Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Szanowny Panie Wójcie,

 

Mam pytania odnośnie informacji zamieszczonej na stronie Urzędu Gminy Izabelin:

https://www.gmina.izabelin.pl/17,aktualnosci.html?tresc=2154

a konkretnie do ostatniego podpunktu:

"w perspektywie 5-8 lat niezbędne będzie powstanie drogi łączącej ul. Sienkiewicza poprzez Jana Kazimierza w Izabelinie B i Klaudyn ze skrzyżowaniem Sikorskiego/Naftowa w Mościskach wraz z odnogą do nowej Drogi KZ prowadzącej od skrzyżowania 3 Maja z Żołędziową w Mościskach poprzez Estrady do węzła Nowojanickiego w trasie NS (UM Warszawa wybuduje ten ostatni odcinek, a GDDKiA trasę NS do 2025 r.). Droga ta powinna być wspólnym projektem powiatowym oraz gmin Stare Babice i Izabelin."

Jak można zauważyć, droga ta będzie w zdecydowanej większości jak nie całkowicie służyć gminie Stare Babice. Będzie stanowiła skrót dla osiedli budowanych na skraju puszczy od strony ul. Sienkiewicza.

Będzie obsługiwała pola klaudyńskie, na których zapewne powstanie gęste osiedle domów. Ruch przez nią wygenerowany zostanie skierowany w ul. 3 Maja oraz planowany łącznik Żołędziowa - Nowojanickiego, który gmina Izabelin zamierza wybudować w 100% z własnych środków.

W związku z powyższym chciałbym zapytać:

 1. Dlaczego z punktu gminy Izabelin ta droga jest niezbędna i dlaczego nasza gmina będzie ją współfinansować?
 2. Jakie są założenia co do stopnia partycypacji naszej gminy w tej inwestycji?
 3. Czy zostały/zostaną sporządzone analizy wpływu nowej drogi na jakość życia mieszkańców gminy Izabelin, w szczególności mieszkańców Izabelina B z okolic Sienkiewicza i Jana Kazimierza?
 4. Czy zostały/zostaną sporządzone analizy wpływu inwestycji na ruch pojazdów w gminie Izabelin?
 5. Czy gmina Izabelin planuje skomunikowanie tej drogi przez Izabelin B z Hornówkiem?

Z góry dziękuję za odpowiedzi.

 

Z poważaniem,

J. P.


Szanowny Panie,

 

Zgodnie z informacją powstanie drogi łączącej skrzyżowania Jana Kazimierza/Szymanowskiego z Sikorskiego/Naftowa zostało uznane przez Wójta Gminy Izabelin za niezbędne w perspektywie 5-8 lat, co oznacza, że żadne bliższe plany dotyczące podziału kosztów czy innych szczegółów nie są na obecnym etapie wykonane. Ze względu na konieczność wykonania odpowiedniego studium zagospodarowania i następnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podczas których to prac wykonywane są odpowiednie opracowania i analizy temat powinien być zgłaszany z kilkuletnim wyprzedzeniem co na spotkaniu powiatowym uczyniono. Zależy nam na odciążeniu skrzyżowań Sikorskiego z 3 Maja i 3 Maja z Estrady poprzez wpuszczenie części ruchu z Sikorskiego na wysokości Naftowej do drogi KZ (Żołędziowa/3 Maja  - Estrady/Nowojanickiego), jak również umożliwienie naszym mieszkańcom jeżdżącym Jana Kazimierza do Estrady dotarcia do Estrady przez  Sikorskiego i Ekologiczną z pominięciem gęsto zamieszkałej ulicy Ciećwierza w Klaudynie. Informuję, iż zwykle każda gmina odpowiada za drogi na swoim terenie - czyli w tym przypadku Gmina Izabelin powinna wykonać odcinek Żołędziowej od 3 Maja do granicy ze Starymi Babicami, a St. Babice pozostałą część (w tym ulicę Szymanowskiego i łącznik Szymanowskiego na wysokości Jana Kazimierza do Naftowej wraz z odgałęzieniem do Żołędziowej).

Wg stanu na dzień dzisiejszy nie ma możliwości bezpośredniego skomunikowania Jana Kazimierza  (poprzez ulicę Charłampa) z Hornówkiem. Postulaty budowy połączenia pomiędzy Hornówkiem a Izabelinem były zgłaszane przez mieszkańców obu miejscowości i w kilkuletniej perspektywie - po uprzednim uzyskaniu odpowiednich zgód Ministra Środowiska i KPN - takie połączenie może (i powinno) powstać.

Serdecznie pozdrawiam,

 

Ryszard Haczek

Zastępca Wójta

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.