Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Dzień dobry,

Czy Urząd może udzielić informacji o dopuszczalności przejścia nad ciekiem naturalnym w miejscowości  Truskaw w kierunku od zbiornika Mokre Łąki na zachód do Kampinosu po stronie północnej?

Zauważyłem, że niektórzy właściciele ogrodzili teren w sposób blokujący dostęp i poruszanie nad ciekiem.

Przybliżona lokalizacja tego miejsca:
52.3002414N, 20.7779419E 
nr ewidencyjny działki wg geoportal: 143202_2.0025.2011

Czy w tym przypadku nie powinny być stosowane zapisy prawa wodnego art 232 i art 22 oraz dostęp wynikający z art. 233 ust. 2?

O ile Urzędowi wygodniej będzie odpowiedzieć w drodze e-mail, to poproszę.

W razie gdyby pytanie takie należało skierować do innej instytucji, to proszę o wskazanie kto jest władny odpowiedzieć.

Z poważaniem,
B. K.


Szanowny Panie

W odpowiedzi na wniosek Pana z dnia 30 sierpnia 2020 roku w sprawie dopuszczalności przejścia nad ciekiem wodnym w Truskawiu (przy działce nr ew. 2011 – identyfikacja wg danych przez Pana podanych) informujemy, że:

 1. W obecnym brzmieniu obowiązującego MPZP wsi Truskaw: „Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap I” (Uchwała RGI Nr XXVI/208/13 z dnia 2013-03-20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek, Etap I – publikacja Dz. Urzędowy Woj. Mazowieckiego poz. 6073 z dn. 31.05.2013 r.) zapisy dotyczące urządzenia terenu wzdłuż rowu południowego stanowią, że: ogrodzenia wzdłuż terenów oznaczonych symbolami: 1WS, 2WS, 3WS 4WS, 5WS, 6WS, 7WS, 8WS, 9WS, 10WS, 11WS sytuować w odległości minimum 3m od linii rozgraniczającej ww. terenów, w celu umożliwienia dojazdu pojazdom do konserwacji rowów . Plan nie ustala w tym miejscu ogólnodostępnego przejazdu i przechodu. Teren przy rowie, jeżeli jest prywatny to nadal pozostaje prywatny. Rezerwa 3,0 m od rowu (ściśle określona w przepisach) związana jest tylko z koniecznością prowadzenia okresowych robót konserwacyjnych rowu i jest to ustalony w planie zakaz grodzenia min. 3,0m, a bezwzględny obowiązek min 1,5 m bez grodzenia wynika z ustawy prawo wodne art. 232 ust.1.  Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie by właściciel terenu chronił swoja własność, choćby przez postawienie tabliczki „Teren prywatny. Wstęp wzbroniony”. Plan nie ustala  w tym miejscu żadnej przestrzeni publicznej np. ścieżki rowerowej, przejazdu czy ciągu pieszego. Jeżeli ktokolwiek poruszał by się po tym terenie prywatnym, powinien mieć zgodę na poruszanie się po terenie prywatnym od właściciela.
 2. Zapisy art. 233 ust. 2 Ustawy Prawo wodne nie mają tu zastosowania, bowiem te odnoszą się do „wód objętych powszechnym korzystaniem”, przestrzeni ogólnodostępnej, wskazanej przez Wójta jako publicznej, np. w planie miejscowym. Rów w obowiązującym planie oznaczony jest symbolem WS – z przeznaczeniem jako wody płynące jest rowem odwadniającym teren przyległy. Rów ten podlega art. 214 Ustawy Prawo wodne jest rowem prywatnym i nie stanowi „wody objętej powszechnym korzystaniem”.
 3. Natomiast mają tu zastosowanie zapisy art. 232 ust. 1 Ustawy Prawo wodne. W sytuacji, że samo ogrodzenie nie wymaga ani pozwolenia ani zgłoszenia do służb architektoniczno-budowlanych, czyli Starosty to nad poprawnością realizacji obiektów budowlanych zgodnie z prawem (prawem budowlanym i planem miejscowym), w tym ogrodzenia, wyłączną kontrolę sprawuje Powiatowy inspektor Budowlany – i to post factum. Uwagi i skargi w tym zakresie należy składać do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133.
 4. Po analizie w orzecznictwa sądów, wskazanej przez Pana problematyki dopuszczalności przejścia nad rowem południowym po jego północnej stronie, stanowi naruszenie nieruchomości przez osoby trzecie poprzez przejście lub przejazd. Należy stwierdzić, że problem ten ma podłoże cywilnoprawne a nie administracyjne.  Jedyną prawną drogą, służącą właścicielowi gruntu do dochodzenia swoich praw, jest zwrócenie się do osoby naruszającej własność gruntu z żądaniem zaprzestania naruszeń oraz ewentualne dochodzenie swoich praw przed sądem powszechnym w postępowaniu cywilnym, które należy wszcząć powództwem o ochronę własności na podstawie art. 222 § k.c.

Podsumowując, rów oznaczony w planie symbolem WS nie jest wodą objętą powszechnym korzystaniem, pozostaje w rękach prywatnych i tym samym na właścicielach spoczywa obowiązek jego konserwacji. Obowiązujący plan również nie wskazuje rowu jako terenu ogólnodostępnego w celu dopuszczalności przejścia i przechodu. Teren pozostaje prywatny i podlega przepisom cywilnoprawnym.

Z poważaniem

Krzysztof Stańczyk
Kierownik Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.