Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Szanowny Panie Wójcie,

I mamy zimę a jak mamy zimę to jej nieodzownym elementem w naszej Gminie są wyłączenia prądu, spowodowane m.in. zerwaniami sieci napowietrznych. Do takich wielogodzinnych przerw doszło już chociażby dzisiaj.

Biorąc pod uwagę, że zabezpieczenie w energię elektryczną w dzisiejszych czasach jest jedną z podstawowych potrzeb społecznych, w Strategii Rozwoju Gminy na lata 2016-2030, jak rozumiem, znalazły się poniższe zapisy:

W punkcie:

„Najważniejsze wyzwania do 2030 roku”

Do 2030 roku powinny być rozwiązane problemy związane z przerwami zasilania w energię elektryczną. Do tego czasu powinien być wybudowany Regionalny Punkt Zasilania (RPZ) w połączeniu z modernizacją napowietrznych linii energetycznych i skablowaniem sieci średniego napięcia (SN) na terenie tych obszarów gminy, które tego wymagają ze względu na bezpieczeństwo lub bezawaryjność.

I w ramach poszczególnych celów:

Cel strategiczny 3 - Odpowiadające potrzebom mieszkańców i środowiska bytowo-komunalne warunki życia w gminie.

Cel operacyjny 3.1. - Infrastruktura techniczna, w tym m.in.  dopasowana do potrzeb mieszkańców i przedsiębiorców  rozbudowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej, gazowej i telefonicznej na obszarze gminy i budowa nowej stacji RPZ.

W związku z tym, że problem dotyka zaspokojenia podstawowych potrzeb społecznych niniejszym pytam:

– czy a jeżeli tak to jakie działania krótkoterminowe i długoterminowe podjęły władze Gminy w celu realizacji zapisów Strategii?

- czy a jeżeli tak to kiedy należy spodziewać się przełożenia linii napowietrznych do ziemi co w związku z leśnym charakterem wydaje się być jedyną słuszną inwestycją?

Nauczony dotychczasowym doświadczeniem, proszę o udzielenie odpowiedzi konkretnych i zrozumiałych dla wszystkich Mieszkańców naszej Gminy.

Z poważaniem

P. M.


Szanowny Panie,

Dziękuję za skorzystanie z formy komunikacji z Mieszkańcami poprzez skrzynkę poczty elektronicznej Pytania do Wójta i zainteresowanie istotnym dla naszej gminy i mieszkańców zagadnieniem ciągłości zaopatrzenia w energię elektryczną. Ze względu na lesisty charakter naszej gminy (75% powierzchni stanowią grunty leśne) problem stanowią – na szczęście coraz rzadziej występujące - awarie sieci napowietrznych występujące przy silnych wichurach i bardzo dużych opadach śniegu oraz planowe wyłączenia związane z przycinką drzew  i pracami modernizacyjnymi (aktualnie linii SN w Laskach).

           Odpowiadając na Pańskie pytanie pragnę poinformować, że opracowana Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030” w pozycji Celów operacyjnych, w zakresie infrastruktury technicznej i dopasowania jej do potrzeb mieszkańców i przedsiębiorców, zakłada m.in. rozbudowę i modernizację sieci elektroenergetycznej, gazowej i telefonicznej na obszarze gminy oraz budowę nowej stacji RPZ. Są to cele wynikające z zadania mającego na celu poprawę istniejącej sytuacji energetycznej w gminie. W tabeli „Projekty Infrastruktury Technicznej” (str. 127 i następne „Strategii …”) pod pozycją nr 21 znajduje się  „Budowa Regionalnego Punktu Zasilania (RPZ) wraz z modernizacją napowietrznych linii energetycznych”. która jest planowana w okresie do 2025 roku.  Źródło finansowania, zagwarantowane ustawowo, jest po stronie gestora sieci czyli PGE, która to firma będzie inwestorem i wykonawcą zadań związanych z rozbudową i modernizacją sieci elektroenergetycznej oraz budowy nowej stacji RPZ.

Pomimo zgłoszenia do PGE problemu z napowietrznymi liniami SN i NN na terenie naszej mocno zalesionej gminy oraz zapotrzebowania na drugi RPZ już kilka lat temu sytuacja na dzień dzisiejszy jest taka, że dyrekcja PGE dopiero w czerwcu b.r. poinformowała nas o fakcie rozpoczęcia działań związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej i prawnej modernizacji linii średniego napięcia z RPZ (Rozdzielczy Punkt Zasilający) Babice w kierunku Izabelina i Hornówka. PGE poinformowało także, iż w ma w planach na najbliższe lata modernizację fragmentów sieci średniego napięcia na terenie gminy Izabelin (w tym dokończenie prowadzonego od ubiegłego roku kablowania linii SN na terenach leśnych) na szacunkową wartość ok. 7 mln zł. Finansowanie i budowa sieci i urządzeń infrastruktury energetycznej, zgodnie z ustawą należy bowiem do PGE.

Gmina Izabelin w ramach swoich właściwości może prowadzić (i prowadzi) działania mające na celu spowodowanie by w PGE były zabezpieczone środki na ten cel oraz by zadania te w miarę możliwości były realizowane. Temu służą cykliczne spotkania z regionalnym dyrektorem PGE odpowiedzialnym za infrastrukturę na terenie naszej gminy. To dzięki tym i podobnym działaniom, gmina ma oświetlonych już ponad 80% dróg, wymienione zostały zniszczone słupy energetyczne i częściowo skablowane linie NN przy drogach gminnych (zwykle przy okazji remontów i przebudów takich dróg). Również napięcie w naszych gniazdkach jest zgodne ze standardami i oczekiwaniami mieszkańców, a nie na poziomie 160 V -190 V jak było przed kilkunastu laty. Zdecydowanie zmniejszyła się ilość przerw i awarii w dostawach energii elektrycznej. Zastosowanie w stacjach transformatorowych zabezpieczeń i automatyki tzw. Samoczynnego Ponownego Załączenia (SPZ) zapobiega powiększaniu się obszaru awarii i powstawaniu dłuższych przerw w dostawach energii elektrycznej w przypadku zwarć na liniach przesyłowych.

Jednocześnie ze swojej strony gmina formułuje stosowne przepisy prawa lokalnego porządkujące sprawy energetyki w gminie Izabelin. Formalno-prawne działania gminy w tym zakresie znajdują odzwierciedlenie w przyjętych Uchwałą Nr XXIX/239/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 03.07.2013 roku „ Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Izabelin do roku 2030” oraz w zatwierdzonych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, dostępnych na stronie internetowe Urzędu Gminy Izabelin pod adresem internetowym < http://www.bip.izabelin.pl/p,107,wykaz-obowiazujacych-planow-miejscowych-na-terenie-gminy-izabelin >.

Pragniemy podkreślić, że w w/w „Założeniach…” wskazano, iż obecny układ sieci SN nie gwarantuje współczynnika pewności zasilania dla miejscowości gminy Izabelin i jest znacznie gorszy niż w przypadku kablowej sieci pętlowej. Stąd w miarę możliwości gmina stara się by istniejące sieci podlegające na przykład przebudowie oraz nowe sieci były realizowane jako kablowe. Obecnie w gminie Izabelin sieci SN w ponad 21% są zrealizowane jako kablowe. Natomiast tam gdzie linie NN są zrealizowane jako napowietrzne kablowane są przyłącza. W opracowanym dokumencie również wskazana jest docelowo konieczność budowy nowego RPZ, jednak ze względu na bardzo skomplikowaną sytuację formalno-prawną i lokalizacyjną, związaną z ew. wygospodarowaniem gruntów pod budowę stacji, brak jest decyzji gdzie stacja ta będzie ostatecznie zlokalizowana (wg ostatnich informacji z PGE najprawdopodobniej będzie w Starych Babicach). Informujemy także, iż regulacje prawa miejscowego, powstałe w wyniku proceduralnych uzgodnień z PGE, uśredniając zapisy wszystkich planów miejscowych obowiązujących na terenie gminy Izabelin, określają jedynie, że realizowanie sieci elektrycznych SN i NN jest możliwe jako kablowe lub napowietrzne, natomiast przyłącza do budynków wyłącznie jako kablowe.

Podsumowując, pragniemy poinformować, iż najbliższe plany naszej gminy i PGE w zakresie energetyki obejmują:

- nowe przyłącza budynków mieszkalnych do sieci NN są i będą realizowane jako kablowe;

- do 2020 roku wszystkie stacje transformatorowe będą wyposażone w zabezpieczenia i automatykę tzw. Samoczynnego Ponownego Załączenia (SPZ) nowej generacji;

- do 2020 roku sieć średniego napięcia SN na terenie gminy Izabelin znajdująca się na terenach zalesionych będzie skablowana;

- do 2022 roku 100 % zamieszkałych odcinków dróg będzie posiadało oświetlenie uliczne;

- do 2025 roku powstanie drugi RPZ zasilający naszą gminę;

- do 2025 roku ponad 25% sieci NN będzie skablowane.

Wyrażam przekonanie, że powyższe informacje są konkretne i zrozumiałe.

 

Ryszard Haczek

Zastępca Wójta
 

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.