Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Witam

Mam pytanie czemu gmina wydaje pozwolenie na działalność handlowa w budynku pod adresem Izabelin ul. 3-go maja 76, jak nie sklep to kwiaciarnia. Niestety autami, które parkują na chodniku w nieprzepisowy sposób, a ostatnio to już nawet w poprzek staja na wjazdach do posesji blokując całkowicie przejście i przejazd dla rowerów, to już się nikt nie interesuje. Auta parkują po 10 minut, także Policji nie ma co wzywać, czas jej reakcji bywa nawet do 1,5h, a sami niestety nie poczuwają się do prewencji.

Być może jakieś słupki odgradzające chodnik od ulicy od ul. Kościuszki do ul. Kopernika, a na wjazdach do posesji wyraźny napis "zakaz zatrzymywania", ewentualnie zlikwidowanie  działalności w tym miejscu przyniesie oczekiwany efekt i zaoszczędzicie ludziom kupę nerwów.

Może by tak zainteresował się ktoś tym tematem zanim stanie znak "ścieżka dla rowerów"? 
 

drukuj ()


Szanowny Panie,

Dziękuję za kontakt poprzez skrzynkę poczty elektronicznej „Pytania do Wójta”. 

Uprzejmie informuję, iż w Polsce zgodnie z art. 6. Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r. „Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.” oraz „Właściwy organ nie może żądać ani uzależniać swojej decyzji w sprawie podjęcia, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej przez zainteresowaną osobę od spełnienia przez nią dodatkowych warunków, w szczególności od przedłożenia dokumentów lub ujawnienia danych, nieprzewidzianych przepisami prawa.” Oznacza to, że za wyjątkiem sytuacji w ustawie określonych właściwy organ nie może  odmówić wydania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.

Odpowiadając na przesłaną wiadomość mailową, pragnę Pana poinformować, że zasady zatrzymania i postoju pojazdów uregulowane są przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 20174r. poz. 1260). 

Zgodnie z tym, droga (ścieżka) dla rowerów oznacza drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, jednocześnie zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy zabrania się zatrzymania pojazdu na drodze (ścieżce) rowerowej, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej. W przypadku ciągu pieszo-rowerowego, mają zastosowanie ogólne zasady zatrzymania i postoju pojazdów określone w ww. ustawie w szczególności te tyczące się postoju na chodnikach, a więc np. obowiązek pozostawienie dla pieszych minimum 1,50m chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego. Jednocześnie kontrola powyższych przepisów, przy braku na terenie danej jednostki samorządowej Straży Gminnej należy do zadań Policji. 

Pragnę zapewnić, że po zakończeniu inwestycji oraz wykonaniu przewidzianego projektem stałej organizacji ruchu oznakowania dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, przeprowadzona zostanie ocena wprowadzonego oznakowania i jej przestrzegania przez użytkowników drogi. Na tej podstawie podejmowane będą dalsze działania związane z koniecznością aktualizacji i wprowadzenia zmian w zatwierdzonej stałej organizacji ruchu.


Z poważaniem,


Ryszard Haczek
Zastępca Wójta

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.