Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Szanowny Panie Wójcie,

Po zapoznaniu się z informacjami o przygotowanym projekcie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 3 maja oraz jego krytycznym omówieniem przygotowanym przez prof. Marka Słonia chciałbym wyrazić swoje głębokie oburzenie brakiem społecznych konsultacji tego projektu oraz jego technicznymi brakami wymienionymi przez prof. Słonia. Moje szczególne oburzenie budzi bezrefleksyjne przygotowanie projektu nie uwzględniające potrzeb osób, które mają z tych ścieżek korzystać. Szczególnie denerwuje  mnie (1) zastosowania kostki brukowej zamiast asfaltu, (2) brak ciągłości ścieżek , (3) ustawianie priorytetów ruchu po ścieżkach rowerowych pod kątem użytkowników samochodów przejeżdżających przez ścieżki - również przy wyjazdach z posesji, (4) brak bezkolizyjnego i ciągłego dojazdu do szkół. Z powodu betonowej nawierzchni jeżdżenie po ścieżce będzie bardzo niewygodne dla większości rowerzystów, a dla części jeżdżącej na kolarzówkach będzie praktycznie niemożliwe. Ponadto ze ścieżki betonowej nie będą mogli korzystać np. rolkarze. Ścieżki rowerowe zbudowane z kostki są wyjątkowo nietrwałe, co widać na odcinku pomiędzy ulicą Sienkiewicza, a Laskami. Na całym tym odcinku trzeba omijać dziury i wybrzuszenia. Obecnie w żadnym mieście, ani wsi nie buduje się ścieżek z kostki brukowej!

Jako osoba regularnie korzystająca z roweru chcę Pana zapewnić, że źle wykonane ścieżki rowerowe są utrapieniem nie tylko dla rowerzystów ale i dla pozostałych uczestników ruchu drogowego, prowadzą do sytuacji konfliktowych i niebezpiecznych w ruchu drogowym. Dlatego mam nadzieję, że projekt zostanie poprawiony tak, że przynajmniej jego największe mankamenty zostaną usunięte.

Z poważaniem,

 


Szanowny Panie,

Dziękuję za korzystanie z formy komunikacji z mieszkańcami w postaci skrzynki mailowej „Pytania do Wójta”.

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 27.07.2016 r. dotyczące budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 3 Maja, uprzejmie informujemy, że jej przebieg został ustalony na podstawie i z uwzględnieniem:

-  wymogów formalnych zawartych w RPO WM 2014-2020 (ZIT)

- 30 wniosków (petycji) - zawierających 402 podpisy własnoręczne i 110 elektronicznych - złożonych przez mieszkańców do Urzędu Gminy Izabelin w maju ub. roku.

-  „Standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego w m. st. Warszawie”

( http://rowery.um.warszawa.pl/aktualnosci/na-g-wnej/konsultujemy-standardy-rowerowe ) oraz założeń do tworzonych obecnie „Standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF)”

- wstępnych założeń planowanej przez Zarząd Dróg Powiatowych przebudowy dróg: 3 Maja na odcinku od ul. Słonecznej do Tetmajera oraz ulicy Sienkiewicza.

Szczegółowy projekt techniczny został poddany konsultacjom społecznym w dniach 31.07.2015- 14.08.2015r., zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/2015 Wójta Gminy Izabelin z dnia 30.07.2015r. Ich rezultat został podany do informacji publicznej.

Wszelkie zmiany wprowadzone w projekcie od tego czasu były wynikiem konieczności dostosowania się do kryteriów oceny projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020 (ZIT) oraz wynikały przede wszystkim z uzgodnień z Zarządem Dróg Powiatowych bądź Wydziałem Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego (w pasie drogi wojewódzkiej w Mościskach). Ulica 3 Maja w Izabelinie jest drogą powiatową oraz w części wojewódzką (Mościska), co oznacza, że o geometrii drogi czyli m.in. o wysokości wszelkich zjazdów decyduje jej zarządca: powiat bądź województwo, a nie gmina.

Zastosowana nawierzchnia z kostki betonowej, bezfazowej na drodze rowerowej w miejscach dużej intensywności zabudowy wynikała z potrzeby  zapewnienia dostępu do urządzeń infrastruktury technicznej, które znajdują się w pasie drogowym, bez konieczności niszczenia nawierzchni. W miejscach mniej zurbanizowanych warstwa wierzchnia dróg rowerowych jest asfaltowa (odcinek drogi wojewódzkiej w Mościskach, od Słonecznej do Tetmajera po stronie południowej, od Sierakowskiej do pętli w Truskawiu, wzdłuż Sierakowskiej od 3 Maja do Chodkiewicza). Jednocześnie należy zaznaczyć, że trwałość dróg rowerowych z kostki betonowej, zależy  od zastosowanego podłoża i dokładności wykonania wszystkich warstw konstrukcyjnych. Prawidłowe wykonanie wspomnianych prac gwarantuje trwałą i równą nawierzchnię, co dodatkowo zapewnia zastosowanie kostki bezfazowej.

Ciągłość ścieżki wzdłuż ul. 3 Maja jest zapewniona na całym projektowanym przez gminę fragmencie. Na odcinku istniejącego ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania z ul. Partyzantów do ul. Tetmajera planowana jest przez powiat wyodrębniona droga rowerowa  po południowej stronie ul. 3 Maja, która będzie zgłoszona o dofinansowanie w innym programie. Najbardziej aktualny projekt powiatowy przebudowy dróg Sienkiewicza i 3 Maja wraz z budową ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego  jest umieszczony na gminnej stronie internetowej pod adresem: https://www.gmina.izabelin.pl/17,aktualnosci.html?tresc=1634

Pragniemy poinformować, iż warunki konkursu RPO WM 2014-2020 umożliwiają zgłoszenie jedynie projektów dróg rowerowych, które będą alternatywą dla transportu samochodowego przy codziennych dojazdach do pracy mieszkańców gminy i znajdują się przy głównych korytarzach komunikacyjnych. W związku z powyższym, nie można było zgłosić do wspomnianego konkursu odcinków trasy rowerowej wg niektórych oczekiwań mieszkańców.

Ponieważ uwagi p. dr Słonia dotyczyły wcześniejszego etapu projektu ścieżek rowerowych i nie uwzględniały ostatecznego projektu Powiatu w zakresie przebudowy dróg 3 Maja i Sienkiewicza, które są integralną częścią koncepcji ścieżek rowerowych w naszej gminie,  informujemy, iż ostateczny kształt projektu gminnego ścieżek rowerowych znajduje się pod linkiem: https://www.gmina.izabelin.pl/17,aktualnosci.html?tresc=1632 , który to znajduje swoje uzupełnienie w projekcie powiatowym dotyczącym przebudowy 3 Maja i Sienkiewicza (link podany powyżej).

Wyrażamy przekonanie, że powyższe wyjaśnienia dostatecznie uzasadniają powody, dla których projekt przybrał taki, a nie inny kształt. Należy przyjąć, że jest to pewien kompromis pomiędzy oczekiwaniami różnych grup użytkowników dróg: rowerzystów, pieszych, kierowców, mieszkańców i zarządców dróg.

Z poważaniem,

Ryszard Haczek

Zastępca Wójta

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.