Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Szanowny Panie Wójcie,

ponieważ minął już spory kawałek czasu   chciałbym zapytać o aktualny status spraw, o których wspominał Pan w ostatniej informacji z września m.in. czy temat chodnika na Lipkowskiej w Hornówku jest rozwojowy.

Niestety wiadomo mi o anulowaniu przetargu na rozbudowę dalszą rozbudowę kanalizacji w naszej gminie z powodu odmowy przyznania środków unijnych. Mam tutaj pytanie jaka była przyczyna odmowy podana przez organ decyzyjny ponieważ dzwoniąc na Mokre Łąki nie uzyskałem takiej informacji. Ponadto rodzi się pytanie co  dalej w związku z tym faktem. Podobno w tej sytuacji  planowane są do realizacji w ramach pełnego kredytowania jednie wybrane ulice, pośród których nie ma np. ulicy Szyszkowej w Hornówku jak i wielu innych objętych projektem. Czy to prawda? Czy Mokre Łąki wystąpią ponownie o środki unijne w najbliższym czasie a jeżeli tak to w ramach jakiego konkursu/inicjatywy i w jakim terminie?

Pragnę również zwrócić uwagę na kiepski stan ulicy Szyszkowej jaki zaistniał od momentu położenia wodociągu i później prac przy kanalizacji na Lipkowskiej. Czekając spokojnie na ciąg dalszy tych prac tracę jednak nadzieję na to, że nie warto poprawiać w międzyczasie nawierzchni ulicy Szyszkowej zwłaszcza jej początkowych 100 m,  przydałoby się chociaż elementarne wyrównanie/korytowanie. Czy służby gminne monitorują jakkolwiek stan dróg gminnych i ulica Szyszkowa w Hornówku była kiedykolwiek przedmiotem ich zainteresowania ? - obawiam się, że przez ostatnich 4-5 lat chyba niekoniecznie.

Z poważaniem
M.M.

 

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytanie z dn. 10.03.2015 r., w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Hornówku, informuję że wniosek o dofinansowane ww. inwestycji składało GPWiK Izabelin „Mokre Łąki” i jako wnioskodawca dysponuje ono pełną korespondencją z instytucjami oceniającymi wnioski aplikacyjne. Proponuję zatem skierować do GPWiK Izabelin pisemne pytanie o przyczynę braku dofinansowania, a z pewnością uzyska Pan wyczerpującą odpowiedź.

Natomiast w styczniu 2015 r. GPWiK Izabelin złożyło wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w całej pozostałej do skanalizowania części Hornówka ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – XV rundy konkursowej. Z informacji uzyskanych w GPWiK wiemy, że wniosek przeszedł już pozytywnie pierwszy etap oceny – w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz drugi etap oceny – w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie trwa trzeci – ostatni etap oceny - wniosek badany jest przez ekspertów z Grupy Roboczej. Po aktualne informacje w tej sprawie proszę zwracać się również do GPWiK.

Nie chcąc tracić rozpoczynającego się sezonu budowlanego, GPWiK wystąpiło w marcu br. do WFOŚiGW o pożyczkę na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Pietkiewicza, Zielonej i Szkolnej w Hornówku. Prace budowlane w tym zakresie już trwają. Tego rodzaju pożyczka może być zakwalifikowana (pod pewnymi warunkami) jako wkład własny w opisanym wyżej projekcie dofinansowanym w ramach POIiŚ – oczywiście w przypadku uzyskania pozytywnej decyzji instytucji oceniających wniosek o dofinansowanie.  

Odnośnie Pańskiego pytania o budowę chodnika w drodze powiatowej ul. Lipkowskiej – proszę dowiadywać się o tę inwestycję u zarządcy tej drogi, czyli w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim. Z uwagi na potrzebę poprawy bezpieczeństwa pieszych na tym odcinku Gmina Izabelin występowała w latach ubiegłych do Powiatu Warszawskiego Zachodniego o realizację tej inwestycji z udziałem finansowym Gminy lecz jak dotąd postulat ten nie został zaakceptowany.     

Z poważaniem

Witold Malarowski

drukuj ()

 • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2015-05-14

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.