Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Szanowny Panie Wójcie,

W gminnym BIPie pojawiło się ogłoszenie dot. opracowania dokumentacji projektowej systemu ścieżek rowerowych.

Drogi rowerowe to bardzo istotny element polityki transportowej gminy. Jego sensowne zaplanowanie, od ogólnego szczebla czyli wytyczenia głównych szlaków, po szczegółowy, czyli konkretne rozwiązania np. nawierzchni, jej ciągłości, niwelety, łukowania itp. mają bardzo istotne znaczenie dla późniejszego bezpiecznego i wygodnego użytkowania, a przede wszystkim decydują o tym, czy będą one wykorzystywane, czy też omijane przez rowerzystów. Decydują też o sensowności wydatkowania gminnych, czyli naszych pieniędzy.

Zarówno Stowarzyszenie Przyjazne Ulice jak i szereg innych osób czy instytucji ma sporą wiedzę i doświadczenie na temat dobrych praktyk w tym obszarze. Szkoda byłoby, aby kolejny wydatek gminny utrwalał popularne dziś w kraju, ale przestarzałe i często groźne dla użytkowników dróg błędy projektowe i wykonawcze.

W imieniu naszego Stowarzyszenia oraz zainteresowanych mieszkańców chciałbym zapytać, czy, i jeśli tak, to z kim i w jakim trybie była konsultowana mapa dróg rowerowych?

Czy były wykonywane pomiary ruchu na poszczególnych kierunkach?

Czy były prowadzone ankiety wśród obecnych i potencjalnych użytkowników tych dróg?

Z poważaniem,
Jan Putz
Stowarzyszenie Przyjazne Ulice

 

Izabelin, dnia 17 marca 2015 r.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana zapytanie, uprzejmie informuję, że dnia 05.12.2013 została podpisana umowa partnerska pomiędzy naszą gminą, gm. Legionowo, gm.Lesznowola,  gm. Piaseczno, miastem Ząbki a Miastem Stołecznym Warszawa, jako leaderem, dla projektu Programowania Rozwoju Obszaru Metropolitalnego – PROM. Powyższe partnerstwo zostało utworzone w celu realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, gdzie funkcję zarządzającą pełni Minister Infrastruktury i Rozwoju. Efektem realizacji powyższego projektu ma być opracowanie Strategii Obszaru Metropolii Warszawskiej oraz dokumentów technicznych dla zadań inwestycyjnych wpisujących się w powyższy dokument.

Jednocześnie w lutym 2014 roku nasza gmina podpisała porozumienie gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w perspektywie finansowej UE 2014-2020. W ramach powyższej współpracy przystąpiliśmy do projektu ”Rozwój sieci dróg rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”, który zostanie zgłoszony do dofinansowania ze środków UE w trybie konkursowym.

Przez długi czas trwały starania, by Minister Infrastruktury i Rozwoju wyraził zgodę na wykonanie dokumentacji technicznej w ramach PROM dla projektów planowanych do dofinansowania w ramach instrumentu ZIT. Dopiero na początku lutego br. zostaliśmy poinformowani, że projekt planowanych ścieżek rowerowych na terenie naszej gminy może zostać  sfinansowany w ramach PROM, musi jednak spełniać cele wskazane w strategii ZIT dla WOF 2014-2020+, czyli wpisywać się w koncepcję „transportu niskoemisyjnego”. Termin realizacji projektu został wyznaczony na koniec czerwca br.

Reasumując, na początku lutego br. zostaliśmy poinformowani, że możemy dostać dofinansowanie na projekt ścieżek rowerowych na terenie naszej gminy, jednocześnie zobligowani zostaliśmy wykonać go i rozliczyć do końca czerwca br. Projekt ten musi spełniać kryteria „transportu niskoemisyjnego”, czyli być alternatywą dla ruchu samochodowego, a trasy ścieżek rowerowych mają mieć funkcję komunikacyjną, prowadzić do węzłów przesiadkowych transportu publicznego i wpisywać się w siatkę dróg rowerowych gmin wchodzących w skład ZIT. Jednocześnie ulica Loteryjki w Laskach została wskazana przez Miasto Stołeczne Warszawa jako punkt, do którego zostaną poprowadzone ścieżki rowerowe od metra.

Zaproponowana przez naszą gminę koncepcja ścieżek rowerowych była konsultowana na  spotkaniach roboczych ZIT z gminami sąsiadującymi, wchodzącymi w skład ZIT, w celu stworzenia spójnego systemu ścieżek rowerowych. W najbliższym czasie zostanie wyłoniony projektant, który stworzy wspólny projekt sieci tras rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego spełniający kryteria ”transportu niskoemisyjnego”.

Każda gmina wchodząca w skład ZIT będzie mogła zgłaszać swoje propozycje.

Przebieg tras w stworzonej przez naszą gminę mapie dróg rowerowych podyktowany był przede wszystkim możliwościami technicznymi. Podstawowym kryterium było prowadzenie ścieżek w liniach rozgraniczających ulic po działkach, które są we władaniu  naszym lub innych instytucji państwowych.

Ważnym aspektem było również  istniejące zagospodarowanie tego obszaru, które musiało umożliwić poprowadzenie trasy rowerowej o szerokości 2m.

Przy tworzeniu przebiegu tras rowerowych nie był przeprowadzony pomiar ruchu w poszczególnych kierunkach, ani ankieta wśród obecnych i potencjalnych użytkowników tych dróg.

Obecnie został wyłoniony projektant, który sporządzi dokumentację projektową systemu ścieżek rowerowych na terenie gminy Izabelin. Na etapie tworzenia powyższego projektu planujemy zorganizowanie spotkania roboczego z zainteresowanymi organizacjami, instytucjami i innymi chętnymi osobami.

Z poważaniem,
Witold Malarowski
Wójt Gminy Izabelin

drukuj ()

  • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2015-03-18

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.