Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Konsultacje społeczne Statutów sołectw Gminy Izabelin

Od 17 maja do 16 czerwca 2017 r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie Statutów sołectw Gminy Izabelin. W tym terminie będzie można zgłaszać uwagi i opinie do konsultowanych dokumentów:

1) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy)

2) w formie pisemnej za pośrednictwem faxu na nr 22 722 80 06,

3) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: b.borys@izabelin.pl

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgłaszając się do udziału w konsultacjach, dodatkowo będą musiały wypełnić formularz do konsultacji, który będzie stanowił załącznik do zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji.

Projekt statutów sołectw Gminy Izabelin dostępny jest:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu,

2) na stronie internetowej Gminy (poniżej),

3) oraz w Wydziale Rozwoju Urzędu Gminy Izabelin (pok. nr 113) udostępniony jest w formie papierowej.

W dniu 27 maja 2017 r. (sobota), podczas Pikniku Rodzinnego przy Centrum Kultury Izabelin (w godz. 12.00-21.00), na stoisku Urzedu udostępniony zostanie projekt statutów i będzie można zgłaszać do niego uwagi.

W dniu 7 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 18.00, w sali koncertowej Centrum Kultury Izabelin przy ul Matejki 21, odbędzie się spotkanie z Wójtem, w sprawie omówienia statutów sołectw Gminy Izabelin.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu i w dyskusji wszystkich mieszkańców, sołtysów, rady sołeckie, radnych Gminy i organizacje pozarządowe.

Statut sołectwa jest aktem wewnętrznego prawa, regulującym organizację sołectwa oraz zasady i zakres jego działania. Przyjmując, iż jest to dokument zasadniczy dla funkcjonowania danego sołectwa, zapisy statutu powinny z jednej strony wynikać z obowiązujących przepisów prawa, a z drugiej strony, uwzględniając specyfikę każdego sołectwa, statut powinien zawierać regulacje zgodne z celami i zadaniami stawianymi w zakresie zaspokajania potrzeb danej wspólnoty mieszkańców. Obie te funkcje są wobec siebie komplementarne i wzajemnie warunkują obowiązujące regulacje oraz konieczność ich nowelizacji.

Postanowienia statutów sołectw Gminy wynikają bezpośrednio z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) i ściśle powiązane są ze Statutem Gminy Izabelin. Uchwalone zostały w 1999 r. a w międzyczasie dwukrotnie zmieniany był Statut Gminy i nowelizowano przepisy ww. ustawy. W związku z tym, w wyniku zmieniających się przepisów prawa i potrzeb społecznych mieszkańców należy dokonać zmian także w statutach sołectw tak, aby były one zgodne z obowiązującymi przepisami i odpowiadały na aktualne potrzeby mieszkańców.

 

drukuj (Konsultacje społeczne Statutów sołectw Gminy Izabelin)

 • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2017-05-02

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.