Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Planowanie przestrzenne w Gminie Izabelin

Wzmiankowane w dokumentach z początków XV wieku, informacje o osadnictwie, zlokalizowanym na terenie dzisiejszej wsi Truskaw, stanowią dowód o rozpoczętym naturalnym rozwoju gospodarczym i przestrzennym rejonu. W wyniku zapoczątkowanego procesu już w XIX wieku w śródpuszczańskiej wsi Truskaw można było naliczyć 30 chałup. Sąsiednie wsie Laski i Sieraków - nie pozostawały w tyle. Świadczy o tym fakt, że na początku XX wieku w samym Sierakowie można było naliczyć ok. 140 chałup. Postępujący ruch osiedleńczy powodował gwałtowny rozwój przestrzenny okolicznych wsi w okresie międzywojennym. Wówczas to nastąpiła parcelacja folwarku Izabelin, który został zarejestrowany jako pierwsze osiedle mieszkaniowe w rejonie Puszczy Kampinoskiej. Dzieląc teren przewidziano ulice o szerokości od 10,0m do 25,0m oraz duże działki o powierzchni od 900m2 do ponad 4000m2, przeznaczając je głównie pod zabudowę mieszkaniową. Ten układ ewidencyjny działek, z niewielkimi zmianami funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Wykształcony przez lata układ przestrzenny został w 1978 roku objęty Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Babice, który tereny siedmiu sołectw obecnej gminy Izabelin wskazywał jako przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i częściowo pod usługi towarzyszące. 

Na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1994 roku, (Dz.U. poz. 671) w sprawie utworzenia i znoszenia gmin, ustalenia ich granic (…) została utworzona gmina Izabelin, w skład której weszły obszary wsi Izabelin C i Izabelin B, Hornówek, Laski, Mościska, Sieraków i Truskaw z gminy Stare Babice. Łącznie Gmina Izabelin zajmuje powierzchnię blisko 6500 ha, z czego 77% stanowi teren znajdujący się w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego. Porządek przestrzenny w dacie powstania nowej gminy był wówczas regulowany Miejscowym Planem Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stare Babice, przyjętym Uchwałą Nr XVII/115/92 Rady Gminy Stare Babice, z dnia 20 maja 1992 roku. 

Dzisiaj po ponad dwóch dekadach od powstania naszej gminy, uchwalone w oparciu o ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (obecna nazwa ustawy regulującej przepisy „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”) dokumenty planistyczne, zarówno studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego poszczególnych wsi i ich fragmentów, objęły wszystkie miejscowości w granicach zainwestowanych terenów wiejskich (z wyjątkiem niewielkiej części wsi Laski i terenu parku). 

Obecnie zostało już uchwalonych 36 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które objęły 931,4 ha, co stanowi ok. 94 % powierzchni gminy z wyłączeniem obszarów Kampinoskiego Parku Narodowego. Brakujące 6% to teren znajdujący się w granicach Ośrodka Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Problemem do rozwiązania nadal pozostaje wieś Sieraków, która w całości znajduje się w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego.

W planowaniu przestrzennym dla terenu całej gminy jako podstawowa została  określona funkcja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Miejscowo wprowadzona została towarzysząca jej nieuciążliwa zabudowa usługowa, głównie związana z potrzebami bytowymi mieszkańców. 

Wyjątek stanowi wieś Mościska. Na gruntach, które Gmina uzbroiła w pełną infrastrukturę techniczną, została utworzona strefa usługowo-przemysłowa. Na terenie tym działa obecnie szereg dużych i znanych firm takich jak: Kolporter, Joanna, KGL, Mawi, Tynkbud, jak zarówno szereg mniejszych takich jak: Auto Wróbel, Sevilla, Tobłysk i inne.

Gmina nie tylko zbywała grunty, ale również pozyskiwała je dla potrzeb związanych z funkcjonowaniem gminy. W dniu powstania Gmina Izabelin stała się właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 31ha, z czego przeważającą część stanowiły grunty oddane w użytkowanie wieczyste. W okresie dwudziestu lat zasób mienia gminnego wzrósł do ok. 65 ha. Znaczną cześć tej powierzchni stanowią drogi gminne, ale również inne grunty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wspólnoty mieszkańców. 

W dniu 28 czerwca 2017 roku Rada Gminy Izabelin podjęła Uchwałę Nr XXVIII/231/17 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin oraz aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Izabelin. Na podstawie przeprowadzonej przez Wójta Gminy Izabelin oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin oraz aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Izabelin, Rada Gminy stwierdziła aktualność Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin przyjętego uchwałą nr XXIX/240/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 3 lipca 2013 r. zgodnie z wynikami opracowania oraz aktualność miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Izabelin, zgodnie z wynikami opracowania. Całość obszernego opracowania p.t. „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Izabelin, kadencja 2014-2018”, będącego załącznikiem nr 1 do wspomnianej Uchwały, dostępna jest na stronie internetowej Gminy Izabelin pod adresem: http://www.bip.izabelin.pl/art,472,analiza-zmian-w-zagospodarowaniu-przestrzennym-gminy-izabelin-kadencja-2014-2018

Z przyjętego dokumentu wynika, że obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin oraz miejscowe plany uznane są za spójne i zgodne z przyjętą obecnie Strategią zrównoważonego Rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030. Wynika z niego również zgodność Studium z ustawą z dnia 27 marca 2013 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ( Dz.U. z 2004 r. nr118, poz. 1233 ze zm.). Utrzymanie aktualności Studium przyjętego w 2013 roku wymagało jednak wprowadzenia zmian, w związku z ciągle zmieniającym się prawodawstwem. W dniu 22 listopada 2017 roku uchwałą nr XXXII/275/17 Rada Gminy Izabelin przyjęła zmianę Studium stanowiącą jednocześnie ujednolicony i zaktualizowany dokument.

Analizując obowiązujące w gminie miejscowe plany, w prezentowanym dokumencie pozytywnie oceniono sytuacją planistyczną w gminie Izabelin. Mimo iż wykazano stosunkowo niski, bo 15% stosunek pokrycia planami terenu gminy, faktycznie poza obszarami Kampinoskiego Parku Narodowego miejscowymi planami pokryte jest ok. 94% zamieszkałego terenu gminy, co jest bardzo dobrym wynikiem na tle pozostałych regionów Polski. Jednakże w związku z ciągle się zmieniającym prawodawstwem oraz potrzebami mieszkańców, obowiązujące miejscowe plany nadal muszą być aktualizowane i dostosowywane do nowych przepisów i wprowadzanych funkcji, a wszelkie nieścisłości i niezgodności w trakcie procedury uchwalania eliminowane.

Przepisy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy regulujące działalność samorządu nie nakładają na gminy obowiązku sporządzania planów miejscowych, wskazują tylko, że dbałość o ład przestrzenny jest zadaniem własnym gminy. 

W przypadku braku planu miejscowego przepisy dopuszczają inwestowanie w oparciu o  indywidualne decyzje o warunkach zabudowy. Taka sytuacja stała się wygodna dla wielu gmin i inwestorów, ponieważ decyzje te ustalane są na podstawie istniejącego w sąsiedztwie zagospodarowania terenu. W efekcie powoduje to często chaos przestrzenny i wiele konfliktów społecznych oraz brak możliwości określenia perspektywicznego przeznaczenia terenu. 

Gmina Izabelin, mimo braku ustawowego obowiązku, przyjęła politykę sporządzania planów miejscowych, stanowiących prawo miejscowe i będących gwarantem spójnej polityki przestrzennej. Posiadanie planów miejscowych, tworzonych przy udziale społeczeństwa, daje inwestorom konkretną informację w zakresie przeznaczenia terenu w bliższym i dalszym sąsiedztwie a docelowo przyczynia się do zachowania ładu przestrzennego ułatwiając proces decyzyjny przy realizacji planowanych inwestycji.
 

drukuj (Planowanie przestrzenne w Gminie Izabelin)

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.