Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Szanowny Panie Wójcie,

Uchwałą nr XIII/102/16 w dniu 27 stycznia 2016 roku została przyjęta Strategia rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030.

Strategia jest najważniejszym dokumentem w funkcjonowaniu naszej Gminy. Ale, żeby jej zapisy przekładały się na realizację celów w niej zapisanych niezbędne jest jej okresowe monitorowanie oraz ewaluacja.

W Strategii w pkt. 12 pt. „System wdrażania i monitorowania” zapisano, że:

 1. „System monitorowania i ewaluacji oparty będzie na monitorowaniu operacyjnym i strategicznym. Na poziomie operacyjnym monitoring stanu wdrażania strategii rozwoju gminy przeprowadzany będzie na podstawie dwuletnich raportów opisujących działania podejmowane w zakresie realizacji zadań strategicznych. Raporty te przygotowywane będą przez Referaty merytoryczne Urzędu Gminy odpowiedzialne za prowadzenie działań w ramach wyznaczonych zadań strategicznych.” 
 2. „Celem monitoringu operacyjnego będzie określenie stopnia realizacji zadań zapisanych w strategii. Monitoring taki winien być prowadzony częściej niż monitoring strategiczny. Monitoring taki nie powinien być dokonywany rzadziej niż raz na 2 lata.”
 3.  co do procedury monitorowania – tworzenia raportu – zarządzenie o rozpoczęciu monitoringu - „październik-listopad; w okresie co najmniej co dwa lata; zalecane jest przeprowadzanie monitoringu operacyjnego w okresach rocznych.”

W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę, że mamy czerwiec 2018 roku a więc prawie 2,5 roku od uchwalenia Strategii chciałem zapytać:

 1. czy stosowny raport lub raporty (bo przecież zaleca się je wykonywać nawet co roku) opisujący działania podejmowane w zakresie realizacji zadań strategicznych w ostatnich co najmniej 2 latach został przygotowany? A jeżeli tak to
 2. czy zapoznała się z nim i przyjęła go Rada Gminy, jako organ uchwalający Strategię i wykonujący funkcje kontrolne? oraz 
 3. czy raport został gdzieś upubliczniony?  

Z poważaniem
P. M.
 


Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pismo z dnia 23 czerwca 2018 r. informuję, że Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030 zostało przesłane wszystkim Radnym Gminy 30 maja br. 

Na sesji Rady Gminy Izabelin, 25 czerwca br. ustalono, że na początku września odbędzie się spotkanie Radnych, poświęcone wyłącznie omówieniu sprawozdania z realizacji Strategii. Wtedy też zostaną podjęte dalsze decyzje, dotyczące sprawozdania.

Z poważaniem
Marcin Olejnicki
 

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.