Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Witam,
w nawiązaniu do słów Pana Ryszarda Haczka, umieszczonych w zakładce "Pytania do Wójta", mówiących o tym, że gmina jest zobowiązana do zadbania o zabezpieczenie przeciwpowodziowe i odprowadzenie wód powierzchniowych oraz roztopowych z ulic na jej terenie, mam pytanie odnośnie remontu ulicy Pogodnej w Laskach.
 
Obecnie na piaszczystej drodze (na której znajduje się również nieprzepuszczalny materiał gliniasty) są olbrzymie dziury, w których po deszczu przez długi czas utrzymują sie kałuże. Przez znaczną część roku nie można przejść przez ulicę bez brodzenia w błocie. Na ulicy mieszka osoba niepełnosprawna oraz matki z małymi dziećmi, dla których własne podwórko staje się więzieniem. Przejazd samochodem do posesji bez wjechania w dziury również nie jest możliwy.
 
W związku z powyższym mam pytanie kiedy gmina zamierza wywiązać się ze swoich obowiązków i zostanie wykonany prawdziwy remont ulicy - począwszy od kanalizacji po utwardzenie?
Proszę nie odsyłać mnie do Mokrych Łąk, gdyż bieżace prace na ulicy (wykonywane raz lub dwa razy w roku) nie przynoszą żadnych rezultatów i są tylko bezsensowym wydawaniem publicznych pieniędzy.
 
Proszę o podanie konkretnych terminów.
 
pozdrawiam
Mieszkanka gminy
 


Szanowna Pani,

Odpowiadając na przesłaną wiadomość, dotyczącą uwag do stanu nawierzchni ul. Pogodnej  w Laska, informujemy, że podjęcie prac remontowych polegających na uzupełnieniu nawierzchni drogi, będzie realizowane po ustąpieniu panujących obecnie warunków zimowych i rozstrzygnięciu zamówienia polegającego na dostawie i wbudowaniu kruszywa dolomitowego.

W chwili obecnej toczy się postępowanie przetargowe polegające na wyborze wykonawcy, który będzie realizował prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej w tym zakup i wbudowanie ok. 1700 ton kruszywa w ramach pozimowych remontów dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej.

Ze względu na niezakończony proces uzbrojenia terenu i brak w drodze sieci kanalizacji sanitarnej, prace drogowe prowadzone na ul. Pogodnej ograniczają się do jej bieżącego utrzymania.

Informujemy ponadto, iż złożony przez spółkę Mokre Łąki w ramach POIŚ w lutym 2017r. wniosek nr NFOSiGW-DTW.51.37.2017 o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „„Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin - część II" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach – pismo nr NFOSiGW-DTW.51.37.2017 NFOSiGW-17-32283 – obejmujący także ulicę Pogodną w Laskach - po prawie roku starań znalazł się ostatecznie dopiero w dniu 15 stycznia 2018r. w gronie 123 wniosków, które otrzymają dofinansowanie na realizację projektów objętych wnioskami w bieżącym roku. Aktualnie spółka spodziewa się, że podpisanie umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW nastąpi w ciągu najbliższych  2 - 4 miesięcy.  Istotne wydłużenie procesu przyznania dofinasowania przez NFOŚiGW jest głównym powodem opóźnienia rozpoczęcia prac w zakresie realizacji poszczególnych zadań objętych wnioskiem z lutego 2017r., w tym budowy kanalizacji w ulicy Pogodnej w Laskach.  
Po podpisaniu w/w umowy spółka poinformuje Mieszkańców o przewidywanych terminach realizacji poszczególnych zadań. Jeżeli podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpi do końca marca b.r. jest bardzo duża szansa, że ulica Pogodna i sąsiednie zyskają kanalizację w bieżącym roku.

Po zakończeniu prac związanych w budową sieci wod-kan ulica Pogodna zostanie gruntownie przebudowana (najprawdopodobniej będzie to 2019r.).

Przepraszam za opóźnienie odpowiedzi, ale mail z Pani pytaniem wpadł w spam.


Z wyrazami szacunku,


Ryszard Haczek
Zastępca Wójta
 

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.