Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Szanowny Panie Wójcie,

W przestrzeni publicznej za sprawą Pani Radnej Joanny Białas (ubiegającej się o reelekcję do Rady Gminy z ramienia Komitetu Wyborczego „ Mieszkańcy Razem „ ) ukazał się wpis dotyczący głównych celów nadchodzącej kadencji w tym  zapowiedź rozpoczęcia dyskusji na temat GPWiK Izabelin.

„Kolejną ważną inwestycją, która w ogromnym stopniu wpłynie na komfort życia mieszkańców gminy, jest kontynuacja kanalizacji gminy oraz budowy wodociągów. Jest to przede wszystkim racjonalizacja zarządzania GPWiK „Mokre Łąki”. Powinniśmy zastanowić się nad wprowadzeniem partnerstwa publiczno-prawnego.”

Sztandarowym przykładem partnerstwa publiczno-prywatnego bo zapewne o takie partnerstwo Pani radnej chodziło (partnerstwo publiczno-prawne nie istnieje) ,jest w opinii wielu Polaków budowa i eksploatacja Autostrady Wielkopolskiej. Skutki i następstwa tegoż partnerstwa odczuwamy w swych kieszeniach do dzisiaj.

Dlatego też, w odniesieniu do gminy Izabelin pragnę zadać Panu następujące pytania. 

 1. Czy a jeśli tak, to kiedy, Rada Gminy Izabelin zajmowała się sprawą nieefektywności działania  władz GPWiK Mokre Łąki (rada nadzorcza , zarząd spółki) i jakie były ewentualne konkluzje i zalecenia ?
 2. Czy Pani Radna Joanna  Białas informowała organy spółki GPWiK Mokre Łąki lub organy Gminy  o ewentualnych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu spółki? Jakie towarzyszyły temu dokumenty?
 3. Czy zdaniem Pana aktualna sytuacja finansowa spółki GPWiK Mokre Łąki jest na tyle niepokojąca iż wymagałaby wsparcia ze strony podmiotów zewnętrznych?
 4. Czy organy Gminy Izabelin zarówno te wykonawcze jak i uchwałodawcze analizowały ewentualne skutki partnerstwa publiczno- prywatnego dla mieszkańców?
 5. Czy prawdą jest iż w chwili obecnej ponad 80% mieszkańców gminy Izabelin posiada możliwość przyłączenia się do gminnej sieci kanalizacycyjnej? Ilu spośród właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Izabelin przystąpiło do gminnej sieci?
 6. jakie jest stanowisko aktualnych władz Gminy Izabelin w odniesieniu do GPWiK Mokre Łąki?

Z poważaniem 
D. P.


Szanowny Panie,

Dziękuję za kontakt poprzez skrzynkę poczty elektronicznej. Odpowiadając na pańskie pytania pragnę poinformować, co następuje: 

 1. Rada gminy weryfikuje efektywność działania spółki Mokre łąki poprzez kontrole prowadzone przez Komisję rewizyjną Rady Gminy Izabelin. W toku przeprowadzonego postępowania  kontrolnego  nie wykazano jakichkolwiek przesłanek, które by wskazywały na nieefektywność działania władz spółki. Spółka w latach 2016-marzec 2018 realizowała nieodpłatnie zadania komunalne w zakresie utrzymania dróg, terenów i czystości w imieniu gminy, co powodowało, że wykazywała formalne straty z tego tytułu. Zadania te były finansowane zgodnie z przepisami prawa przez gminę w postaci dopłat. Od 1 kwietnia 2018 roku zadania komunalne w zakresie utrzymanie terenów zielonych realizuje GOSiR, a w zakresie utrzymania dróg  - Wydział Środowiska.
 2. Nie przypominam sobie by jakiekolwiek dokumenty w sprawie spółki wpłynęły ze strony pani Białas do UGI.
 3. Aktualna sytuacja spółki jest satysfakcjonująca. Spółka  realizuje wielomilionowe projekty inwestycyjne w zakresie infrastruktury wod-kan, gdyż skutecznie pozyskała dofinansowanie na poziomie ponad 13 mln zł do projektów o wartości przekraczającej 21 mln zł.
 4. Organy spółki i wójt nie są zainteresowane PPP w zakresie budowy i utrzymania gospodarki wod-kan. Przykłady negatywnych skutków takich rozwiązań z innych krajów europejskich oraz ograniczenia prawne w Polsce nie zachęcają także do korzystania z tej formy realizacji i utrzymania infrastruktutry wod-kan., która todziałaność jest tzw. monopolem naturalnym.
 5. W chwili obecnej 96% mieszkańców gminy Izabelin ma możliwość korzystania z wodociągu gminnego, a ponad 80% z kanalizacji. Z kanalizacji korzysta ponad 2500  posesji. Ok. 300 posesji znajdujących się w pobliżu kolektorów ściekowych zostanie podłączonych do nowo budowanej sieci kanalizacyjnej lub istniejącej w ciągu najbliższych 3 lat.
 6. Spółka GPWiK Mokre Łąki pozostanie spółką gminy Izabelin (100% kapitału). Nie zamierzamy prywatyzować jej, ani wchodzić w PPP.

Z wyrazami szacunku,


Ryszard Haczek
Zastępca Wójta
 

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.