np. o powołaniu zespołu ds. wdrażania Strategii, który wydaje się być niezbędny, żeby koordynować wszelkie kwestie wynikające z przyjętej Strategii.

Tak więc, mając nadzieję, że powyższe wyjaśnienia, jak należałoby dalej podejść do procesu wdrażania Strategii okażą się pomocne,  ponawiam pytanie - czy a jeżeli tak to jakie działania podjął  Pan, jako odpowiedzialny za wykonanie przedmiotowej uchwały, co do rozpoczęcia procesu wdrażania obowiązującej już Strategii.  

Jednocześnie informuję Pana, że jako wyborca a przede wszystkim Mieszkaniec (i to jak widać aktywny, któremu zależy na dobru społeczności lokalnej i godnych warunkach życia) dołożę wszelkich starań aby przyjęta Strategia nie była tylko spisem pobożnych życzeń ale jej zapisy stały się faktem a to oznacza, że zamierzam aktywnie kontrolować poczynania Pana i kierowanego przez Pana Urzędu.

 

Szanowny Panie,  

Dziękuję za skorzystanie z formy kontaktu Pytania do Wójta.

Zgodnie z informacją podaną w odpowiedzi na poprzednie Pańskie zapytanie z dnia 25 marca 2015 r. pragnę jeszcze raz podkreślić, że o przystąpieniu do realizacji poszczególnych zaproponowanych zadań czy inwestycji wyszczególnionych w Strategii, tudzież o kolejności ich realizacji będzie decydowała Rada Gminy przyjmując je do budżetu rocznego i Wieloletniej Prognozy Finansowej nad którymi to dokumentami prace rozpoczną się w czerwcu bieżącego roku. Dopiero po przyjęciu tych dokumentów będą tworzone odpowiednie plany i harmonogramy dla zadań zaproponowanych w Strategii, o których Pan w swoim pytaniu wspomina. Strategia jest dokumentem długookresowym, określającym generalne kierunki działania gminy oraz przedstawiającym metody i narzędzia ich wdrażania. Budżet roczny oraz WPF są natomiast dokumentami krótkookresowymi, które zawierają już szczegółowe informacje o przyjętych do realizacji zadaniach. Pierwszym podokresem strategii są lata 2016 – 2020 i dla tegoż podokresu został już opracowany bardziej szczegółowy wykaz zadań i projektów realizacyjnych, w tym wspomniane w odpowiedzi na poprzedni mail zakończenie prac nad kanalizacją gminy w 2017r. oraz utwardzenie i modernizacja dróg gminnych posiadających wbudowaną pełną infrastrukturę do 2020r.

Informuję także, iż z dniem 15 kwietnia 2016 r. – w wyniku zmian struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Izabelin - wyodrębnione zostało m.in. stanowisko do spraw promocji i rozwoju, które będzie odpowiadać za komunikację urzędu gminy z mieszkańcami oraz koordynację i realizację założeń „Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030”.

Z niektórymi stwierdzeniami użytymi w pańskiej ocenie aktualnej sytuacji w temacie realizacji zapisów Strategii nie mogę się zgodzić.  Użyte określenie „zbieżne” w odniesieniu do podjętych już działań wynikało z faktu, iż Strategia w momencie ich podejmowania nie była przyjęta, co powodowało, że działania te nie mogły wynikać z nieobowiązującego w momencie ich rozpoczęcia dokumentu. Mogły być one co najwyżej zbieżne ze Strategią i jej zapisami, jako później przyjętymi. Przyjęta Strategia rozwoju naszej gminy zawiera zarówno cele jak i kierunki, czyli swoiste drogi dojścia do osiągnięcia tychże celów. Zgadzam się jednak, że każdy ma prawo do odmiennej interpretacji i rozumienia Strategii oraz pojęć w niej użytych. Ważne jest, aby – w przypadku pozytywnych analiz i ocen - poszczególne zapisy, działania czy zadania jakie znalazły się w dokumencie Strategii były systematycznie realizowane. Dlatego też zostały już podjęte niezbędne działania dla zapewnienia ich realizacji i umieszczenia w podstawowych dokumentach krótkookresowego i szczegółowego planowania jakimi są dla gminy  budżet i Wieloletnia Prognoza Finansowa, a także zmiany organizacyjne zapewniające systematyczne wdrażanie zapisów Strategii, a część zadań – jako „zbieżnych”-  jest już realizowana od kilku miesięcy.

Dziękuję serdecznie za zainteresowanie sprawami naszej gminy i jej rozwoju.

Witold Malarowski
Wójt Gminy

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.