Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Szanowny Panie Wójcie,
W „Listach do Sąsiada” nr 8/2015 (255)  w materiale „INFORMACJA O ISTOTNYCH ZADANIACH I DZIAŁANIACH realizowanych przez Urząd Gminy Izabelin i gminne jednostki w II kwartale 2018 roku oraz planowanych do realizacji na III kwartał 2018 roku” już na wstępie zaznaczył Pan że ;
„Za najbardziej istotne zadania i działania realizowane przez Gminę i jej
jednostki w minionym kwartale uznajemy:
- zawarcie umowy na dofinansowanie projektu o wartości 8 730 409,58
zł pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez
uregulowanie gospodarki wodno–ściekowej w aglomeracji Izabelin-
Część II” obejmującego budowę kanalizacji w Sierakowie, Izabelinie
B i Laskach. Kwota pozyskanego dofinansowania projektu – ok. 5 500
000 zł (63%);”                                                                                                                                                                                    
Kilka akapitów dalej opisując stan realizacji zadań przez GPWiK „Mokre Łąki” w II kwartale 2018r. wskazał Pan między innymi;
„- ogłoszenie przetargu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z odrzutami w ul. Młodzieżowej, ul. Trzech Sosen, ul. Ogrodowej, ul.
Pogodnej i ul. Pocztowej, w miejscowości Laski, gmina Izabelin”
Informację tą potwierdził w bezpośredniej rozmowie ze mną w dniu 24 lipca 2018 pracownik GPWiK „Mokre Łąki”
W ostatnim akapicie Pańskiej informacji w „Listach do Sąsiada” omawiając najważniejsze zadania planowane do wykonania w III kwartale 2018 roku wskazał Pan:
„- podpisanie przez spółkę Mokre Łąki umowy z firmą, która wygra przetarg
na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Młodzieżowej,
ul. Trzech Sosen, ul. Ogrodowej, ul. Pogodnej i ul. Pocztowej
w Laskach;”
Pytanie moje brzmi: 
Dlaczego w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Izabelin brak jest informacji o zamówieniu publicznym dotyczącym  uregulowania gospodarki wodno–ściekowej w aglomeracji Izabelin- Część II” obejmującego budowę kanalizacji w Sierakowie, Izabelinie B i Laskach” ?
 
Przeglądając BIP Gminy Izabelin w zakładce „dostęp do informacji publicznej” natknąłem się na informację utworzoną i opublikowaną w dniu 2015-09-09 o tym że, Regulamin udostępniania informacji publicznej Urzędu Gminy Izabelin jest w trakcie przygotowania, wkrótce zostanie umieszczony na stronie. Biorąc pod uwagę zainteresowanie mieszkańców ( liczba odwiedzin na stronie 4075) oraz fakt iż, od daty umieszczenia tej informacji upłynęło prawie 3 lata chciałbym zapytać:
Czy przedmiotowy Regulamin został już przygotowany, a jeśli tak, to dlaczego informacja o tym mimo zapewnień nie została zamieszczona w BIP Gminy Izabelin ? Gdzie w formie elektronicznej został zamieszczony ten Regulamin ?
 
W dniu 30 lipca 2015 wydał Pan Zarządzenie nr 48/2015 w sprawie: poddania pod konsultacje społeczne projektu budowy systemu ścieżek na terenie gminy Izabelin (pisownia oryginalna)
Zgodnie z Pańskim zarządzeniem konsultacje miały się odbyć w okresie 31-07-2015 do 14-08-2015r. Konsultacje miały odbyć się między innymi poprzez zamieszczenie informacji na stronach BIP Gminy Izabelin. Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiadał Referat Inwestycji Gminy Izabelin, wyniki miały być podane do publicznej wiadomości w ciągu 30 dni od dnia ich zakończenia.
Pomijając fakt że z treści zarządzenia nie wynika o jakie ścieżki chodzi; treckingowe, piesze, rowerowe, leśne etc. to podstawowym pytaniem jest;
Jaki sens ma prowadzenie konsultacji społecznych w krótkim dwutygodniowym okresie szczytu urlopowego? W tym czasie prawdopodobnie więcej można spotkać Izabelińczyków na plaży lub szlaku górskich wycieczek niż zaprzątających sobie głowę ścieżkami o których niewiele wiadomo.
Ponadto; w BIP Gminy Izabelin informacja o mających się odbyć konsultacjach społecznych nosi  datę  06-10-2015. W tym samym dniu jak wynika z metryczki zamieszczono informację o wynikach konsultacji. 
Jaki sens ma tego typu informacja ?  Trywializując; Jaki sens ma podanie do publicznej wiadomości informacji o przyjeździe pociągu , który właśnie odjechał ? 
 
Reasumując po co nam taki BIP Gminy Izabelin ?
Kończąc, niech mi będzie wolno wyrazić nadzieję że, reguły zadawania pytań do Wójta zostaną zachowane i otrzymam odpowiedź w deklarowanym przez Państwa dwutygodniowym terminie.
 


Szanowny Panie,

Dziękuję za kontakt poprzez skrzynkę pocztową Pytania do Wójta i zwrócenie uwagi na problemy jakie mogą występować w odbiorze komunikatów umieszczonych na stronach BIP Gminy Izabelin. 

Odpowiadając na pytanie o brak umieszczania informacji o przetargach realizowanych przez spółkę GPWiK Mokre Łąki w Truskawiu w zakresie gospodarki wodno – ściekowej pragniemy poinformować, iż zadania te – zgodnie z zasadami prowadzenia BIP - są realizowane i umieszczane na stronie BIP prowadzonej przez  GPWiK Mokre Łąki sp z o.o., która tak jak gmina Izabelin jest samodzielną osobą prawną. Informacje te znajdzie Pan pod adresem:  http://bip.mokrelaki.pl/p,25,przetargi. Mając na uwadze Pańskie pytanie  w zakładce Dla Mieszkańca/Inwestycje umieścimy także link „Inwestycje GPWiK Mokre łąki” odsyłający do strony internetowej GPWiK Mokre łąki, która zawiera informacje o przetargach i inwestycjach.

W kwestii „Regulaminu udostępniania informacji publicznej Urzędu Gminy Izabelin” pragnę poinformować, iż zamiarem osób realizujących przebudowę strony BIP Urzędu Gminy Izabelin w 2015 roku z p. Sekretarzem na czele było opracowanie takiego Regulaminu. Jednakże, wobec zapowiadanych w tamtym okresie zmian ustawy o dostępie do informacji publicznej wstrzymano się z jego utworzeniem. W latach 2016-2017 nastąpiło szereg zmian w ustawie o dostępie do informacji publicznej, a także  zaktualizowaliśmy Statut gminy i Regulamin organizacyjny UGI. Wobec faktu, że ustawa i akty wewnętrzne wyczerpująco regulują przedmiot dostępu do informacji publicznej, a Urząd Gminy Izabelin jest stosunkowo małą organizacją uznano, że opracowanie takiego Regulaminu jest zbędne. Wskazana przez Pana informacja została usunięta ze strony internetowej. 

Odpowiadając na pytanie o sens prowadzenia konsultacji społecznych w krótkim dwutygodniowym okresie szczytu urlopowego pragnę poinformować dlaczego konsultacje były przeprowadzone w tak krótkim czasie podczas wakacji:

Gmina Izabelin ze względu na rosnący ruch rowerowy w 2015 roku zdecydowała się na sporządzenie projektu budowy ścieżek rowerowych pozyskując na ten cel dofinansowanie w wysokości ok. 79% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, projekt „Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy – PROM”. Termin wykonania wspomnianego opracowania projektowego mijał 31.08.2015 r. Pierwotny przebieg tras rowerowych omijał centrum Izabelina C i biegł ulicami ul. Krasińskiego, ul. Rynkową i ul. Langiewicza. Dnia 06.05.2015r. wpłynęła petycja mieszkańców gminy Izabelin, aby ruch rowerowy poprowadzić ul. 3 Maja, gdyż jest to najbardziej wykorzystywana przez rowerzystów oś komunikacji. Przychylając się do propozycji mieszkańców, zmieniono pierwotny projekt, który wcześniej musiał być wstępnie zaakceptowany przez zarządcę drogi (ul. 3 Maja)- Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowiecki. Cała procedura zmiany projektu była bardzo czasochłonna. Gmina Izabelin postanowiła zmienione opracowanie poddać jeszcze konsultacjom społecznym, pomimo braku obowiązku przeprowadzenia takich konsultacji.  Ze względu na  nieprzekraczalny termin wykonania projektu (31.08.2015 r.), określony w warunkach dofinansowania z EU, musiały się one odbyć w pierwszej połowie sierpnia 2015 r. W związku z powyższym okres trwania konsultacji musiał być tak krótki, by projektant miał czas na wprowadzenie ewentualnych poprawek do projektu. Jednocześnie należy zaznaczyć, że informacja o przeprowadzanych konsultacjach społecznych została zamieszczona na gminnej stronie BIP w dniu 31.07.2015. przez p. Agnieszkę Sobczak. Wskazana przez Pana data 6 października 2015 r. odnosiła do dnia kiedy została zmieniona platforma gminnego BIP-u i wszystkie zawarte w nim informacje zostały wprowadzone ponownie, a system opatrzył je automatycznie datą przeprowadzenia tejże operacji.

Dziękujemy za kontakt i wskazanie potencjalnych problemów w zakresie komunikacji na stronie BIP.

Wyrażam przekonanie, że powyższe odpowiedzi w pełni wyjaśniają kwestie poruszone w zadanych przez Pana pytaniach. 


Z poważaniem,


Ryszard Haczek
Zastępca Wójta

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.