Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

KRYTERIA PRIORYTETYZACJI NAKŁADEK I REMONTÓW DRÓG W GMINIE IZABELIN - 02.01.2018 R.

W celu ustalenia kryteriów wyboru dróg gminnych w Gminie Izabelin do ich modernizacji przez realizujące to zadanie Referat Inwestycji i Referat Komunalny przy zakładanym budżecie rocznym nie niższym niż 1 mln zł przyjmuje się następujące kryteria:

  1. Koszt budowy/remontu/nakładki w przeliczeniu na mieszkańca stale zamieszkałego przy danej drodze (0-10 punktów – im niższy tym więcej punktów: do 2 000 zł – 10 pkt, o 1 pkt mniej za każde kolejne 2 000 zł/mieszkańca  i 0 pkt powyżej 20 000 zł/mieszkańca)
  2. Zabezpieczenie przed dalszą degradacją istniejącej nawierzchni destruktowej lub bitumicznej (0-5 punktów – zgodnie z ocenę funkcjonalno-użytkową firmy Transcomp z grudnia 2016 r. – drogi poniżej oceny 2.0 oraz drogi gruntowe otrzymują 5 pkt, drogi z oceną od 1.99 do 2.99 – 3 pkt; drogi z oceną 3.00 do średniej 3,62 – 1 pkt; pozostałe – 0 pkt)
  3. Drogi zaliczone do podstawowego układu drogowego miejscowości (5 punktów) – np. Małachowskiego-Słowackiego-Podbipięty, Jana Kazimierza, Brzozowa, Poznańska - Partyzantów
  4. Drogi wg wieku ich funkcjonowania w gminie/miejscowości (drogi powstałe przed 1995 rokiem – 5 pkt, przed 2000 – 4 pkt, przed 2005 – 3pkt, przed 2010 – 2 pkt, przed 2015 – 1pkt; po 2015 – 0 pkt)
  5. Drogi odtwarzane po budowie kanalizacji w  standardzie podwyższonym 1+ (gruntowa, utwardzona, destrukt, nakładka, droga z chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem) – 5 pkt
  6. Dobro publiczne i bezpieczeństwo – od 0 do 10 punktów, gdzie 10 punktów przyznaje się w sytuacji szczególnej potrzeby za względu na dobro publiczne i bezpieczeństwo (dojazd/wyjazd straży pożarnej, alternatywny wyjazd z gminy, umożliwienie przejazdu autobusom ZTM)
  7. Drogi z zabudowanymi pierzejami – od 0 do 5 pkt (przy czym: nie więcej niż 25% działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi posiadającymi pozwolenia na użytkowanie – 0 pkt, 26%-50% - 1 pkt; 51% - 75% - 2 pkt ; 76% - 90% - 3 pkt; powyżej 90% - 5 pkt)

Każda droga przed poddaniem przebudowie lub wejściem z położeniem nakładki powinna mieć wbudowaną infrastrukturę: wod-kan z podłączeniami do każdej działki, gaz, telefon, skablowaną sieć niskiego napięcia (PGE planuje skablować sieć niskiego napięcia w naszej gminie do 2025 r.). Drogi gminne, których modernizacje  uzyskają dofinansowanie unijne lub będą związane z procesem odtwarzania nawierzchni bitumicznej po budowie kanalizacji/wodociągu mogą być realizowane poza kolejnością.

Suma punktów uzyskanych w ramach w/w kryterium decyduje o kolejności realizacji projektów drogowych.

Kryteria mogą być aktualizowane lub modyfikowane nie częściej niż 1 raz w roku w terminie do 30 września, celem uwzględnienia harmonogramu projektów w budżecie na kolejny rok. 

Publikacja zaktualizowanej listy dróg na kolejny rok budżetowy następuje nie później niż przed 31 grudnia (ale nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu).

Harmonogram projektów sporządza, przechowuje, publikuje i aktualizuje Referat Komunalny w porozumieniu z Referatem Inwestycji.

Ryszard Haczek, Zastępca Wójta Gminy Izabelin
 

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.