Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Szanowny Panie

W ubiegłym roku, ku zadowoleniu mieszkańców ul. Wieczorka w Laskach, dzięki działaniom Gminy zostały wykonane najpierw progi zwalniające na odcinku od ul.Brzozowej do ul. Jaworowej a następnie słupki uniemożliwiające omijanie progów.

Niestety,  niektórzy kierowcy znajdowali sposób na omijanie progów i słupków, skutecznie rozjeżdżając pobocza ulicy i niszcząc krawędzie pokrycia asfaltowego.

Stąd zrodziła się spontaniczna inicjatywa mieszkańców, którzy na  własną rękę ułożyli przy progach znacznej wielkości kamienie.

Działanie to zdało egzamin. Kierowcy zostali tym sposobem zmuszeni do właściwego korzystania z ulicy.

Niestety. W dniu 29.04.2016r., pracownicy GPWiK „Mokre Łąki” zebrali i wywieźli ułożone przy progach kamienie.

Dlatego też, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 26.09.2001r., o dostępie do informacji publicznych, uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1.Kto podjął decyzję o usunięciu kamieni.

2.Jaka była podstawa tej decyzji.

3.Czy istnieją jakieś plany (o których mieszkańcy nie wiedzą)  dotyczące zwiększenia skuteczności bezpieczeństwa na  naszej ulicy.

 

Z poważaniem           

 


Podstawą usunięcia kamieni polnych, elementów betonowego gruzu oraz opon znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie progów zwalniających na ul. Wieczorka w Laskach były działania należące do kompetencji Wójta Gminy Izabelin, pełniącego jednocześnie funkcję Zarządcy Dróg Gminnych, związane z treścią art. 39 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115.).

            Zgodnie z przywołanym aktem prawnym: „Zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego.

W szczególności zabrania się:

1)lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z pogrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

8) zaorywania lub zwężania w inny sposób pasa drogowego.”

            Mając na uwadze zgłaszaną problematykę omijania przez kierowców progów zwalniających znajdujących się w pasie drogowym ul. Wieczorka w Laskach, rozważany jest montaż dodatkowych słupków U-12c.

Jednocześnie pragnę Pana poinformować, iż zgodnie z decyzją Rady Sołeckiej opracowany został projekt stałej organizacji ruchu obejmujący swym zakresem wprowadzenie strefy „Tempo 30” dla części wsi Laski położonej na północ od ul. 3 Maja, który niezwłocznie po zatwierdzeniu w Zarządzie Dróg Powiatowych zostanie wprowadzony na terenie sołectwa Laski.

 

Z poważaniem,

Ryszard Haczek

Zastępca Wójta
 

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.