Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Regulaminy konsulacji społecznych - sprawozdanie ze spotkania

Sprawozdanie ze spotkania Wójta Gminy Izabelin z mieszkańcami, radnymi i organizacjami pozarządowymi (27.03.2017 r.)

W dniu 27 marca 2017 r. odbyło się spotkanie Wójta Gminy Izabelin z mieszkańcami, radnymi i organizacjami pozarządowymi w sprawie omówienia dwóch projektów uchwał dotyczących regulaminów konsultacji społecznych prowadzonych:

- z mieszkańcami

- z organizacjami pozarządowymi.

W spotkaniu uczestniczyło jedenaście osób – Wójt Witold Malarowski, Wicewójt Ryszard Haczek, dwóch pracowników urzędu oraz przedstawiciele mieszkańców Gminy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i radni (zgodnie z listą obecności).

Celem spotkania było doprecyzowanie treści omawianych dokumentów.

Podczas spotkania zgłoszono następujące uwagi.

1. Zaproponowano, aby w § 1 ust. 5 projektu uchwały w sprawie określenia zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Izabelin (zwanego regulaminem) wypisać/wymienić wszystkie konsultacje, których obowiązek przeprowadzenia wynika wprost z przepisów prawa. Celem wprowadzenia takiego zapisu jest poinformowanie mieszkańców o tematyce i liczbie konsultacji społecznych, których obowiązek przeprowadzenia określają ustawy.

Stanowisko UG: Niniejszy wniosek został uwzględniony częściowo, ponieważ przyjęto inne rozwiązanie. W celu poinformowania mieszkańców o obowiązkowych i pozostałych konsultacjach, które przeprowadzane będą w danym roku kalendarzowym, raz w roku na gminnej stronie internetowej publikowana będzie ich lista. Zgodnie z § 12 projektu omawianej uchwały „Wójt do 31 grudnia każdego roku przedstawia Radzie informację o planowanych konsultacjach przewidzianych do przeprowadzenia w roku następnym.”

2. Zaproponowano, aby w § 5 ust. 3 niniejszego regulaminu zamieścić zapis, mówiący o konieczności pisemnego uzasadnienia skrócenia terminu przebiegu konsultacji (mniej niż 14 dni).

Stanowisko UG: zgłoszony wniosek został uwzględniony w całości. Do § 5 ust. 3 projektu przedmiotowej uchwały „Konsultacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - 5 przeprowadza się  w terminie nie krótszym niż 14 dni, chyba że szczególne okoliczności uzasadniają skrócenie tego terminu.” wprowadzono następujący zapis: „Szczególne okoliczności uzasadniające skrócenie terminu, o którym mowa powyżej, zostają zawarte w uzasadnieniu aktu prawnego o przeprowadzeniu konsultacji.”

3. Zgłoszono, aby dokumenty przygotowywane przez Urząd Gminy były bardziej przystępne dla mieszkańców. Zwrócono uwagę, że często redagowane są one językiem ustawowo-urzędowym, co dla mieszkańców jest niezrozumiałe, skomplikowane i trudne w odbiorze. Komunikaty kierowane do mieszkańców powinny być jasne, klarowne i napisane przystępnym językiem. Radna zgłosiła chęć konsultowania treści dokumentów kierowanych przez Urząd do mieszkańców pod kątem ich przystępności/zrozumiałości dla przeciętnego odbiorcy.

Stanowisko UG: Zasada przejrzystości wyrażona w § 3 pkt. 3 projektu uchwały w dużej mierze wyczerpuje zakres objęty uwagą. Urząd gminy jest świadom zapotrzebowania społecznego na przejrzyste (zrozumiałe) dokumenty dotyczące konsultacji.

4. Mieszkanka Gminy zgłosiła, iż w jej odczuciu brakuje „wyjścia Urzędu do mieszkańców”, tzn. mieszkańcy nie są informowani na bieżąco o planowanych działaniach Gminy np. inwestycyjnych.

Zaproponowano, aby dwa razy  w roku (styczeń i czerwiec) przekazywana była mieszkańcom informacja o inwestycjach planowanych na najbliższy rok budżetowy oraz inwestycjach zrealizowanych w poprzednim półroczu. Informacja mogłaby być publikowana w lokalnej prasie, na gminnej stronie internetowej, facebooku oraz przekazywana podczas ewentualnego spotkania z mieszkańcami.

Stanowisko UG: Gmina komunikuje planowane i realizowane zadania inwestycyjne poprzez publikację zadań zgłoszonych do budżetu i przyjętych po jego uchwaleniu, Informacje o realizowanych i planowanych zadaniach inwestycyjnych na dany rok oraz kwartalna informacja o realizowanych działaniach Urzędu Gminy Izabelin (UGI) i jednostek zamieszczane są w Listach do Sąsiada, newsletterze, na stronie gminnej www (m.in. https://www.gmina.izabelin.pl/93,inwestycje.html), w zakładce zawierającej odpowiedzi na Pytania do Wójta i na gminnym profilu FB. W noworocznych informacjach przekazywanych przez Wójta i w sprawozdaniach z wykonania budżetu przez UGI również znajdują się istotne informacje o planowanych i realizowanych zadaniach inwestycyjnych na terenie gminy. Również spółka Mokre Łąki na swojej stronie internetowej www.mokrelaki.pl informuje o kolejnych projektach dotyczących budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w naszej gminie. Z chwilą wprowadzenia nowej platformy komunikacji społecznej (co powinno nastąpić nie później niż w 2018 r.) przewidujemy dalszą poprawę komunikacji z mieszkańcami w zakresie obejmującym również inwestycje.

5. Zgłoszono projekt stworzenia gminnego portalu informacyjnego w celu budowania aktywnego dialogu społecznego. Gminna strona internetowa nie zaspokaja potrzeb mieszkańców.

Stanowisko UG: UGI jest w trakcie analizy kilku alternatywnych rozwiązań służących do realizacji i zarządzania komunikacją społeczną, w tym konsultacjami społecznymi. Zakładamy, że wybrane rozwiązanie informatyczne zostanie wdrożone nie później niż w 2018r.

6. Poruszono problem bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w Laskach między ulicami  Słoneczną i Poznańską. Aktualnie piesi wchodzący na jezdnię są słabo widoczni dla kierowców z powodu samochodów parkujących w pobliżu przejścia. Projekt przebudowy drogi przedstawiony przez Powiat Warszawski Zachodni nie gwarantuje poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu. Mieszkaniec Gminy prosi o zajęcie się tą sprawą przez Urząd Gminy Izabelin.

Stanowisko UG: Problem był już kilkakrotnie omawiany z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych (ZDP) i Starostą – odpowiedzialnymi za przebudowę drogi 3 Maja. Ponownie wystąpimy do ZDP z monitem o przyspieszenie rozwiązania problemu, co powinno nastąpić nie później niż wraz z przebudową ulic 3 Maja i Sienkiewicza, do realizacji którego to zadania Gmina i ZDP się obecnie przygotowują.

Poniżej zamieszczone zostały aktualne wersje dwóch regulaminów konsultacji społecznych. Dodatkowo przkazujemy Państwu regulamin przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkńcami z włączoną opcją śledzenia zmian w dokumencie.

 

 

drukuj (Regulaminy konsulacji społecznych - sprawozdanie ze spotkania)

 • data: 2017-04-21

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.