Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie statutów sołectw Gminy Izabelin

Konsultacje społeczne w przedmiocie Statutów sołectw Gminy Izabelin zostały przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr IV/17/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji społecznych” i na podstawie Zarządzenia Nr 212/2017 Wójta Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Przedmiotowe konsultacje odbyły się w terminie od 17.05.2017 r. do 31.07.2017 r.

Informacja o konsultacjach w przedmiocie Statutów sołectw Gminy Izabelin została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, na stronie internetowej Gminy, w newsletterze oraz przekazana radnym, sołtysom i organizacjom pozarządowym działającym na terenie Gminy Izabelin. Projekt Uchwały został wyłożony do wglądu w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Izabelin, w Wydziale Rozwoju.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiadał Wydział Rozwoju Urzędu Gminy Izabelin.

W konsultacjach mogli brać udział mieszkańcy Gminy Izabelin i organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

Podczas konsultacji odbyły się dwa spotkania (07.06.2017 r. i 17.07.2017 r.), w czasie których mieszkańcy i organizacje pozarządowe zgłaszali uwagi do konsultowanego projektu statutów sołectw. Spotkania miały charakter aktywnej i merytorycznej dyskusji. Ponadto uwagi przekazywane były również za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zgłoszone uwagi do konsultowanego dokumentu dotyczyły następujących zagadnień:

 1. wpisania do projektu statutów preambuły,
 2. doprecyzowania definicji „wydatków z budżetu gminy”,
 3. dodania sołectwu tzw. kompetencji miękkich, np. zadaniem sołectwa miałaby być integracja wspólnoty mieszkańców,
 4. określenia roli Rady Sołeckiej, liczby jej członków, zasad jej wyboru i funkcjonowania oraz kwestię opracowywania rocznego planu pracy Rady Sołeckiej,
 5. zmiany trybu wyboru sołtysa - z obecnie obowiązującego trybu (podczas zebrania sołeckiego) na tryb wyborów samorządowych całodniowych, w lokalu wyborczym z kampanią wyborczą,
 6. biernego prawa wyborczego dla osób zameldowanych, czynnego prawa wyborczego również dla właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy,
 7. kadencyjności sołtysów: ograniczenie funkcji sołtysa do dwóch kadencji,
 8. pełnienia funkcji sołtysa przez pracownika gminy - sołtys nie może być jednocześnie pracownikiem gminy,
 9. kwestia zastępstwa sołtysa podczas jego nieobecności,
 10. doprecyzowania rodzaj dokumentu, na podstawie którego przewodniczący zebrania wiejskiego ma prawo sprawdzić tożsamość osoby uprawnionej do głosowania – zamiast „dowodu osobistego” wprowadzono „dokument tożsamości ze zdjęciem”,
 11. rozszerzenia katalogu kanałów komunikacji z mieszkańcami, np. poprzez dodatkowe kanały komunikacji społecznej, takie jak: strona sołecka lub subdomena WWW gminnego dla sołectwa;
 12. nagrywania przebiegu zebrań wiejskich oraz zamieszczania w protokołach informacji o podjętych uchwałach, decyzjach i innych istotnych ustaleniach,
 13. zapisy przebiegu  zebrań wiejskich powinny być archiwizowane przez 5 lat,
 14. zmniejszenia liczby mieszkańców wymaganą do ważności podejmowanych uchwał na zebraniu wiejskim z 10% do 20 osób - mieszkańców uprawnionych do głosowania,
 15. przedstawiania przez sołtysa zebraniu wiejskiemu, oprócz sprawozdania z gospodarki finansowej sołectwa, również sprawozdanie z jego działalności,
 16. udostępniania sprawozdań rocznych sołtysów wszystkim innym radom sołeckim na terenie gminy,
 17. stworzenia możliwości organizowania spotkań rad sołeckich w formie telekonferencji – takie rozwiązanie ułatwiłoby członkom rad sołeckich częstsze spotkania,

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem jednolitego tekstu dokumentu.

Poniżej zamieszczony został dotychczasowy projekt statutów sołectw Gminy Izabelin.

drukuj (Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie statutów sołectw Gminy Izabelin)

 • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2017-08-30

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.