Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Dzień dobry,

Chciałbym się dowiedzieć jaki procent wszystkich odpadów gminnych jest poddawany recykligowi?
W tabeli danych statystycznych nie znalazłem odpowiedniej rubryki, także prosiłbym o odpowiedź

Pozdrawiam
T. K.


Szanowny Panie,


Dziękuję za kontakt poprzez skrzynkę poczty elektronicznej „Pytania do wójta”.

Informuję, iż w 2017 r. ponad 98% odpadów odebranych z terenu gminy Izabelin zostało zagospodarowane w instalacji należącej do firmy BYŚ Wojciech Byśkiniewicz zlokalizowanej przy ul. Wólczyńskiej 249 w Warszawie będącej operatorem gminnego systemu gospodarowania odpadami – sortownia zmieszanych odpadów komunalnych i selektywnie zebranych oraz kompostownia kontenerowa frakcji organicznej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych.

Wszystkie zmieszane odpady komunalne z terenu gminy zostały poddane innym niż składowanie procesom przetwarzania. Jedynie 3,622 Mg (0,06%) odpadów z terenu gminy wytworzonych w wyniku mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych przekazano do składowania na składowisku– SATER OTWOCK Sp. z o.o., Składowisko odpadów komunalnych w Otwocku, ul. Johna Lennona 4, 05-400 Otwock.

Poniżej w tabeli przedstawiamy zestawienie ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów z terenu gminy Izabelin w 2017 roku.

Rodzaj odpadu

Kod odpadu

ilość [Mg]

Sposób zagospodarowania

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 01

2 436,483

R12

odpady ulegające biodegradacji

20 02 01

1 672,76

R3

opakowania z papieru i tektury

15 01 01

27,12

R12, R3

opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 02

17,726

R12

zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 06

1141,231

R12

opakowania ze szkła

15 01 07

0,029

R12

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 1701 06

17 01 07

0,9

R5

odpady wielkogabarytowe

20 03 07

160,8

R12

Razem

5457,049

 

Objaśnienia procesów odzysku i unieszkodliwiania odpadów wynikających z załącznika nr 2 ustawy o odpadach:

R3 – recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania),

R5 – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych,

R12 - wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11,

W zależności od frakcji osiągany poziom recyklingu za ostatnie lata kształtował się jak niżej:

A) Osiągnięte poziomy recyklingu przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w odniesieniu do poziomów wymaganych przepisami prawa, w latach 2012-2017 to:

 • 2012 rok: 40, 2% - minimalny poziom recyklingu wynosił 10%
 • 2013 rok: 21, 9% - minimalny poziom recyklingu wynosił 12%
 • 2014 rok: 24, 4% - minimalny poziom recyklingu wynosił 14%
 • 2015 rok: 28, 8 % - minimalny poziom recyklingu wynosił 16 %
 • 2016 rok: 24, 2 % - minimalny poziom recyklingu wynosił 18 %
 • 2017 rok: 77, 7% - minimalny poziom recyklingu wynosił 20 %

B) Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w latach 2012-2017 wyniosły:

 • 2012 rok: 100% - minimalny poziom recyklingu wynosił 30%
 • 2013 rok: 100% - minimalny poziom recyklingu wynosił 36%
 • 2014 rok: 100% - minimalny poziom recyklingu wynosił 38%
 • 2015 rok: 100 % - minimalny poziom recyklingu wynosił 40 %
 • 2016 rok: 100 % - minimalny poziom recyklingu wynosił 42 %
 • 2017 rok: 100 % - minimalny poziom recyklingu wynosił 45 %

C) Poziom ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku osiągnięte w ostatnich latach funkcjonowania gminnego sytemu gospodarowania odpadami wynoszą:

 • 2012 rok: 27,5 %   - przy maksymalnym dopuszczalnym poziomie masy odpadów 75%
 • 2013 rok:   7,00 % - przy maksymalnym dopuszczalnym poziomie masy odpadów 50%
 • 2014 rok:   0,18 % - przy maksymalnym dopuszczalnym poziomie masy odpadów 50% 
 • 2015 rok:   0,24 % - przy maksymalnym dopuszczalnym poziomie masy odpadów 50% 
 • 2016 rok: 14,64 % - przy maksymalnym dopuszczalnym poziomie masy odpadów 45% 
 • 2017 rok:   0,30 % - przy maksymalnym dopuszczalnym poziomie masy odpadów 45% 

Informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami w gminie Izabelin zawarte są w Analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Izabelin https://www.gmina.izabelin.pl/plik,1073,analiza-stanu-gospodarki-odpadami-2017-izabelin-pdf.pdf, jak również w Sprawozdaniach z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Link do sprawozdania za 2017r.: https://www.gmina.izabelin.pl/plik,1212,sprawozdanie-z-zakresu-gospodaropwania-odpadami-2017-pdf.pdf

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.