Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Izabelińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast i Gmin

L. P.

              Izabelińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast i Gmin

1.

Pełna nazwa organizacji

Izabelińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast i Gmin

2.

Adres siedziby

ul. Jana Matejki 21, 05-080 Izabelin

3.

Kontakt telefoniczny,

adres e-mail

Żaneta Wróbel 695625361

Katarzyna Renaud 502532570

info@ispmig.org

4.

Status prawny organizacji

Stowarzyszenie

nr KRS 0000408408

5.

Imię i nazwisko osoby reprezentującej organizację

Żaneta Wróbel - prezes zarządu

6.

Zakres działalności

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz Gminy Izabelin i jej mieszkańców poprzez tworzenie warunków organizacyjnych do wspierania i zacieśniania współpracy  zagranicznej, w szczególności z miastami i gminami partnerskimi gminy Izabelin.

Celami Stowarzyszenia są w szczególności:

a) pomoc we wspieraniu, utrwalaniu i rozwijaniu przyjacielskich kontaktów z miastami, gminami oraz jednostkami samorządu terytorialnego, zagranicznymi oraz krajowymi, w szczególności z miastami i gminami partnerskimi gminy Izabelin,

b) pomoc w wymianie doświadczeń i propagowaniu idei samorządności,

c) wymiana kulturalna we wszystkich jej aspektach, propagowanie wizerunku kultury polskiej, wspieranie idei wzajemnej tolerancji i porozumienia,

d) popieranie i pielęgnowanie osobistych kontaktów z obywatelami innych państw, zwłaszcza gmin partnerskich, w szczególności zaś wspieranie wymiany młodzieży,

e) rozwijanie postawy tolerancji, w duchu neutralności światopoglądowej, politycznej i wyznaniowej,

f) wspieranie intelektualne i organizacyjne społeczności lokalnej, w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieranie samorządu Gminy Izabelin, ze szczególnym uwzględnieniem nabytych podczas swej działalności doświadczeń i wiedzy,

g) nawiązywanie bezpośredniej współpracy z organizacjami o podobnych celach i charakterze działalności, w szczególności działającymi w gminach i miastach  partnerskich Izabelina,

h) pomoc w promocji Gminy Izabelin, popularyzacja wiedzy na temat historii gminy i   jej teraźniejszości.

7.

Strona internetowa

www.ispmig.org

 

drukuj (Izabelińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast i Gmin)

 • data: 2015-08-14

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.