Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Dzień dobry Pani Wójt,

Zwracam się do Pani z uprzejmą prośbą jednoznacznej interpretacji nie w pełni jasnych przepisów dotyczących planu przestrzennego zagospodarowania wzdłuż rowów melioracyjnych w Truskawiu.

Obecny plan zagospodarowania przestrzennego zakazuje budowy ogrodzenia wzdłuż rowu w odległości mniejszej niż 3m od linii rozgraniczającej idącej wzdłuż rowów. Jest to pas przeznaczony do prac konserwacyjnych rowów. W poprzednim planie zagospodarowania był dodatkowy zakaz budowy ogrodzeń w poprzek wyznaczonego pasa szerokości 3m od linii oraz przeznaczenie tego pasa jako traktu pieszego, oba te przepisy zniknęły w obecnym planie.

Urzędnicy gminy jak i Wód Polskich potwierdzili że rowy w Truskawiu nie należą do wód publicznych.

Pas 3m o którym mowa znajduje się na terenach prywatnych działek, jeśli nawet decyzja wyznaczenia traktu pieszego przez prywatne działki w przeszłości nie sprawiała problemu to teraz gdy coraz więcej mieszkańców buduje się na działkach graniczących z rowami, to przyzwyczajenie mieszkańców do spacerów w tym miejscu jest kłopotliwe. A bardzo uciążliwe jest poruszanie się tym pasem pojazdów typu quad, motocykl, skuter czy konno.

Urzędnicy gminy na piśmie jednoznacznie potwierdzili, że właściciele działek mogą zakazać wejścia na swoją działkę tabliczką informacyjną, jednak jest to bardzo słabe rozwiązanie, które nie pozwala kontrolować właścicielom swojej posesji i nie ogranicza pirackich przejazdów pojazdami. Kilka osób z urzędu ustnie zasugerowało zastosowanie ruchomego ogrodzenia w poprzek, które byłoby usuwane na czas konserwacji rowu, a pozwalało właścicielom na ochronę swojej działki, ale jednocześnie zastrzegli, że ostateczną decyzję podejmie Pani Wójt. To rozwiązanie byłoby też zgodne z Konstytucją RP art 31 ust. 3 mówiącym o tym, że ustawowe ograniczenia własności powinny być proporcjonalne, adekwatne i konieczne oraz by były jak najmniej uciążliwe dla obywateli.
Konserwacja rowów odbywa się nie więcej niż 2 razy w roku, a właściciele są w praktyce pozbawieni z korzystania ze swojej własności przez cały rok, co nie jest proporcjonalne, adekwatne i najmniej uciążliwe.

W związku z powyższym proszę Panią o taką interpretację przepisów, aby można było instalować ruchome ogrodzenie w poprzek pasa 3m, gdzie właściciele będą zobowiązani na jego usunięcie podczas prac konserwacyjnych rowów.

pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź, 
Ł. M.


Szanowny Panie

W odpowiedzi na maila z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie jednoznacznej interpretacji przepisów dotyczących planu przestrzennego zagospodarowania wzdłuż rowów melioracyjnych w Truskawiu informujemy co poniżej.

Z obfitej korespondencji mail’owej, jaką z Panem w poprzednich miesiącach prowadzili pracownicy Urzędu wynika, że zostało Panu powiedziane już wszystko. Dla przypomnienia podam w punktach kilka najważniejszych elementów:

 1. Wg ustaleń obowiązującego planu (Uchwała RGI Nr XXVI/208/13 z dnia 2013-03-20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek, Etap I) ogrodzenie może być realizowane w odległości nie mniejszej niż 3,0m od rowu. W miejscowym planie nie ustalono żadnego pasa (przejazdu czy przejścia) – teren jest dalej jako prywatny. Jest tylko zakaz grodzenia w planie min. 3,0m a bezwzględny obowiązek min 1,5 m bez grodzenia wynika z ustawy prawo wodne art. 232 ust. 1 .
 2. Teren przy rowie, jeżeli jest prywatny to nadal pozostaje prywatny. Rezerwa 3,0m od rowu (ściśle określona w przepisach) związana jest koniecznością prowadzenia okresowych robót konserwacyjnych rowu. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie by właściciel terenu chronił swoja własność, choćby przez postawienie tabliczki „Teren prywatny. Wstęp wzbroniony”. Plan nie ustala  w tym miejscu żadnej przestrzeni publicznej np. ścieżki rowerowej, przejazdu czy ciągu pieszego.
 3. Brak jest w Urzędzie informacji na temat zakresu i sposobu zagospodarowania, związanych w uzyskanym pozwoleniem na budowę tych działek, bowiem wszelka dokumentacja znajduje się w Starostwie w Wydziale Architektury.
 4. W sytuacji, że samo ogrodzenie nie wymaga ani pozwolenia ani zgłoszenia do służb architektoniczno-budowlanych, czyli Starosty, nad poprawnością realizacji obiektów budowlanych zgodnie z prawem (prawem budowlanym i planem miejscowym), w tym ogrodzenia, wyłączną kontrolę sprawuje Powiatowy inspektor Budowlany – i to  post factum. Uwagi i skargi w tym zakresie należy składać do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133.
 5. Po analizie w orzecznictwie sądów wskazanej przez Pana problematyki, a wiec naruszenie nieruchomości przez osoby trzecie poprzez przejście lub przejazd, należy stwierdzić, że problem ten ma podłoże cywilnoprawne a nie administracyjne.  Jedyną prawną drogą służącą właścicielowi gruntu dochodzenia swoich praw, jest zwrócenie się do osoby naruszającej własność gruntu z żądaniem zaprzestania naruszeń oraz ewentualne dochodzenie swoich praw przed sądem powszechnym w postępowaniu cywilnym, które należy wszcząć powództwem o ochronę własności na podstawie art. 222 § k.c.

Niestety, Wójt jako włodarz terenu gminy Izabelin nie może stawiać się ponad prawem a to oznacza, że każda decyzja musi być podejmowana w granicach prawa. Jeżeli przepisy rangi ustawowej stanowią o braku możliwości grodzenia to każda inna podjęta decyzja, jako niezgodna z prawem, jest nieważna. Dlatego też, wyrażona w ostatnim akapicie Pana maila prośba „o taką interpretację przepisów, aby można było instalować ruchome ogrodzenie w poprzek pasa 3m, gdzie właściciele będą zobowiązani na jego usunięcie podczas prac konserwacyjnych rowów” nie jest wykładnią do podejmowania decyzji, bowiem nie petent zainteresowany wyznacza jaka ma być podjęta decyzja a obowiązujące prawo.

Każdy jest zobligowany do przestrzegania prawa. Pan realizuje swoje zamierzenia inwestycyjne a odpowiednie służby nadzoru budowlanego będą egzekwowały jego przestrzeganie.

Z poważaniem 

Krzysztof Stańczyk
Kierownik Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego


UWAGA: Kolejne wnioski w tej samej sprawie, nie wnoszące nowych faktów, pozostaną bez rozpatrzenia.

Wyciąg z Ustawy Prawo Wodne

Art.  231.  [Obowiązki właściciela śródlądowych wód powierzchniowych]

Właściciel śródlądowych wód powierzchniowych:

 1. zapewnia osiągnięcie celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61;
 2. utrzymuje w należytym stanie technicznym koryta cieków naturalnych oraz kanały, będące w jego władaniu;
 3. zapewnia swobodny spływ wód powodziowych oraz lodów;
 4. współuczestniczy w odbudowywaniu ekosystemów zdegradowanych przez niewłaściwą eksploatację zasobów wodnych;
 5. umożliwia wykonywanie obserwacji i pomiarów hydrologiczno-meteorologicznych oraz hydrogeologicznych.

Art.  232.  [Zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych]

 1. Zakazuje się grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz do brzegu wód morskich i morza terytorialnego w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar.

Panie Krzysztofie,

Dziękuję za odpowiedź. Chciałbym jednak prosić o sprostowanie jednej sprawy. Urzędnicy gminy jak i Wody Polskie potwierdziły że rów melioracyjny o którym mowa nie jest kwalifikowany jako "wody publiczne", więc artykuł 232 Prawa Wodnego nie ma w tym miejscu zastosowania.

Do kogo mogę się zwrócić z prośbą aby konserwowane było tylko koryto rowu oraz nie koszony był pas wzdłuż rowu, który pośrednio zachęca ludzi do turystyki w tym miejscu?

pozdrawiam,
Ł. M.


Panie Ł.,

W tym przypadku ma zastosowanie Artykuł 231 pkt 2 Prawa Wodnego, który mówi, że na właścicielu spoczywa obowiązek utrzymania w należytym stanie technicznym koryta cieków naturalnych oraz kanałów, będących w jego władaniu.

Z poważaniem

Krzysztof Stańczyk
Kierownik Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego


Panie Krzysztofie,

Oczywiście, zgadzam się że art 231 pkt 2 ma zastosowanie. Jest tam wyraźnie napisane że utrzymanie dotyczy koryta cieków a nie pasa obok, dlatego tez chciałbym aby podczas konserwacji rowu koszone było tylko koryto.

Proszę aby w odpowiedzi umieszczonej na stronie gminy zaznaczyć że nie jest to woda publiczna, gdyż ma to krytyczne znaczenie jeśli chodzi o zakazywanie przechodzenia wzdłuż rowu. 

pozdrawiam,
Ł. M.


Panie Ł.,

W odpowiedzi na zapytana do Wójta w podobnej sprawie (odpowiedź zamieszczona na stronie) została już udzielona odpowiedź następującej treści:

”Zapisy art. 233 ust. 2 Ustawy Prawo wodne nie mają tu zastosowania, bowiem te odnoszą się do „wód objętych powszechnym korzystaniem”, przestrzeni ogólnodostępnej, wskazanej przez Wójta jako publicznej, np. w planie miejscowym. Rów w obowiązującym planie (dla wsi Truskaw) oznaczony jest symbolem WS – z przeznaczeniem jako wody płynące jest rowem odwadniającym teren przyległy. Rów ten podlega art. 214 Ustawy Prawo wodne jest rowem prywatnym i nie stanowi „wody objętej powszechnym korzystaniem”.

Wyciąg z przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz.U.2020.310 t.j.):

Art.  214.  [Wody stojące, wody w rowach]

Śródlądowe wody stojące, woda w rowie oraz woda w stawie, który nie jest napełniany w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi, znajdujące się w granicach nieruchomości gruntowej stanowią własność właściciela tej nieruchomości.

Art.  233.  [Obowiązek umożliwienia dostępu do wody]

(…) 2. Właściciel nieruchomości przyległej do wód objętych powszechnym korzystaniem jest obowiązany zapewnić dostęp do wód w sposób umożliwiający to korzystanie. Części nieruchomości umożliwiające dostęp do wód wyznacza wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji. (…)

W kwestii konserwacji terenu poza korytem rowu przypominam ponownie, że jest to teren prywatny i są to obowiązki właściciela. 
Wyręczając właścicieli, konserwację tą grzecznościowo, bo nie jest to obowiązkiem gminy ani gminnych przedsiębiorstw, wykonuje co najmniej 2 razy w roku GPGWiK „Mokre Łąki”. Wszelkie wątpliwości i uwagi proszę tam kierować. 

Z poważaniem

Krzysztof Stańczyk
Kierownik Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.