Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Dzień dobry.
Mam pytanie w związku z wprowadzeniem od 2 stycznia 2020 roku w Urzędzie Gminy Izabelin nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu.
 
Jestem osoba starszą, więc prawdopodobnie nieuważnie przeczytałem nowy Regulamin Urzędu, ale nie znalazłem tam zapisów, realizujących zalecenia Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w zakresie:

 1. Działań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w instytucji.
 2. Dostosowania formy informacji do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 3. Działań informacyjnych ukierunkowanych na zwalczanie stereotypów, podnoszenie świadomości dotyczącej praw i godności osób z niepełnosprawnością oraz promocji zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.
 4. Dostępność usług i urządzeń dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Kompetencje pracowników instytucji.
 6. Dostępność budynków. 

Proszę o wskazanie w nowym Regulaminie Organizacyjnym Urzędu zapisów poprawiających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w życiu publicznym.

Pozdrawiam
J. B.


W odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące nowego Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Izabelin uprzejmie informuję, że regulamin organizacyjny jest dokumentem zawierającym opis struktury, podział zadań i zakres czynności komórek organizacyjnych oraz podstawowe zasady, normy i wzorce współdziałania. Zawarte w nim regulacje stanowią wytyczne dla pracowników, których muszą przestrzegać. Regulamin organizacyjny w urzędzie pełni przede wszystkim funkcję informacyjną i organizacyjną. Zawierając w schemat organizacyjny strukturę zadań, opis uprawnień i zakres decyzji spisanych w jednym dokumencie łatwo zapoznać się ze sposobem funkcjonowania urzędu. 

Regulamin organizacyjny jest wewnętrznym dokumentem i najczęściej zawiera dane dotyczące firmy/organizacji/instytucji tj. nazwę, adres siedziby, spis wszystkich wydziałów; opis struktury organizacyjnej z wyszczególnieniem wydziałów oraz stanowisk, najlepiej w formie graficznej oraz opis organizacji pracy  tj. zasady i cele funkcjonowania poszczególnych wydziałów oraz stanowisk, zakres działań, uprawnień, obowiązków oraz decyzji

W związku z powyższym dokument organizacyjny jakim jest regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Izabelin nie zawiera zapisów dotyczących osób z niepełnosprawnościami.

Jednocześnie informuję, że w pierwszej połowie stycznia zostanie zatrudniony w Urzędzie Gminy Izabelin koordynator gminny m.in. ds. osób niepełnosprawnych, który w ramach swoich obowiązków będzie rozwiązywał poruszone przez Pana kwestie. Jednym z pierwszych zadań będzie przygotowanie Programu Polityki na rzecz osób z Niepełnosprawnościami, który to dokument określi szczegółowo i usystematyzuje poruszane przez Pana zagadnienia.

Agata Bartoszewicz
Sekretarz gminy Izabelin
 

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.