Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Smsowy system informowania Podatników o terminie zapłaty zobowiązań lub o powstałych zaległościach z tytułu podatków i opłat

Wójt Gminy Izabelin informuje, że został wprowadzony smsowy system informowania Podatników o terminie zapłaty zobowiązań lub o powstałych zaległościach z tytułu podatków i opłat, tj. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, dzierżawy, wieczystego użytkowania, opłata za wywóz odpadów komunalnych.

Osoba, która wyrazi zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego w bazie sms Urzędu Gminy Izabelin, będzie otrzymywać krótkie bezpłatne wiadomości tekstowe w formie sms przypominające o terminie płatności posiadanych zobowiązań (nie wcześniej niż na 7 dni przed upływem terminu płatności), a w przypadku wystąpienia zaległości przypominające o konieczności jej uregulowania,

Jeżeli zobowiązany ureguluje zaległość w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości tekstowej (sms), to uniknie zapłaty kosztów upomnienia.

Wójt Gminy Izabelin zachęca i serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do wypełnienia oświadczenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie numeru telefonu komórkowego do celów wysyłania powiadomień. 

Druk oświadczenia do wypełnienia można pobrać w:

 • Kancelarii Urzędu Gminy Izabelin,
 • Referacie Podatków i Opłat Lokalnych (pokój nr 101), 
 • Referacie Gospodarki Odpadami (pokój nr 9), 
 • Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami (pokój nr 2),
 • Referacie Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa (pokój nr 5),
 • ze strony internetowej www.gmina.izabelin.pl

Wypełniony druk niniejszego oświadczenia należy złożyć:

 1. w Kancelarii Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, w godzinach pracy: poniedziałek w godzinach 9.00-18.00,  wtorek-piątek w godzinach 8.00-16.00, 
 2. przesłać pocztą na powyższy adres (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym), 

Uwaga: oświadczenia przesłane za pośrednictwem e-maila nie będą akceptowane.

ZAPRASZAMY
 

drukuj (Smsowy system informowania Podatników o terminie zapłaty zobowiązań lub o powstałych zaległościach z tytułu podatków i opłat)

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.