Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Konsultacje społeczne w sprawie zmian w Statucie Gminy Izabelin

Wójt Gminy Izabelin zaprasza mieszkańców i organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zmian w Statucie Gminy Izabelin.

Konsultacje odbędą się w terminie od 20.09.2018 r. do 03.10.2018 r.

W tym terminie będzie można zgłaszać uwagi i opinie do konsultowanego dokumentu:

 1. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy)
 2. w formie pisemnej za pośrednictwem faxu na nr 22 722 80 06,
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rada.gminy@izabelin.pl,
 4. pisemnie w punkcie konsultacyjnym.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgłaszając się do udziału w konsultacjach, proszone są o:

 • wypełnienie wniosku o konsultację, który załączony został poniżej (wymóg ten nie dotyczy organizacji, która znajduje się w bazie organizacji pozarządowych  prowadzonej przez Wójta na stronie internetowej Gminy),
 • zgłaszanie uwag zgodnie z formularzem do konsultacji, który stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenie Nr 326/2018 z dnia 4 września 2018 r. Wójta Gminy Izabelin i załączony został poniżej.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji znajdują się w Zarządzeniu Nr 326/2018 z dnia 4 września 2018 r. Wójta Gminy Izabelin, które również zamieszone zostało poniżej.

Konsultacjom społecznym podlega projekt zmian w statucie Gminy Izabelin. Zmiany te wynikają z ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 130), zwana dalej ustawą. Postanowienia ustawy, w zakresie dotyczącym ustroju gmin, będą obowiązywać rady gmin nowej kadencji. Zmiany statutu zostały przygotowane przez doraźną Komisje Statutową powołaną uchwałą Nr XXXVII/344/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 29 maja 2018r. 

Do najważniejszych zmian statutu należą: 

 • wprowadzenie obligatoryjnej komisji skarg, wniosków i petycji,  w statucie powołano przedmiotową komisje określając jej obowiązki, tryb i sposób działania (§14 oraz §§ od 67a do 67d Statutu). 
 • wprowadzono obowiązek transmitowana  i utrwalana za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrady rady gminy ( § 24 statutu)
 • wymóg głosowania imiennego (§§ od 54 do 56 statutu). 
 • ustawodawca wprowadził instytucje interpelacji i zapytań radnych (rozwiązania analogiczne funkcjonowały w Statucie Gminy od 2004r.) usunięcie  §§ 31 – 33 Statutu,
 • w ustawie wprowadzono inicjatywę uchwałodawczą dla obywateli, dla gmin liczących do 20 000 mieszkańców inicjatywa uchwałodawcza została przewidziana dla grupy, co najmniej 200 osób - zmiana § 47 ust. 1 pkt 5 
 • uprawnienia dla klubu radnych do wprowadzanie na każdą sesją rady gminy jednego projektu uchwały - § 96 ust. 1a i § 22 ust. 2a statutu 

Jednocześnie komisja statutowa dokonała  drobnych korekt dotyczących protokołów sesji, nr oddziałów w statucie oraz zmieniła zasady odczytywania projektów uchwał przed  ich głosowaniem na sesji rady.

drukuj (Konsultacje społeczne w sprawie zmian w Statucie Gminy Izabelin)

 • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2018-09-05

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.