Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Szanowny Panie Wójcie

W dniu dzisiejszym zauważyłem rozpoczęcie prac nad montażem stacji bazowej w Izabelinie przy ulicy 3 maja. Osoby znajdujące się na terenie budowy, potwierdzili rozpoczęcie montażu urządzeń.

Inwestycja jest prowadzona pod nr. 2187/07 przez firmę Polkomtel Sp. z o.o.

Inwestycja ta, o ile mi wiadomo, prowadzona od 2007 roku, została wstrzymana z uwagi na wady prawne wydanego zezwolenia na jej prowadzenie.

1/ Czy jest Panu wiadome, jakie okoliczności zmieniły się w sprawie ww. zezwolenia, które spowodowały rozwiązanie wad prawnych stwierdzonych na etapie wydawania ww. zezwolenia i umożliwiły ponowne rozpoczęcie tej inwestycji?

2/ Czy tutejszy Urząd Gminy był adresatem jakiejkolwiek korespondencji związanej z ww. zezwoleniem i jakie stanowisko w tej sprawie zabierał?

3/ Czy znane są Panu Wojtowi jakiekolwiek opracowania, które miałyby służyć ocenie ewentualnego oddziaływania planowanej stacji bazowej na środowisko, w tym teren szkoły podstawowej znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej stacji bazowej? Czy uznałby Pan za stosowne zwrócenie się do określonych instytucji, które takie badania mogłyby przeprowadzić?

Jako mieszkaniec naszej Gminy oraz ojciec dzieci uczęszczających ww. szkoły, będę zobowiązany za zainteresowanie się sprawą oraz udzielenie informacji na powyższe pytania.

B.B.

 

Izabelin, dnia 11 czerwca 2015 r.

W związku zadanymi pytaniami informuję Pana, co następuje:

Ad 1. Cała procedura pozwolenia na budowę i administracyjny tok postępowania był prowadzony przez Starostę Warszawskiego Zachodniego. Starosta w dniu 20 listopada 2014 roku, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, wydał Decyzje nr 669/o/2014, w której odmówił uchylenia ostatecznej Dec. nr 2187/07 z dnia 02 października 2007 roku „zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę Stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM BT-10736 Izabelin New”. W związku z odwołaniem Stołecznego Zarządu Infrastruktury, Wojewoda rozpatrzył sprawę i Decyzją nr 15/C/2015 z dnia 05 lutego 2015 roku umorzył postępowanie odwoławcze, stwierdzając brak podstaw do uznania odwołującego się za stronę postępowania. Decyzja ta jest ostateczną w administracyjnym trybie postępowania. Ten stan prawny skutkuje wznowieniem prac budowlanych na przedmiotowym obiekcie.

Ad.2. Wójt nie posiada w procedurze „zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę Stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM BT-10736 Izabelin New” statusu strony. Dlatego też nie może w przedmiotowej sprawie zajmować stanowiska. Wójt dowiaduje się o ruchu budowlanym na terenie gminy z chwilą otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę. Organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę jest zobowiązany, na podstawie art. 38 ust.1 ustawy prawo budowlane (Dz.U. z 2013, poz. 1409), przesłać do wiadomości Wójtowi kopie wydanych decyzji.

Ad.3. Do wniosku z dnia 24 listopada 2005r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM BT 1 0736 IZABELIN NEW, dz. ew. 479, obręb wsi Hornówek w rejonie ul. 3-go Maja, gmina Izabelin, załączony został Raport w zakresie oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji. Na dzień dzisiejszy postępowanie jest w trybie odwoławczym.
Pełna dokumentacja związana z wydawaniem pozwolenia na budowę Stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM BT-10736 Izabelin New”, czyli projekt i wszelkie dodatkowe opracowania w tym ocena oddziaływania na środowisko, o których Pan wspomina, znajdują się w Starostwie Warszawskim Zachodnim w Wydziale Architektury w aktach sprawy. Budowa i odbiór Stacji Bazowych Telefonii Komórkowej jest ściśle związana z przepisami prawa polskiego. Cały proces budowy stacji bazowej telefonii komórkowej od fazy projektu do oddania jej do eksploatacji odbywa się pod kontrolą Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zmierzającą do ochrony zdrowia i życia ludzi. Przed oddaniem do użytkowania następują obliczenia wraz z opracowaniem graficznym, na którym są zawarte zasięgi promieniowania w stacji bazowej na środowisko. Raport jest dokumentem, który podlega ocenie przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Z raportu oddziaływania na środowisko wynikać będzie, czy lokalizacja wykonanej stacji jest bezpieczna dla ludzi. Przedsięwzięcie takie uzyskuje pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W innym przypadku brak jest pozytywnego uzgodnienia i brak zezwolenia na użytkowanie.

Z poważaniem

Witold Malarowski
Wójt Gminy

 

drukuj ()

  • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2015-06-11

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.