Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Witam od jakiegoś czasu na działki przy ulicy południowej ciężarówki wysypują na działki nie pytając nikogo z właścicieli o zgodę (pismo już było w gminie)  odpady jest to glina, gruz, asfalt, eternit itp. Po czym mieszkaniec truskawia rozgarnia to koparką po działkach. Czemu gmina nie reaguje w takiej sytuacji co mają zrobić mieszkańcy działek które bezprawnie zostały zanieczyszczone a gmina pozwala na to ponieważ wątpliwe jest aby nic nie wiedziała o czymś takim na jej terenie a trwa to już z 5 miesięcy. 

K. N.


Szanowny Panie,

W nawiązaniu do Pana zgłoszenia z dnia 26 listopada 2017r.w sprawie wyjaśnienia okoliczności wywozu odpadów na działki leżące w okolicy ulicy Południowej w Truskawiu informuję, co następuje:

Zasady gospodarowania odpadami określa m.in. ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016, poz. 1987) i przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne oraz dopuszczalnych metod ich odzysku ( Dz. U. 2016r, poz. 93) odpady betonu, gruz betonowy, gruz ceglany jak również gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione pod kodem odpadu 17 05 03 mogą być wykorzystywane do utwardzenia powierzchni terenu. Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów, które mogą zostać przyjęte wynosi 0,2Mg/m2 powierzchni. W przypadku przyjęcia odpadów wbrew powyższym wytycznym (inne niż wymienione w ww. rozporządzeniu oraz przekraczające dopuszczalną ilość, jaką osoba fizyczna może przyjąć) zgodnie z art. 26 ustawy o odpadach „wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”. Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2016, poz. 1987 ze zm.) przez posiadacza odpadów rozumie się „wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości”.

Jeżeli natomiast do utwardzenia i podwyższania terenu używane są odpady niewymienione w ww. rozporządzeniu (w tym niebezpieczne), to wówczas istnieje zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub spowodowania zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, co kwalifikowane jest jako przestępstwo. Artykuł 183 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. 2017, poz. 2204) przewiduje dla sprawcy takiego czynu, w przypadku działania nieumyślnego, karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat; dla sprawcy umyślnego: karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Dodatkowo należy wspomnieć, iż zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. 2015r, poz. 1094 ze zm.) osoba, która wyrzuca na nienależący do niego grunt polny kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

W przypadku zaistniałej którejkolwiek z przytoczonych powyżej przesłanek należy zwrócić się do Policji o podjęcie stosownych działań w celu ustalenia sprawcy procederu.

W przypadku wykorzystania do nawożenia działki celem jej podwyższenia materiałów nie będących odpadami (np. ziemia uprawna) podniesienie terenu nie może przekroczyć poziomu przy którym wystąpiłoby negatywne oddziaływanie na działki sąsiednie wskutek zmiany stosunków wodnych (art. 29 Prawo wodne ).

Jednocześnie informuję, że gmina Izabelin nie zlecała i nie wydawała, ani nie wydaje zgody na nawiezienie jakichkolwiek materiałów na grunty niebędące własnością lub we władaniu gminy. Prawo dysponowania nieruchomością z mocy prawa przysługuje właścicielowi.

 

Z poważaniem,

Ryszard Haczek

Zastępca Wójta
 

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.