Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Meldując się i rozliczając PIT w Gminie Izabelin zyskamy więcej!

Drodzy Mieszkańcy,

Wszyscy pragniemy, by nasza wyjątkowa zielona gmina się rozwijała, by z każdym kolejnym rokiem była ładniejsza i zapewniała coraz wyższy komfort życia nam - Mieszkańcom. Pragniemy, by było więcej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, dobrych dróg i chodników dla pieszych, lokali komunalnych dla potrzebujących będących ofiarami zdarzeń losowych, dobrze utrzymanej zieleni,  ścieżek rowerowych, lamp ulicznych, miejsc rekreacji i sportu do spędzania wolnego czasu i integracji społecznej oraz by był porządek i czystość oraz jak najmniej ciemnych ulic, korków, dziur, przełomów i kałuż na naszych drogach. 

Zapewniam, że takie są cele działania i zadania realizowane przez Wójta, Radę Gminy, Urząd Gminy i jednostki organizacyjne Gminy oraz spółkę Mokre Łąki zgodnie ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030. Wiemy, że dróg osiągnięcia takiego stanu jest kilka, ale wszystkie mają jeden wspólny mianownik: środki finansowe i zaangażowanie społeczne Mieszkańców.  Najbardziej istotnym źródłem dochodów budżetowych gminy służących do finansowania inwestycji i usług komunalnych jesteśmy my – zameldowani Mieszkańcy gminy Izabelin rozliczający podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Bielany. Dochody z PIT w 2015 roku wyniosły ponad 24 mln zł.  Niestety wysoka była także kwota „superpodatku”, jaką nasza izabelińska wspólnota odprowadziła do budżetu państwa w postaci świadczenia wyrównawczego (tzw. janosikowe), która za 2015 r. wyniosła blisko 1,6 mln zł.  Przy okazji prac nad strategią rozwoju gminy policja powiatu warszawskiego-zachodniego  poinformowała, że wg jej danych w naszej gminie mieszka o 2000 osób więcej niż jest ich zameldowanych, czyli około 12200, a nie 10200 osób. Dlatego w grudniu 2015r. przeprowadziliśmy akcję ulotkową, zachęcając osoby niezameldowane do zameldowania się w naszej gminie oraz osoby rozliczające podatek PIT w innych gminach do rozliczania podatku jako Mieszkańcy gminy Izabelin w Urzędzie Skarbowym Warszawa - Bielany.

Efektem tych działań było bardzo istotne zwiększenie liczby podatników PIT za 2015 rok w naszej gminie (z 6435 do 7478 podatników - wg danych Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany) oraz wzrost liczby osób meldujących się w 2016 (186 meldunków w ciągu 3 kwartałów 2016 r., wobec 134 w 2015 r.). Skutkiem tej akcji będzie także wzrost dochodów gminy z tytułu udziału w PIT za 2016 r. rzędu 2,5 mln zł (ostateczne dane będą znane w czerwcu 2017 r.).

Problem istnienia grupy 2000 niezameldowanych osób niepokoi, gdyż rodzi bardzo  wymierne ujemne konsekwencje finansowe dla gminy, a co za tym idzie obciąża wszystkich członków naszej wspólnoty zmniejszając środki na rozwój gminy. Większość z niezameldowanych osób nie zdaje sobie sprawy, że każda z nich wskutek braku społecznego zaangażowania w zakresie zameldowania się w naszej gminie zwiększa „janosikowe” o 450 zł rocznie. Informujemy więc po raz kolejny o tym fakcie. Jeżeli wspomniane powyżej 2 tysiące niezameldowanych osób mieszkających na terenie naszej gminy dopełniłoby obowiązku meldunkowego to zyskalibyśmy jako wspólnota ok. 900 000 zł rocznie (o tyle zmniejszyłoby się „janosikowe” ), co pozwoliłoby na wprowadzenie np.  I strefy biletowej przez ZTM na terenie całej gminy lub realizację innych potrzebnych gminie inwestycji. Jeżeli zameldowanie byłoby zrealizowane przez te 2 tysiące osób już w momencie wprowadzenia „janosikowego” w 2004 roku, to najprawdopodobniej w chwili obecnej nie mielibyśmy jako gmina ani złotówki zadłużenia, które wynosi obecnie 12,5 mln zł. Tyle mniej więcej kosztowała budowa szkoły podstawowej przy ulicy Wojska Polskiego.

Równie istotnym problemem decydującym o finansach naszej gminy jest kwestia niedopełniania przez niektórych Mieszkańców (zarówno zameldowanych, jak i niezameldowanych) ustawowego obowiązku – zgodnie z art. 17 Ustawy Ordynacja Podatkowa - rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania z ostatniego dnia roku podatkowego. Takim urzędem jest dla nas Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany. Jeżeli takich osób jest jeszcze około 500, to – przeliczając wg danych z Urzędu Skarbowego za 2015 rok - gmina traci dodatkowo średnio 1,6 mln zł rocznie dochodu, gdyż w 2015 roku każdy podatnik, który rozliczył PIT jako mieszkaniec gminy Izabelin przysporzył swojej gminie średnio 3227 zł dochodu.  Dla informacji, za kwotę 1,5 mln zł wykonujemy obecnie przebudowę prawie 1 km ulicy Brzozowej w Laskach (z chodnikami i oświetleniem). Za taką samą kwotę możemy wykonać naprawę nawierzchni dróg o szerokości 5 metrów i długości 5 km oraz położyć na nich nakładki bitumiczne o grubości 4 cm (w tym roku wykonaliśmy ponad 3,5 km takich napraw i nakładek w naszej gminie).

Mając na uwadze potrzebę zwiększenia dochodów gminy – na czym nam wszystkim zależeć powinno -  w tym zwłaszcza z tytułu udziału w podatku PIT i poprzez redukcję „janosikowego”, zachęcam wszystkich Mieszkańców naszej gminy, aby złożyli w urzędzie Skarbowym Warszawa - Bielany swe roczne rozliczenia PIT za 2016 r. (składane do 30 kwietnia 2017 r.) podając jako adres zamieszkania miejscowość z terenu naszej gminy.

Pamiętajmy także, że dla rozliczenia podatku PIT na rzecz naszej gminy nie jest wymagane zameldowanie w naszej gminie - wystarczy jedynie oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie naszej gminy podane w zeznaniu rocznym lub w formularzu ZAP-3 (osoby za które roczne rozliczenia PIT wypełnia płatnik np. emeryci, renciści).

O tym, ile środków więcej w najbliższych latach gmina pozyskiwać będzie z tytułu udziału w podatku PIT i dzięki zmniejszeniu kwoty „janosikowego” zadecyduje w dużej mierze to ilu zameldowanych mieszkańców i podatników nam przybędzie w kolejnych latach.

Aby tych z Państwa, którzy jeszcze nie są zameldowani  zachęcić do stania się ”Izabelińczykami” - a tych którzy już od dawna są zameldowanymi podatnikami docenić - planujemy w pierwszej połowie 2017 r. wprowadzić „Kartę Izabelińczyka”, która będzie uprawniała mieszkańców zameldowanych i rozliczających podatki w gminie Izabelin do wielu interesujących specjalnych ofert.  

Pamiętajmy, że obowiązek  zameldowania się w ciągu 30 dni od dnia zamieszkania obowiązuje i będzie nadal obowiązywał przynajmniej do końca 2017 roku, a nieoficjalnie wiadomo, że pozostanie na zawsze, gdyż zostanie poddany jedynie nieznacznej modyfikacji.

W imieniu wszystkich Mieszkańców i swoim własnym dziękuję każdemu zameldowanemu i rozliczającemu podatek dochodowy od osób fizycznych MIESZKAŃCOWI za pozytywną odpowiedź na apel w sprawie rozliczania  PIT za 2015 rok. Mogliśmy wykonać dzięki większym wpływom z tego tytułu więcej inwestycji i zadań niż planowaliśmy pierwotnie w naszym budżecie na 2016 rok. Mam zarazem przekonanie, że budżet na rok 2017 także dzięki nam – Mieszkańcom, będzie jeszcze większy co pozwoli zrealizować naszej gminie kolejne ważne i przydatne nam inwestycje. A czeka nas sporo, o czym wkrótce będziemy informować.

 

Wójt Gminy Izabelin

Witold Malarowski


 

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.