Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Proszę o informację na temat planów utwardzenia ul. Końcowej w Izabelinie C na odcinku od ul. Langiewicza do ul. Sierakowskiej. Według informacji uzyskanych od radnych, utwardzenie drogi ma być wykonane w czerwcu bieżącego roku.

 

 

Izabelin, dnia 24 lutego 2015 r.

W odpowiedzi na przesłanie pytanie, pragnę poinformować, iż utwardzenie wnioskowanego odcinka ul. Końcowej w Izabelinie C, rozpatrywane jest w ramach szerszego planu utwardzenia dróg gminnych o łącznej długości ok. 14,00km, które w 2013r. uzyskały sieć kanalizacji sanitarnej, a na dzień dzisiejszy posiadają nadal nawierzchnię gruntową lub tłuczniową.

Ze względu na skale przeprowadzonej inwestycji i możliwości budżetu, plany te mogą zostać w pełni zrealizowane w perspektywie najbliższych 2-3lat. Na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie podać wiążących terminów realizacji w/w zamierzenia dla wnioskowanej ulicy, ale pragnę zapewnić, iż jest brana pod uwagę w przywołanym wyżej zakresie prac.

Z chwilą wypracowania harmonogramu polepszenia standardu i utwardzenia dróg gminnych po robotach kanalizacyjnych, zaopiniowanego przez Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, możliwe będzie wybranie wykonawcy prac i przystąpienie do pierwszego etapu robót w okresie wakacyjnym tj. od czerwca do sierpnia, kiedy występują najkorzystniejsze warunki na wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego.

Do tego czasu możliwa jest jedynie realizacja bieżącego utrzymania nawierzchni ul. Końcowej poprzez jej wiosenne profilowanie i wałowanie połączone z ewentualnym uzupełnieniem kruszywem lokalnych ubytków.

Z poważaniem

Witold Malarowski

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.