Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Witam  nazywam się I. W. i zgodnie z sugestią p. Ryszarda Haczek zgłaszam problem - zalana piwnica . Już od trzech tygodni mam w piwnicy wodę gruntową , teraz jej poziom podniósł się na tyle (20 cm ) , że trzeba zacząć ją pompować . Moje pytanie brzmi - co gmina ma zamiar wreszcie zrobić z tym problemem?  Słyszę o zalanych  różnych ulicach o mojej cisza - Skrzyneckiego - , jak długo będziemy się sami borykać z podtapianiem a w efekcie z wilgocią w domach ??? Po poprzednich podtopieniach musiałam likwidować w domu grzyba ,teraz po kilku latach problem powrócił i co " historia kołem się toczy" ? Na wiosnę znowu mam robić remont bo gmina nic nie robi ? Może ktoś powinien przejść się po domach na Skrzyneckiego i popytać ludzi co się dzieje w ich piwnicach i garażach ? Z poważaniem I. W.


 W odpowiedzi na korespondencję mailowa z dnia 30.10.2017r., pragnę na wstępie podziękować za przesłaną informację i jednocześnie zaznaczyć, że poza Pani zgłoszeniem, nie wpłynęły do tutejszego urzędu sygnały z ul. Skrzyneckiego lub zabudowy położonej w jej bezpośrednim sąsiedztwie o problemach związanych z wodą pojawiającą się w podziemnej części budynków.

Rozpoznanie geologiczne, realizowane przy okazji inwestycji gminnych na terenie Izabelina C, takich jak budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa szeregu dróg (w tym ostatnia przebudowa ul. Chodkiewicza) wykazały występowanie w tej części sołectwa Izabelin C piasków drobnoziarnistych i średnioziarnistych o swobodnym zwierciadle wody gruntowej na głębokości od 2,0 m i niżej pod poziomem tereny. W związku z tym, iż jest to swobodne zwierciadło wody gruntowej podlega ono wahaniom na plus i minus, wynikającym bezpośrednio z sumy opadów atmosferycznych występujących na danym obszarze.

Średnia suma opadów atmosferycznych dla obszaru Gminy Izabelin oscyluje na poziomie 500-550 mm w ciągu roku. Suma opadów atmosferycznych zmierzonych przez stację meteorologiczną zainstalowaną na budynku Centrum Kultury Izabelin, wykazała za sam tylko miesiąc wrzesień opady w ilości 152mm co stanowi blisko 30% średniorocznej ich sumy. Świadczy to w sposób jednoznaczny o występującej w roku bieżącym ponadnormatywnej sumie opadów, które wpływają w sposób bezpośredni na mające obecnie miejsce okresowe podniesienie się swobodnego zwierciadła wody gruntowej. W następstwie tego w budynkach o pogorszonym stanie technicznym fundamentów i podpiwniczeń, wybudowanych w oparciu o starsze technologie lub stawianych w warunkach hydrologicznych, gdy poziom wód gruntowych był niższy, mogą się pojawiać problemy związane z przeciekami wód gruntowych.

Niejednokrotnie problemy z wodą w budynku i zawilgoceniem przegród, mogą wynikać ze stanu technicznego budynku, zagospodarowania terenu bezpośrednio położonego przy budynku lub też błędów lub braków w prawidłowym zagospodarowaniu wód opadowych na terenie nieruchomości. Jednakże prawidłową ocenę stanu uszkodzeń elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych obiektu a także wytyczne wykonawcze naprawy uszkodzeń i likwidacji skutków powinny być przedmiotem opracowania przez uprawnionego do tego rzeczoznawcę budowlanego.

Jednocześnie pragnę Panią poinformować, iż w ramach działań związanych z odwodnieniem terenów gminnych o zdiagnozowanej lokalizacji, skali i przyczynach problemów w ostatnich latach zrealizowano działania polegające na :

- budowie systemu drenażowego w rejonie ul. Działkowej i ul. Rolnej w Hornówku,

- wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych w ramach modernizacji drogi powiatowej ul. 3 Maja wykonano odcinki kanalizacji deszczowej w Izabelinie C i Truskawiu,

- przeprowadzono modernizację rowu północnego w Truskawiu, wraz z przebudową rowu przy ul. Rynkowej  w Izabelinie C i rowu znajdującego się na terenie KPN, łączącego oba rowy,

- wykonano system drenażowy w rejonie pętli autobusowej przy ul. Skibińskiego w Truskawiu,

- w ramach modernizacji dróg gminnych wybudowano sieć kanalizacji deszczowej w ul. Południowej, ul. Wieczorka i ul. Brzozowej w Laskach,

- opracowano projekt odwodnienia Izabelina B obejmujący ulice: Małachowskiego, Mickiewicza, Rzędziana, Bohaterów Kampinosu, Słowackiego; obecnie toczy się postępowanie administracyjne związane z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla odprowadzenia wody z Izabelina B do Kanału Zaborowskiego,

- opracowywany jest projekt odwodnienia ul. Polnej w Hornówku,

- w ramach planowanego kolejnego etapu przebudowy ul. 3 Maja w Izabelinie C i ul. Sienkiewicza w Izabelinie B projektowana jest budowa kanalizacji deszczowej oraz lokalnych systemów drenażowo-rozsączających,

Mając na uwadze powyższe pragnę Panią zapewnić, że nie ustajemy w dążeniu do rozwiązania problemów związanych z odwodnieniem dróg i terenów gminnych, czego odzwierciedleniem są przedstawione powyżej działania i najbliższe plany inwestycyjne.

Informujemy zarazem, że zgodnie z zasadami obowiązującego prawa, gmina jest zobowiązana do zadbania o zabezpieczenie przeciwpowodziowe i odprowadzenie wód powierzchniowych oraz roztopowych z ulic na jej terenie. Kwestia podsiąkania wód podziemnych do piwnic czy zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w obrębie nieruchomości prywatnych znajduje się w gestii ich właścicieli. W sytuacjach pojawienia się takich problemów w większej niż jednostkowa skali,  postaramy się pomóc w  granicach określonych przepisami prawa.

 

Z poważaniem,

Ryszard Haczek

Zastępca Wójta

    

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.