Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Szanowny Panie Wójcie,

W nawiązaniu do spotkania sołeckiego Izabelina B z marca br. - na koniec Pan WiceWójt obiecał, iż do końca kwietnia dostarczy:

  • zarys koncepcji strefy zamieszkania dla całego Izabelina B,
  • pisemne potwierdzenie z Powiatu Warszawskiego Zachodniego, że nie zgodzi się na przebudowę tytułowych dróg do standardu strefy TEMPO 30 bez równoczesnej budowy chodnika.

Mieliśmy też obiecane kolejne spotkanie w tym temacie po Wielkiejnocy.

Czy coś mnie ominęło, a jeśli nie - kiedy jest ono planowane? Za chwilę wakacje, a to nie jest dogodny czas dla mieszkańców na wszelkiej maści konsultacje.

 

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Z poważaniem,

J. P.


Szanowny Panie,

Dziękuję za zainteresowanie projektem modernizacji ciągu ulic Małachowskiego – Słowackiego – Podbipięty w Izabelinie B.

Zgodnie z wcześniej podanymi informacjami ciąg ten został zaliczony do kategorii dróg podstawowego układu drogowego w gminie Izabelin o podwyższonym standardzie wykonania (nawierzchnia bitumiczna, oświetlenie, chodnik przynajmniej po 1 stronie, odwodnienie). Do podstawowego układu drogowego w naszej gminie zaliczone zostały także: Jana Kazimierza w Izabelinie B, ciąg Partyzantów – Poznańska i Brzozowa  w Laskach, Kurowskiego w Hornówku, Chodkiewicza, Krasińskiego, Langiewicza, Kościuszki, Poniatowskiego i Tetmajera w Izabelinie C, Gen. R. Abrahama w Sierakowie.

Zarząd Dróg Powiatowych w zakresie bezpieczeństwa i organizacji ruchu posiada znaczną wiedzę w zakresie stosowania odpowiednich rozwiązań drogowych. Proszę się nie dziwić, że znając ukształtowanie dróg i ogólną wiedzę w zakresie rozkładu natężenia ruchu w naszej gminie - uzyskaną na podstawie własnych cyklicznych badań natężenia ruchu w powiecie -  sugerowane było w odniesieniu do ciągu Małachowskiego/ Słowackiego/ Podbipięty wprowadzenie skrzyżowań równorzędnych, oświetlenia  i chodnika, co projektant uwzględnił w przedstawionym na spotkaniu Mieszkańców Izabelina B projekcie „Strefy 30”.

W związku z prośbą części mieszkańców wniesioną podczas ostatniego spotkania Mieszkańców Izabelina B zwróciliśmy się do Zarządu Dróg Powiatowych o pisemną odpowiedź w sprawie optymalnego – pod względem bezpieczeństwa i przepływu potoku pojazdów - rozwiązania dla ciągu drogowego w Izabelinie B, wykonując dodatkowe -  uzgodnione z ZDP – szczegółowe badanie ruchu w tym ciągu drogowym. Badanie wykazało ruch na poziomie blisko 400 pojazdów dziennie.

W odpowiedzi uzyskaliśmy następujące stanowisko ZDP:

„Biorąc pod uwagę przedstawione pomiary natężenia ruchu należy dla właściwego zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego uporządkować ruch dla wszystkich  użytkowników drogi.

Po przeprowadzonej analizie w zakresie zapewnienia właściwego bezpieczeństwa ruchu drogowego w szczególności pieszych oraz dysponowania odpowiednią szerokością istniejącego pasa drogowego planowanych do przebudowy ulic wskazane jest zaprojektowanie np.:

  • jezdni o parametrach zgodnych dla klasy technicznej D tj. szer. min. 5,0 m,
  • wykonania chodnika o szerokości min. 2,0 m,
  • wykonania pobocza o szerokości 1,0 m,
  • wykonania właściwego odwodnienia jezdni (np. rowy przydrożne),
  • skrzyżowań równorzędnych.”

W aktualizowanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Izabelina B pojawi się zapis o takim elemencie ciągu Małachowskiego -Słowackiego – Podbipięty jak chodnik, gdyż zespół projektowy również uznał takie rozwiązanie za niezbędne w przypadku w/w ciągu drogowego.

Mając na uwadze dobro Mieszkańców w/w ciągu  drogowego, w związku z planowaną przez powiat przebudową ulicy Sienkiewicza zwróciliśmy się do ZDP o zaprojektowanie tymczasowego objazdu na czas trwania prac drogowych z pominięciem w/w ciągu. Wstępna odpowiedź była pozytywna. Czekamy na formalny plan tymczasowej organizacji ruchu na czas prac drogowych.

Stosownie do wcześniejszych informacji zaplanowane zostało jeszcze jedno spotkanie w temacie ciągu drogowego Małachowskiego – Podbipięty – Słowackiego, które ostatecznie odbędzie się w przyszłym tygodniu, 28 czerwca o godzinie 18.00 w stołówce gimnazjum. Podczas spotkania zostaną przedstawione także plusy i minusy strefy zamieszkania (ograniczenie do 20 km/h), jako alternatywnej - wobec „Strefy 30” - opcji stałej organizacji ruchu dla Izabelina B.

 

Serdecznie pozdrawiam,

Ryszard Haczek

Zastępca Wójta


Szanowny Panie Wójcie,

 

Dziękuję za odpowiedź.

Mam w związku z tym prośbę o dodatkowe informacje.

1. Pisze Pan iż "ciąg ten został zaliczony do kategorii dróg podstawowego układu drogowego w gminie Izabelin o podwyższonym standardzie wykonania (nawierzchnia bitumiczna, oświetlenie, chodnik przynajmniej po 1 stronie, odwodnienie)".

Kto, kiedy mniej więcej i na jakiej podstawie określił standard wykonania?

2. ZDP przeprowadził badanie natężenia ruchu i wywnioskował z niego, że trzeba odseparować ruch pieszy, zamiast zmniejszyć ruch samochodów na uliczkach ciągle jeszcze lokalnych / osiedlowych. To dziwne, w kontekście powoływanej przez Pana znacznej wiedzy ZDP "w zakresie bezpieczeństwa i organizacji ruchu". Pytanie - czy intencją jest zmiana tego (i innych) ciągu ulic w wygodną dla samochodów czy w wygodną dla mieszkańców?

3. Nie odniósł się Pan nigdzie do stwierdzenia, że budowa chodnika oznacza oddanie jezdni na wyłączność samochodom, które z drugiej strony parkują na chodniku. Czy to jest wg Pana działanie na korzyść ludzi czy samochodów?

4. ZDP pisze w swojej _rekomendacji_ (tak należy rozumieć słowa "wskazane jest"), iż wskazana jest m,in. budowa właściwego odwodnienia jezdni. Podczas ostatniej prezentacji padły z Pana ust słowa, że Małachowskiego nie będzie odwodnione. Z tego płynie prosty wniosek, że cała rekomendacja ZDP nie może być wdrażana. Ale pytanie jest trochę inne - na spotkaniu powiedział Pan, że ZDP "nie zgodzi się" (cytat) na remont w wersji bez chodnika. Z tej opinii płynie inny wniosek. Jaka jest prawda?

5. Cieszy nas szansa na zaplanowanie innego objazdu podczas remontu Sienkiewicza niż przez drogi lokalne. Dziękujemy za to i czekamy na konkrety.

6. Kolejne spotkanie odnośnie ciągu drogowego Małachowskiego – Podbipięty – Słowackiego miało mieć miejsce pod koniec kwietnia, ew. w maju. Organizowanie go w okresie wakacyjnym jest niezgodne z ustaleniami z ostatniego zebrania sołeckiego, nie sprzyja frekwencji, i co za tym idzie, niesie duże ryzyko sfałszowania obrazu opinii mieszkańców. Postuluję o przeniesienie go na okres po wakacjach, optymalnie na październik.

7. Na koniec - czy moje pytania będą opublikowane "na stronie internetowej, najdalej w ciągu 2 tygodni od zadania pytania", zgodnie z zapisami z https://www.gmina.izabelin.pl/142,pytania-do-wojta.html ?

 

Zpoważaniem,

J. P.


Szanowny Panie,

 

Pragnę poinformować, iż za zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych – zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym - odpowiedzialnym jest wójt, który realizuje to zadanie przy pomocy służb gminnych oraz powiatowych (Zarząd Dróg Powiatowych i Policja Powiatowa). Zgodnie z praktyką, w trakcie opracowywania projektu przebudowy drogi jego projektant zasięga opinii mieszkańców celem doprecyzowania elementów stałej organizacji ruchu oraz przyjętych rozwiązań konstrukcji drogi, uwzględniając je w miarę możliwości o ile nie stoją w sprzeczności z zasadami bezpieczeństwa, organizacji ruchu, geometrii drogi i docelowego układu drogowego przyjętego w planach dla danego obszaru oraz zaleceniami czy opiniami odpowiednich służb.

Uprzejmie informuję, iż ciąg ulic Małachowskiego - Słowackiego – Podbipięty z racji łączenia 2 dróg powiatowych i zbierania ruchu z kilku podrzędnych obecnie dróg, został zaliczony do podstawowego układu dróg gminnych, a te z racji zwiększonego natężenia ruchu i konieczności zapewnienia bezpieczeństwa pieszym są wykonywane w naszej gminie z chodnikiem przynajmniej po jednej stronie. Zaliczenie do tego rodzaju dróg wynika z roli tej drogi w danej miejscowości. Wykaz podstawowych dróg, ważnych dla układu komunikacyjnego Gminy, został określony w 2003 roku, w trakcie opracowywania specyfikacji do przetargu na projekty drogowe. Zakres przetargu obejmował ogółem ok. 15 km dróg, w określonym standardzie tj. szerokość pasa ruchu 3,0  - 2,75 m, szerokość jezdni 6,0 – 5,50 m, Vproj = 50 km/h, chodnik o szerokości 1,5 – 2,0 m przyległy do jezdni. Wykaz podstawowych dróg, ważnych dla układu komunikacyjnego Gminy, został określony w 2003 roku, w trakcie opracowywania specyfikacji do przetargu na projekty drogowe. Zakres przetargu obejmował ogółem ok. 15 km dróg, w określonym standardzie tj. szerokość pasa ruchu 3,0  - 2,75 m, szerokość jezdni 6,0 – 5,50 m, Vproj = 50 km/h, chodnik o szerokości 1,5 – 2,0 m przyległy do jezdni. Zasady te były podtrzymywane przy okazji ich projektowania.

W wyniku badania natężenia ruchu, które przeprowadzono w dniach 25-28 kwietnia 2017r. w ciągu 68 godzin stwierdzono, iż w obu kierunkach  przejechało 1039 pojazdów, co oznacza, że średnio mamy do czynienia z 15 pojazdami na godzinę i 367 pojazdami na dobę. Intencją zarówno gminy jak i ZDP jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg. Działania nasze idą dwukierunkowo: z jednej strony separuje się ruch pieszych i samochodów czy rowerów, a z drugiej ogranicza prędkość przejazdu po drogach (jezdni)  za pomocą skrzyżowań równorzędnych, wyniesień przejść czy skrzyżowań lub zastosowanie innych elementów (np. progi zwalniające, zawężenia). I takie elementy w projekcie zostały zawarte, również dzięki pomocy mieszkańców partycypujących w spotkaniach sołeckich. Stanowisko zawarte przez ZDP w piśmie jest formalnie zaleceniem, popartym wynikami badania ruchu. Dopóki nie ma pisemnej odpowiedzi w sprawie konkretnego projektu można jedynie domniemywać, że ZDP podtrzyma to stanowisko, gdy taki finalny projekt zostanie tej instytucji przedstawiony. I takie domniemanie co do zachowania się ZDP zostało przeze mnie wyrażone podczas spotkania. Projektant wskazał także, że dodatkowym elementem przemawiającym za przyjęciem rozwiązania jezdni z chodnikiem są zasady dofinansowania budowy dróg w ramach programu krajowego budowy dróg gminnych, gdyż nasza gmina bez wprowadzenia tego elementu bezpieczeństwa praktycznie nie ma szansy na spełnienie minimum formalnego celem złożenia wniosku o dofinansowanie ze względu na wyjątkowo niekorzystny wskaźnik dochodowy G/Gg powodowany przez znaczną liczbę osób niezameldowanych w naszej gminie (średnio co 5 osoba mieszkająca w gminie nie jest zameldowana, czyli ok. 2000 osób), przez co nasza gmina uiszcza corocznie dodatkowo ok. 900,000 zł nienależnego Janosikowego na rzecz budżetu centralnego.

Zgodnie z obecnym projektem jezdnia ciągu drogowego  Małachowskiego – Słowackiego – Podbipięty faktycznie będzie wykorzystywana przez samochody. Piesi będą mogli natomiast bezpiecznie poruszać się po chodniku. Kilka skrzyżowań równorzędnych spowoduje dodatkowe – obok strefy tempo 30 - spowolnienie ruchu w całym ciągu. O tym, czy chodniki będą wykorzystywane do parkowania, czy też nie będą decydowali mieszkańcy tego ciągu drogowego  - parkując zgodnie czy niezgodnie z przepisami i znakami stałej organizacji ruchu.

W kwestii odwodnienia ul. Małachowskiego pragnę potwierdzić, iż podczas spotkania stwierdziłem, iż w przedstawionym projekcie odwodnienie nie obejmuje ok. 80 metrowego odcinka ul. Małachowskiego (od ul. 3 Maja). W związku z prośbą mieszkanki projektant miał rozważyć objęcie odwodnieniem także tego końcowego odcinka.

Ze względu na konieczność przeprowadzenia badania ruchu i nieprzewidziane zdarzenia oraz pilne wyjazdy po stronie zarówno gminy jak i ZDP (problem ZDP z przetargiem na przebudowę Sienkiewicza i 3 Maja) termin spotkania się faktycznie opóźnił za co przepraszam. Ponieważ zebranie sołeckie jest organizowane w dniu ostatniej przedwakacyjnej sesji rady gminy nie uważam by wpłynęło to w sposób bardzo negatywny na frekwencję. Zawsze kilka osób będzie na urlopie lub wyjeździe i pod tym względem nie ma dobrego terminu. Ponieważ ogłoszenia i ulotki były rozprowadzane już od wtorku 20 czerwca, przesuwanie terminu stworzyłoby dodatkowy i niepotrzebny chaos. Dlatego spotkanie w dniu 28 czerwca nie będzie przesunięte.

Potwierdzam, że jeżeli sprawy poruszane w Pytaniach do Wójta są istotne dla naszej gminy oraz nie są wyłącznie prywatnymi publikujemy zarówno takie pytania, jak i odpowiedzi na nie. Z pewnością wkrótce także niniejsze pytanie znajdzie Pan w stosownej zakładce.

 

Z poważaniem,

Ryszard Haczek

Zastępca Wójta
 

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.