Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Szanowni Państwo,

uprzejmie proszę o wyjaśnienia jakimi kryteriami kieruje się gmina planując w sołectwie Hornówek wydatki na drogi w kwocie 2 850 000  a w Izabelinie C za 800 000 zł.
Skąd taka duża dysproporcja pomiędzy sołectwami?

Pozdrawiam
T. P.


W odpowiedzi na korespondencję mailową z dnia 13 grudnia, pragnę Panią poinformować, że kryteriami branymi pod uwagę przy planowaniu przebudowy i modernizacji dróg gminnych w roku 2020, były kryteria określone w Planie zrównoważonej mobilności dla gminy Izabelin, przyjętym Uchwałą nr XVII/134/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2019r.

Były to: kryterium uregulowanego stanu prawnego nieruchomości, kryterium uzbrojenia drogi w media, zatwierdzony i uzgodniony projekt budowlany, rodzaj i stan techniczny istniejącej nawierzchni, ocena bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, poparcie mieszkańców dla przyjętych rozwiązań dotyczących organizacji ruchu oraz zagospodarowania ulicy oraz funkcja ulicy i jej znaczenie w strukturze dróg gminnych.

W oparciu o powyższe kryteria, w planie inwestycyjnym na rok 2020, Rada Gminy Izabelin uchwaliła następujące zadania inwestycyjne, związane z przebudową i modernizacją dróg gminnych: ul. Przedszkolna w m. Laski, ul. Sosnowa w m. Hornówek, ul. Polna w m. Hornówek, ul. Końcowa w Izabelinie C, budowa drogi pomiędzy ul. I Poprzeczną w m. Hornówek oraz ul. Kordeckiego w Izabelinie B. Biorąc pod uwagę powyższe, wysokość środków inwestycyjnych zaangażowanych na zadania inwestycyjne w sołectwie Hornówek, wynika bezpośrednio z przyjętych kryteriów modernizacji dróg gminnych.

W przypadku ul. Polnej i ul. Sosnowej, podstawowym powodem wciągnięcia dróg w plan inwestycyjny był zły stan techniczny drogi oraz występujące okresowe utrudnienia z przejezdnością w związku z zalewaniem drogi wodami opadowymi, która w skrajnych sytuacjach przedostaje się na działki prywatne. Natomiast budowa drogi pomiędzy ul. I Poprzeczną w Hornówku i ul. Kordeckiego w Izabelinie B, pozwoli na uregulowanie ruchu wewnętrznego pomiędzy sołectwami Izabelin i Hornówek, realizowanego obecnie nieutwardzoną i nieoświetloną drogą gruntową.

Mateusz Milej
Zastępca Kierownika Wydziału Środowiska
 


Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2022. Obecnie trwają konsultacje społeczne w zakresie koncepcji zagospodarowania tych terenów. Łączna planowana wartość inwestycji to 1.100.000 zł.

Pozdrawiam
T. P.


W odpowiedzi na wiadomość mailową z dnia 13 grudnia, dotyczącą uszczegółowienia odpowiedzi poruszającej temat zagospodarowania terenu centrum w m. Izabelin C, pragnę Panią poinformować, że przekazane dane dotyczyły kosztów przypisanych w roku 2020 bezpośrednio do zadania polegającego na opracowaniu MPZP terenu wsi Izabelin C „Centrum”.
Dodatkowym zadaniem majątkowym, zapisanym w wieloletniej prognozie finansowej gminy Izabelin na lata 2020-2023, w wysokości 1.100.000,00zł jest zadanie inwestycyjne polegające na zagospodarowaniu terenu centrum w m. Izabelin C. Którego kształt, zakres , form i końcowa wartość będą wynikać z prowadzonych konsultacji społecznych MPZP.

Mateusz Milej
Zastępca Kierownika Wydziału Środowiska
 


Załączniki:

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.