Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Aktualności

Stronicowanie

 • Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektów statutów sołectw Gminy Izabelin

  2020.08.07

  Konsultacje społeczne projektu statutu sołectw Gminy Izabelin zostały przeprowadzone na podstawie art. 30 ust. 1 w zw. z art. 5a ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz Uchwały Nr XXV/207/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Izabelin oraz Uchwały Nr XXV/208/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz na podstawie Zarządzenia Nr 174/2020 Wójta Gminy Izabelin z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów sołectw gminy Izabelin.

 • Informacja w sprawie biletów autobusowych na przejazd linią Z10

  Informacja w sprawie biletów autobusowych na przejazd linią Z10

  2020.08.07

  Zgodnie z informacjami publikowanymi na stronach UG Izabelin, przekazanymi wcześniej przez Zarząd Transportu Miejskiego na całej linii autobusowej Z10 obowiązują bilety ważne w I strefie biletowej. 

  Pasażerowie posiadający bilety ważne w I strefie, na których w trakcie kontroli biletów nałożono karę za brak ważnego biletu, proszeni są o składanie w ZTM odwołań od wezwania do zapłaty: https://warszawa19115.pl/-/odwolanie-od-wezwania-do-zaplaty-zarzad-transportu-miejskiego-

  Informacja pasażerska w pojazdach na linii Z10 zostanie uzupełniona przez ZTM o informacje dotyczące obowiązującej w pojazdach taryfy.

 • Awaria sieci wodociągowej

  Awaria sieci wodociągowej

  2020.08.06

  W wyniku awarii sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody do godziny 22:00 na terenie wsi Truskaw, Hornówek, Izabelin C, Izabelin B oraz Sieraków.

 • Awaria sieci wodociągowej Izabelin C

  Awaria sieci wodociągowej Izabelin C

  2020.08.06

  Awaria sieci wodociągowej Izabelin C ulica Krasińskiego i ulice w promieniu 300 metrów minimum do 19.00

  Prosimy o śledzenie informacji.

 • Skazani na SMOG cz.2

  Skazani na SMOG cz.2

  2020.08.05

  Od kilku tygodni staram się sukcesywnie docierać do mieszkańców naszej gminy, którzy jeszcze posiadają piece na paliwa stałe. W trakcie rozmowy nakłaniam mieszkańców do skorzystania zarówno z dotacji celowej z budżetu gminy do wymiany pieca jak również zachęcam do ubiegania się o dotację z programu Czyste Powietrze. Czasem takie rozmowy przeradzają się w decyzję o wymianie pieca co powoduje, że wykonywana praca ma sens.

  Wymiana pieców to najbardziej namacalny i mierzalny aspekt walki o czyste powietrze - jestem w stanie pokazać: ile już pieców zostało wymienionych, ile jeszcze mamy do wymiany, ile mniej spalamy węgla, ile mniej produkujemy zanieczyszczeń powietrza etc. To czego nie jestem w stanie zmierzyć i pokazać to na ile dobre praktyki utrwaliły się w nas samych…

 • Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu "Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Izabelin"

  2020.08.05

  Konsultacje społeczne projektu „Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Izabelin” zostały przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXV/207/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Izabelin, zgodnie z Uchwałą Nr XXV/208/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz na podstawie Zarządzenia Nr 173/2019 Wójta Gminy Izabelin z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu regulaminu „Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Izabelin”.

 • Konkurs na mural patriotyczno-historyczny w Truskawiu rozstrzygnięty!

  Konkurs na mural patriotyczno-historyczny w Truskawiu rozstrzygnięty!

  2020.08.04

  9 osobowa komisja konkursowa po dyskusji zdecydowała w glosowaniu, że na murze na truskawskiej pętli zostanie umieszczony mural autorstwa Bartosza Leszczyny i Piotra Możdżenia z Grupy „Muralion” Zwycięski mural uzyskał łącznie 43 pkt; drugie miejsce zajęła również praca Grupy „Muralion” (34,5 pkt.), a trzecie Joanny Jarco (31 pkt.). Komisja oceniła łącznie dziewięć zgłoszonych w terminie prac.

 • Rolniku, przygotuj się do spisu!

  Rolniku, przygotuj się do spisu!

  2020.08.04

  Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem.

 • Wybory na sołtysa Truskawia 2020 - kalendarz wyborczy

  2020.08.04
  • 30 lipca – zarządzenie Wójta Gminy Izabelin w sprawie określenia terminu i miejsca wyborów sołtysa i terminu zgłaszania kandydatów na sołtysa sołectwa Truskaw w Gminie Izabelin. 
  • 30 lipca - zarządzenie Wójta Gminy Izabelin w sprawie ustalenia terminu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Truskaw w Gminie Izabelin oraz w sprawie ustalenia diet dla członków komisji wyborczej. 
  • 30 lipca-10 września – zgłaszanie kandydatów na sołtysa i członków komisji wyborczej.
  • 11 września – ogłoszenie listy kandydatów na sołtysa oraz ogłoszenie składu komisji wyborczej. 
  • 11-20 września – kampania wyborcza prowadzona przez poszczególnych kandydatów na sołtysa. Zakres oraz sposób prowadzenia kampanii zależy od konkretnego kandydata. 
  • 20 września – wybory w lokalu wyborczym mieszczącym się w Szkole Podstawowej ul. 3 Maja 49 w godzinach 9.00–18.00.

  Wszystkie informacje, dokumenty, harmonogram i zarządzenia a także poradnik są dostępne w zakładce Sołectwa->Wybory Sołeckie 2020 (gmina.izabelin.pl/wyborysoleckie2020)

 • Dobre Poniedziałki z Psem!

  Dobre Poniedziałki z Psem!

  2020.08.03

  Zapraszamy na drugi spacer z cyklu Dobre Poniedziałki z Psem!

  https://www.facebook.com/events/3163990790385982/

Stronicowanie

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.